zwiń
Pomor.2018.311 w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszeni... Wersja od: 09.02.2018

UCHWAŁA Nr XXXIV/229/17

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985) po zasięgnięciu opinii Komisji spraw społecznych -Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. 1. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ponoszą osoby, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej albo na osobę w rodzinie, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2.  Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala się według zasad określonych w poniższej tabeli:

L.p. Dochód osoby/rodziny wg kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w % Wysokość odpłatności za pobyt liczona w %
1. 0 – 100 % nieodpłatnie
2. 101 - 130 % 70%
3. 131 - 150 % 75%
4. 151 - 200 % 80%
5. 201 - 250 % 85%
6. 251 - 300 % 95%
7. powyżej 300% 100%

§2. 1. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.

2. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie do okresu pobytu.

3. Każdą rozpoczętą dobę pobytu w ośrodku wsparcia uważa się za dzień pobytu.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało w kwietniu 2017 roku wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym, które według MRPiPS, znajdują oparcie w art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48, art. 48a, art. 51 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z wytycznymi każda gmina powinna realizować zadanie „udzielenie schronienia” poprzez trzy formy pomocy tj. ogrzewalnię, noclegownię i schronisko.

Pomoc przyznawana w formie ogrzewalni i noclegowni nie wymaga przeprowadzenia wywiadu i wydania decyzji, a więc dla osoby korzystającej jest pomocą udzielaną bezpłatnie.

Zgodnie z art. 51 schronisko jest ośrodkiem wsparcia.

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.