zwiń
Pomor.2018.726 w/s wysokości opłat za korzystanie z wychow... Wersja od: 14.03.2018

UCHWAŁA Nr XXXV/236/18

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Subkowy

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. W przedszkolach prowadzonych przez gminę Subkowy zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

§2. 1. Poza czasem określonym w § 1 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas korzystania z wychowania przedszkolnego ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 faktycznie zrealizowanych oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

§3. Traci moc uchwała Nr XXIV/153/17 Rady Gminy Subkowy z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Subkowy.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe.

Wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. Natomiast w myśl art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.