zwiń
Pomor.2020.160 w/s ustalenia wysokości stawek opłat za zaj... Wersja od: 22.01.2020

UCHWAŁA Nr XIV/98/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w Gminie Subkowy

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 12, 317, 1699 i 2068 i z 2019 r. poz. 698, 730, 1716, 1815) Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami gminnymi zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§2. Traci moc uchwała Nr XIII/112/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z potrzebami dróg dla dróg gminnych w Gminie Subkowy (Dz. Urz. Woj. Pom.2012 r. poz. 675).

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Z dniem 25 października 2019 r. weszły w życie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), które m.in. obniżyły maksymalne stawki za zajęcie pasów drogowych w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

Na dostosowanie uchwały w tym zakresie organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, mają trzy miesiące od dnia wejścia w życie ustawy, a więc do 25 stycznia 2020 roku.

Mając na względzie zapewnienie czytelności zapisów uchwały postanowiono przygotować projekt nowej uchwały uwzględniającej dotychczasowe uregulowania (z drobną korektą zapisów) wraz z proponowaną zmianą mającą na celu dostosowanie uregulowań do zapisów ustawy poprzez dodanie lit. g w pkt 1 tabeli stanowiącej załącznik do uchwały.