zwiń
Pomor.2016.1123 w/s określenia kryteriów obowiązujących w p... Wersja od: 2016-03-30

UCHWAŁA Nr XV/90/16

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 18 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Subkowy

Na podstawie art. 20 e ust.3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 , zm. . z 2016 r. poz. 35), po zasięgnięciu opinii Komisji spraw społecznych Rada Gminy Subkowy, uchwala, co następuje :

§1.

Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Subkowy dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół:

1) kandydat, którego rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w szkole, dla której organem prowadzącym jest gmina Subkowy - 10 punktów;

2) przynajmniej jeden z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata pracuje na terenie gminy Subkowy – 8 punktów;

3) dogodne położenie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, względem miejsca pracy rodzica (opiekuna prawnego) - 6 punktów;

4) w obwodzie szkoły mieszkają krewni dziecka wspierający rodzica (opiekuna prawnego) w zapewnieniu mu opieki - 4 punkty.

§2.

1. Potwierdzenia spełnienia kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 1 dokonuje dyrektor szkoły podstawowej na podstawie prowadzonej dokumentacji.

2. Potwierdzenie spełnienia kryteriów, o których mówi się w § 1 pkt 2 – 4 następuje przez złożenie oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego).

§3.

Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas gimnazjum prowadzonego przez gminę Subkowy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły:

1) kandydat jest absolwentem szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Subkowy - 15 punktów;

2) kandydat, którego rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny albo nauki w szkole, dla której organem prowadzącym jest gmina Subkowy – 10 punktów;

3) przynajmniej jeden z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata pracuje na terenie gminy Subkowy – 8 punktów;

4) dogodne położenie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, względem miejsca pracy rodzica (opiekuna prawnego) - 6 punktów;

5) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodzica (opiekuna prawnego) w zapewnieniu mu opieki - 4 punkty.

§4.

1. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mówi się w § 3 pkt 1-2 dokonuje dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum na podstawie prowadzonej dokumentacji szkoły.

2. Potwierdzenie spełnienia kryteriów, o których mówi się w § 3 pkt 3-5 następuje przez złożenie oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego).

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Subkowy.

§6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski