zwiń
Pomor.2019.2950 w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół... Wersja od: 29.06.2019

UCHWAŁA Nr VII/51/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Subkowy, a także określenia granic ich obwodów

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245 i z 2019 r. poz. 534, 730 i 761) Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Subkowy oraz granice ich obwodów obwiązujące od dnia 1 września 2019 r., zgodnie z § 2 niniejszej uchwały.

§2.

1. Określa się plan sieci publicznych szkół podstawowych:

1) Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Subkowach o strukturze organizacyjnej szkoły kl.I-VIII, ul.Józefa Wybickiego 19 b i ul. Zamkowa 2;

2) Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy o strukturze organizacyjnej szkoły kl. I-VIII, ul. Długa 1.

2. Określa się granice obwodów publicznych szkół podstawowych:

1) obwód Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Subkowach obejmuje: Brzuśce, Bukowiec, Narkowy, Radostowo, Starzęcin, Subkowy, Waćmierz i Wielgłowy;

2) obwód Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy obejmuje: Gorzędziej, Małą Słońcę, Mały Garc, Rybaki i Wielką Słońcę.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Subkowy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Konieczność ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych obowiązującej od dnia 1 września 2019 r., jest konsekwencją przepisów art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, zgodnie z którymi samorządy dokonując przekształceń szkół i likwidacji gimnazjów, ustaliły sieć szkół na czas określony tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. To oznacza, że uchwały podjęte w 2017 r. w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych tracą moc 31 sierpnia 2019 r.co zostało jednoznacznie potwierdzone w art.81 ustawy z dnia 2 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). W konsekwencji wyżej wymienionych przepisów samorządy prowadzące zadania gminne, zobowiązane są do ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na podstawie Prawo oświatowe, z uwzględnieniem zmian w brzmieniu art. 39, które będą obowiązywały od 1 września 2019 r.

Zgodnie z art. 39 ust.6 ustawy Prawo oświatowe, rada gminy podejmując uchwałę, dąży do tego, aby szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej i funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji. Dążenie to podlega ocenie kuratora oświaty w ramach opiniowania ww. uchwały.

Sieć szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku szkolnego, w taki sposób, że droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza:

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

W przypadku przekroczenia ww odległości dzieciom zapewniony jest bezpłatny transport i opieka.

Projekt uchwały w trybie art. 39 ust. 8 wyżej cytowanej ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.