zwiń
Pomor.2016.2563 w/s "Regulaminu udzielania pomocy materialn... Wersja od: 2016-08-02

UCHWAŁA Nr XVIII/113/16

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Subkowy"

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z póżn. zm.) - po zasięgnięciu opinii Komisji spraw społecznych - Rada Gminy Subkowy, uchwala, co następuje:

§1.

Uchwala się "Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Subkowy", stanowiący załącznik do uchwały.

§2.

Traci moc uchwała Nr XVI/140/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Subkowy (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 112, poz. 2128).

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Subkowy

Rozdział I

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§1. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. W przypadku gdy środki otrzymane z budżetu państwa i zabezpieczone w budżecie gminy na wypłatę stypendiów szkolnych nie zapewnią wypłaty tych świadczeń wszystkim uprawnionym, najważniejszym kryterium decydującym o przyznaniu stypendium będzie dochód netto na jednego członka rodziny.

3. Stypendium szkolne może być udzielone:

1) w wysokości od 80% do 110% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 poz.114 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach rodzinnych", jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 poz.163 z późn. zm.) oraz wystąpiła co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 poz. 2156), zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty";

2) w wysokości do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa niż 200 zł oraz wystąpiły łącznie co najmniej dwie z okoliczności wymienionych w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

4. W przypadku, gdy środki przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych nie wystarczą na przyznanie tego świadczenia wszystkim uprawnionym, stypendium przyznaje się w równej kwocie, nie niższej miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział II

Formy stypendium szkolnego

§4. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin, teatrów, muzeów organizowanych przez szkołę, a także wyjazdów do „zielonych szkół”;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycie abonamentu internetowego, komputera, części do komputera i materiałów eksploatacyjnych, multimedialnych programów edukacyjnych;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności kosztów zakwaterowania, przejazdu, posiłków w stołówce szkoły, internatu;

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy Subkowy, zwany dalej "wójtem",po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i pracownika socjalnego uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1 – 3 nie jest zasadne lub niemożliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.

2. Stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

3. Stypendium udzielone w formach określonych w ust. 1 pkt 1-3 realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie faktur lub rachunków wystawionych na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy, a także imiennych biletów miesięcznych i imiennych dowodów wpłaty oraz zaświadczenia organizatora wyjazdu edukacyjnego o dokonaniu wpłaty na ten cel przez rodzica lub pełnoletniego ucznia w okresie od 1 sierpnia roku, w którym składany jest wniosek do 30 czerwca roku następnego.

Rozdział III

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§5. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na pisemny wniosek uprawnionego lub z urzędu.

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami składa się

do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego w Urzędzie Gminy w Subkowach, zwanego dalej "Urzędem".

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku po upływie terminu określonego

w ust. 1.

§6. 1. O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, jeżeli spełnia łącznie poniższe warunki:

1) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.);

2) jego miejscem zamieszkania jest gmina Subkowy;

3) spełnia przynajmniej jedno z kryteriów określonych w rozdziale I § 1 ust. 1.

§7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy zostali umieszczeni w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych, po wyrażeniu opinii dyrektora w zakresie potrzeb edukacyjnych ucznia.

§8. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie wniosku w Urzędzie, który stanowi załącznik nr 2.

§9. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dokumenty powinny potwierdzać dochód netto uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku tj.:

1) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

2) odcinek renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku albo oświadczenia;

3) decyzję w sprawie wymiaru podatku (nakaz płatniczy) - składają osoby posiadające gospodarstwo rolne;

4) zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodach - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą;

5) zaświadczenie z urzędu pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem albo bez prawa do zasiłku) albo oświadczenie - składają osoby bezrobotne;

6) oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy;

7) w przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - zaświadczenie o korzystaniu z tych świadczeń albo oświadczenie;

8) zaświadczenie albo oświadczenie o innych dochodach (np. alimenty, inne stypendia, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne);

9) zaświadczenie ze szkoły uczącego się dziecka (z wyjątkiem uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Subkowy);

10) inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną rodziny ucznia.

§10. Oświadczenia, o których mowa w § 9 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:"Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

§11. Stypendium szkolne wypłacane jest w formach, o których mowa w rozdziale II, miesięcznie lub jednorazowo w terminach:

1) do dnia 15 grudnia – za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku;

2) do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku.

§12. Jeżeli forma stypendium tego wymaga, może ono być realizowane w okresach innych niż miesięczne.

§13. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium podejmuje Wójt.

§14. Decyzja Wójta przyznająca stypendium szkolne określa w szczególności:

1) wysokość stypendium;

2) formę udzielenia stypendium w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia;

b) przelewem na rachunek bankowy szkoły organizującej zajęcia edukacyjne.

Rozdział IV

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§15. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji

materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

a) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego;

b) kradzież mienia, która ma wpływ na zmianę sytuacji materialnej rodziny;

c) długotrwała choroba ucznia;

d) nagła choroba w rodzinie ucznia;

e) pożar;

f) klęska żywiołowa.

2. Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest złożenie wniosku w Urzędzie wraz z udokumentowaniem okoliczności zaistnienia zdarzenia losowego (np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek, zaświadczenie wystawione przez policję lub straż pożarną, świadectwo pracy).

3.  Zasiłku szkolnego udziela się przy odpowiednim zastosowaniu rozdziału III niniejszego regulaminu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§16. 1. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium, jeżeli:

1) przerwał naukę w szkole;

2) został skreślony z listy uczniów;

3) ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

2. O wystąpieniu faktów powodujących zaprzestanie spełniania kryteriów określonych w ust. 1, rodzic (prawny opiekun), pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły niezwłocznie informuje organ wydający decyzję.

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.