zwiń
Pomor.2019.239 w/s nadania nazwy drodze wewnętrznej Wersja od: 29.01.2019

UCHWAŁA Nr II/19/18

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

§1. Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Wielgłowy, w obrębie ewidencyjnym Brzuśce (nr 0001), oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 76/31 - nazwę: "ulica Cicha".

§2. Usytuowanie i przebieg drogi wewnętrznej określonej w § 1 przedstawia  załącznik graficzny do uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Nadanie nazwy ulicy służy wykonywaniu zadań publicznych, związanych z szeroko rozumianymi funkcjami porządkowymi, ewidencjami organów administracji publicznej i sądów, zwłaszcza w zakresie prowadzenia różnego rodzaju ewidencji i planowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym podjęcie uchwały należy wyłącznie do właściwości rady gminy.

Nieruchomość, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, nie stanowi własności gminy Subkowy.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na której jest ona zlokalizowana. W niniejszym przypadku, współwłaściciele działki nr 76/31 sami wystąpili o nadanie nazwy wraz z propozycją jej nazwy.

W związku z powyższym, nadanie nazwy "Cicha" wyżej opisanej ulicy jest w pełni zasadne.

Skutki finansowe podjęcia tej uchwały będą nieznaczne i wynikać będą z kosztów poniesionych na usytuowanie tablicy z nazwą ulicy.