zwiń
Pomor.2020.201 w/s określenia średniej ceny jednostki pali... Wersja od: 22.02.2020

UCHWAŁA Nr XIV/100/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Subkowy na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1680, 2197 i 2248) Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Subkowy na rok szkolny 2019/2020:

1) dla oleju napędowego - 5,08 zł za 1 litr;

2) dla benzyny - 4,98 zł za 1 litr;

3) dla gazu LPG - 2,32 zł za 1 litr.

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe rada gminy została zobowiązana do określenia w drodze uchwały "średniej ceny jednostki paliwa na każdy rok szkolny" na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do najbliższej szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, co niniejszym się czyni.