zwiń
Pomor.2019.4614 w/s uchwalenia "Wieloletniego programu gosp... Wersja od: 05.11.2019

UCHWAŁA Nr XI/77/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Subkowy na lata 2020-2025"

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 i 1309) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Subkowy na lata 2020-2025" zwanego dalej "wieloletnim programem":

Rozdział 1

Wielkość oraz stan techniczny mieszkaniowego zasobu

1. Mieszkaniowy zasób gminy obejmuje lokale mieszkalne wyszczególnione w poniższej tabeli, stanowiące własność gminy z podziałem na :

1) lokale socjalne – brak,

2) lokale służbowe:

Lp Położenie lokalu Powierzchnia lokalu w m2 Ilość lokali mieszkalnych
1 Subkowy, ul. Józefa Wybickiego 19a 42,65 1
2 Gorzędziej, ul.Tczewska 21 85,20 1

3) pozostałe lokale mieszkalne:

Lp Położenie lokalu Powierzchnia lokalu w m2 Ilość lokali mieszkalnych
1 Gorzędziej, ul. Tczewska 21

36,90

61,05

2

2. Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu gminy Subkowy: w latach 2020 - 2025 nie przewiduje się zmiany wielkości zasobu mieszkaniowego.

3. Lokale znajdujące się w zasobie mieszkaniowym zlokalizowane są w dwóch budynkach użyteczności publicznej. Budynek położony w Gorzędzieju został wybudowany w latach osiemdziesiątych, budynek położony w Subkowach wybudowany został w 1990 r. Mieszkania wyposażone są w podstawowe instalacje i urządzenia - instalacja wodociągowa- 100%, instalacja kanalizacyjna - 100%, centralne ogrzewanie-100%.

4. Stan techniczny zasobu w 2014 r. uległ znacznej poprawie w związku z wykonaniem robót budowlanych poprawiających standard, jakość i parametry techniczne obiektu przy ul. Tczewskiej 21 w Gorzędzieju. W latach 2020-2025 planuje się wykonać roboty budowlane poprawiające standard, jakość i parametry techniczne budynku przy ul. Józefa Wybickiego 19a w Subkowach.

5. Stan lokali mieszkalnych wymaga jedynie niewielkich bieżących remontów, które będą wykonywane w miarę potrzeb.

Rozdział 3

Planowana sprzedaż lokali

Ze względu na niewielki zasób lokali i ze względu na ich usytuowanie w budynkach wykorzystywanych na cele publiczne: administracyjne (urząd gminy) lub kultury (budynek świetlicy wiejskiej) oraz ze względu na brak lokali socjalnych nie planuje się ich sprzedaży.

Rozdział 4

Zasady polityki czynszowej

1. Zasady polityki czynszowej mieszkaniowego zasobu uchwala organ stanowiący. Jeżeli Gmina nie dostarczy lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi od dnia 1 stycznia 2002 r. przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

2. Stawkę bazową czynszu za najem lokali komunalnych ustala organ wykonawczy w oparciu o wieloletni program.

3. Stawka czynszu podlega zróżnicowaniu z uwagi na czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokalu mieszkalnego - wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje.

4. Ustala się czynniki podwyższające wartość bazową stawki czynszu:

1) lokal z instalacją wodno-kanalizacyjną i c.o. -czynsz podwyższa się o 60%;

2) lokal z instalacją wodno-kanalizacyjną -czynsz podwyższa się o 20%;

3) lokal z instalacją wodociągową -czynsz podwyższa się o 10%.

5. Ustala się czynniki obniżające wartość bazową stawki czynszu:

1) lokal bez instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o -czynsz obniża się o 60%;

2) lokal bez instalacji wodno-kanalizacyjnej -czynsz obniża się o 20%;

3) lokal bez instalacji wodociągowej -czynsz obniża się o 10%.

6. Stawka czynszu za lokale socjalne wynosi połowę stawki najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie. Dla ustalenia czynszu najmu lokali socjalnych nie mają zastosowania czynniki obniżające wartość użytkową lokali.

Rozdział 5

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem

Lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu zarządza organ wykonawczy. W okresie obowiązywania wieloletniego programu nie przewiduje się zmian w zarządzaniu mieszkaniowym zasobem gminy.

Rozdział 6

Finansowanie gospodarki mieszkaniowej

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są dochody z czynszów za lokale mieszkalne. Wydatki na bieżącą eksploatację, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu będą corocznie określane w budżecie gminy.

Rozdział 7

Inne działania mające na celu poprawę gospodarki mieszkaniowym zasobem

1. Stworzenie warunków do podjęcia inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

2. Podjęcie starań o pozyskanie pozabudżetowych środków finansowych.

3. W związku ze stale pogarszającą się sytuacją mieszkaniową rodzin pozbawionych samodzielnego mieszkania, uznaje się za uzasadnioną możliwość wynajmowania przez gminę lokali od innych właścicieli i podnajmowanie ich osobom, których sytuacja życiowa i mieszkaniowa będzie dramatyczna.

§2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/319/14 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Subkowy na lata 2015- 2019" (Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 4100).

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie

Polityka mieszkaniowa władz samorządowych oparta jest na założeniach polityki mieszkaniowej państwa w zakresie budowania mieszkań, jak i gospodarowania już istniejącym zasobem. Rolą państwa jest wspieranie obywateli w działaniach zmierzających do pozyskania mieszkania.

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości finansowe na bieżącą realizację zadań z zakresu budownictwa mieszkaniowego oraz brak możliwości poprawienia stanu istniejących zasobów należałoby opracować strategię działania w tym zakresie.

Strategia pozwoliłaby na bieżące śledzenie sytuacji mieszkaniowej zmierzającej do poprawy polityki mieszkaniowej. Rozwój budownictwa mieszkaniowego wpisuje się w cele strategiczne gminy Subkowy wskazane w "Strategii rozwoju gminy Subkowy do 2020 roku z prognozą do roku 2025" przyjętej uchwałą Nr XIX/117/16 Rady Gminy Subkowy w dnia 1 września 2016 r. m.in. powiększenia i uzbrojenia obszarów inwestycyjnych, a w tym przeznaczonych dla budownictwa mieszkaniowego.