zwiń
Pomor.2014.2727 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości... Wersja od: 2014-08-23

UCHWAŁA Nr XXXV/304/14

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 17 lipca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych w czasie przekraczającym zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

Na podstawie art. art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 zm.: Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 827, poz. 1317), po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego uchwala się co następuje:

§1. W uchwale Nr V/25/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych w czasie przekraczającym zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 50, poz. 1152) ust. 2 § 3 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się opłatę jednostkową za każdą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden zł 00 gr)."

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r., poz. 827) zachodzi konieczność zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych w czasie przekraczającym zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Ustawodawca określił termin dokonania tej zmiany do 31 sierpnia 2014 r. Jednak opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu na mocy powyższej ustawy zostały obniżone do maksymalnej kwoty 1 zł za godzinę już od 1 września 2013 r.

Ustawodawca upoważnił radę gminy do określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć niezbędny do realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz ewentualnego określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, przy czym wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

Stosownie do przepisów ustawy, jako rekompensatę utraconych dochodów, od 1 września 2013 r. gmina otrzymuje na ten cel dotację z budżetu państwa.