zwiń
Pomor.2018.2694 w/s określenia tygodniowego obowiązkowego w... Wersja od: 01.09.2018

UCHWAŁA Nr XXXIX/279/18

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Subkowy

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203), Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Subkowy w wysokości 22 godzin.

§2.

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Subkowy obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w poniższej tabeli:

Lp. Stanowiska kierownicze

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych

1

Dyrektor zespołu szkół

liczącego:

a) do 10 oddziałów

b) 11 i więcej oddziałów

6

3

2 Wicedyrektor zespołu szkół 7
3 Kierownik szkoły filialnej 12
4 Kierownik świetlicy szkolnej 12

§3.

Traci moc uchwała Nr XXIV/212/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie

zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2013 r. poz 2544).

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Subkowy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 i 1 z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Rada Gminy jest kompetentna do uchwalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz do określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.