zwiń
Pomor.2019.3527 w/s nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej Wersja od: 09.08.2019

UCHWAŁA Nr VIII/62/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§1. Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Wielgłowy, w obrębie ewidencyjnym

Brzuśce (nr 0001), oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 64/5 - nazwę: "ulica Przytulna".

§2. Usytuowanie i przebieg drogi wewnętrznej określonej w § 1 przedstawia załącznik graficzny do

uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Nadanie nazwy ulicy służy wykonywaniu zadań publicznych, związanych z szeroko rozumianymi funkcjami porządkowymi, ewidencjami organów administracji publicznej i sądów, zwłaszcza w zakresie prowadzenia różnego rodzaju ewidencji i planowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym podjęcie uchwały należy wyłącznie do właściwości rady gminy.

Nieruchomość, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna w kompleksie działek przeznaczonych

pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, nie stanowi własności gminy Subkowy.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy

drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na której jest ona zlokalizowana.

W niniejszym przypadku, współwłaściciele działki nr 64/5 sami wystąpili o nadanie nazwy wraz z propozycją jej nazwy.

W związku z powyższym, nadanie nazwy "Przytulna" wyżej opisanej ulicy jest w pełni zasadne.

Skutki finansowe podjęcia tej uchwały będą nieznaczne i wynikać będą z kosztów poniesionych

na usytuowanie tablicy z nazwą ulicy.