zwiń
Pomor.2016.2144 w/s Gminnego programu wspierania edukacji u... Wersja od: 2016-06-24

UCHWAŁA Nr XVII/106/16

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 90 t, ust.1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1418, 2156, z 2016 r. poz. 35 i 64) - po zasięgnięciu opinii Komisji spraw społecznych - Rada Gminy Subkowy uchwala Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży:

§1. Samorząd gminy Subkowy widząc potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnionych dzieci i  młodzieży osiągających wybitne wyniki w  nauce przyjmuje Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i  młodzieży zwany dalej programem.

§2. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów, dla  których organem prowadzącym jest gmina Subkowy, osiągających bardzo dobre wyniki w  nauce, laureatów i  finalistów konkursów i  olimpiad przedmiotowych.

§3. Program będzie realizowany poprzez:

1) wspieranie i  motywowanie uczniów do rozwijania swoich uzdolnień poprzez przyznawanie stypendium za  wyniki w  nauce oraz  przyznanie nagrody Wójta Gminy Subkowy, zwanego dalej "Wójtem", dla  najlepszego absolwenta szkoły podstawowej i  gimnazjum;

2) zachęcanie uczniów do reprezentowania szkół i  gminy Subkowy w  konkursach oraz  olimpiadach przedmiotowych i  artystycznych poprzez przyznanie stypendium za  znaczące osiągnięcia.

§4. 1. Realizacja programu odbywać  się będzie w  oparciu o  dochody własne gminy.

2. Zakładane efekty programu:

1) wzrost motywacji uczniów;

2) wzrost zaangażowania uczniów w  rozwijanie swoich umiejętności;

3) promocja uczniów o  różnych uzdolnieniach;

4) promocja szkoły w  środowisku lokalnym;

5) promocja gminy w  powiecie, województwie, kraju.

§5. 1. Stypendium Wójta, zwane dalej "stypendium" przyznawane jest uczniom klas V - VI szkół podstawowych i  uczniom gimnazjum, dla  których organem prowadzącym jest gmina Subkowy.

2. Nagroda Wójta przyznawana jest najlepszemu absolwentowi szkoły podstawowej oraz  gimnazjum, dla  których organem prowadzącym jest gmina Subkowy.

3. Stypendium oraz  nagroda przyznawane są raz w  roku, tj. za  klasyfikację roczną.

§6. 1. Stypendium otrzymać mogą uczniowie będący:

1) finalistami:

a) konkursów międzynarodowych i  ogólnopolskich,

b) konkursów i  olimpiad przedmiotowych na  szczeblu wojewódzkim,

2) osiągający szczególnie wysokie wyniki w  nauce – średnia ocen w  roku szkolnym wynosząca minimum dla:

a) ucznia szkoły podstawowej – 5,2,

b) ucznia gimnazjum – 5,1.

2. Warunkiem niezbędnym do otrzymania stypendium dla  uczniów, o  których mowa w  ust. 1 jest ponadto:

a) poziom wiedzy ogólnej w  każdym z  przedmiotów na  ocenę minimum dobrą,

b) sprawowanie wzorowe,

c) aktywna działalność na  rzecz szkoły i  środowiska gminnego.

3. Nagroda Wójta przyznawana jest w  formie rzeczowej.

4. Nagrodę Wójta może otrzymać absolwent szkoły podstawowej oraz  gimnazjum, który osiągnął średnią ocen powyżej 5,3 w  roku szkolnym, za  sprawowanie ocenę wzorową,  wykazał  się aktywnością na  rzecz szkoły i  gminy Subkowy a  także brał udział w  konkursach przedmiotowych.

§7. 1. Wnioski o  przyznanie stypendium składać mogą:

1) uczeń lub jego rodzice;

2) dyrektor szkoły;

3) rada pedagogiczna lub rada szkoły;

4) samorząd uczniowski.

2. Wnioski o  przyznanie nagrody Wójta dla  najlepszego absolwenta składać mogą:

1) dyrektor szkoły;

2) rada pedagogiczna lub rada szkoły;

2. Do każdego wniosku należy dołączyć potwierdzenie spełnienia kryteriów określonych w  niniejszej uchwale. Potwierdzenia osiągnięć o  których mowa w  § 6 ust.1 dokonuje dyrektor szkoły.

3. Wnioski składa  się nie później niż na  7 dni przed  zakończeniem roku szkolnego w  Urzędzie Gminy w  Subkowach.

4. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.

§8. Decyzję określającą liczbę i  wysokość stypendiów podejmuje Wójt w  formie zarządzenia.

§9. Traci moc uchwała Nr XI/104/2004 Rady Gminy Subkowy z  dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla  uczniów za  wyniki w  nauce.

§10. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Wniosek

o przyznanie jednorazowego stypendium dla uczniów/nagrody Wójta

za wyniki w nauce

DANE UCZNIA :

Nazwisko - .......................................................................................

Imiona - .......................................................................................

Nazwa szkoły i klasa , do której uczęszcza :


.. ............................................................................................................

DANE WNIOSKODAWCY :


.. ...................................................................................................

.. ...................................................................................................

( imię i nazwisko, nazwa podmiotu zgłaszającego)

OPINIA O UCZNIU, w tym o pracy na rzecz szkoły oraz środowiska

lokalnego :


.. ...............................................................................................................

.. ...............................................................................................................

.. ...............................................................................................................

.. ...............................................................................................................

.. ...............................................................................................................

.. ...............................................................................................................

.. ...............................................................................................................

.. ...............................................................................................................

.. ...............................................................................................................

.. ...............................................................................................................

.. ...............................................................................................................

.. ...............................................................................................................

.. .......................................

podpis wychowawcy

1) wykaz ocen za rok szkolny,

2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 załącznika nr 1 lub ew. pisemne potwierdzenie dyrektora szkoły w tym zakresie.