zwiń
Pomor.2019.771 w/s podwyższenia kryterium dochodowego upra... Wersja od: 01.01.2019

UCHWAŁA Nr III/23/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192 i 2354) uchwala się, co następuje:

§1.

Podwyższa się do 150% kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, dla celów przyznawania pomocy w formie rzeczowej albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo żywności dla osób i rodzin objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

§2.

Traci moc uchwała Nr XXXIII/296/14 Rady Gminy Subkowy z dnia 8 maja 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie rzeczowej lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014 r. poz.1924).

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie. Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) przewiduje m.in. wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Ww. formy pomocy będą świadczone w dwóch modułach:

1) moduł I dla dzieci i młodzieży w następujących grupach:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

2) moduł II dla osób dorosłych (w szczególności starszych, chorych i niepełnosprawnych).

Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Na uzasadniony, pisemny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. Z tego względu podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.