zwiń
Pomor.2019.2096 w/s "Programu opieki nad zwierzętami oraz z... Wersja od: 14.05.2019

UCHWAŁA Nr V/41/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Subkowy na 2019 rok"

Na podstawie art.11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122) Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Subkowy na 2019 rok", stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr V/41/19

Rady Gminy Subkowy

z dnia 26 marca 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt w Gminie Subkowy na 2019 rok

Rozdział 1

Cele i zadania programu

§1.

1. Określa się następujące cele programu:

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym;

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;

3) zapobieganie bezdomności zwierząt;

4) edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

2. Program obejmuje realizację następujących zadań:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 2

Przeciwdziałanie bezdomności psów

§2.

Realizacja programu i zadań w zakresie zapobiegania bezdomności psów polega na:

1) odławianiu bezdomnych psów, na podstawie zgłoszeń mieszkańców, policji, organizacji

społecznych, zarządców nieruchomości;

2) odławianiu, w szczególności z miejsc publicznych, psów bezdomnych zagrażających bezpieczeństwu ludzi i zwierząt;

3) zapewnieniu opieki bezdomnym psom poprzez umieszczanie ich w schronisku oraz poszukiwaniu dla nich nowych właścicieli;

4) zmniejszeniu populacji bezdomnych psów poprzez sterylizację albo kastrację;

5) usypianiu ślepych miotów przez lekarza weterynarii;

6) udzielanie pomocy zwierzętom poszkodowanym w wyniku zdarzeń drogowych;

7) edukacji mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec nich;

8) prowadzenie działań promujących sterylizację albo kastrację psów i kotów jako najskuteczniejszą metodę eliminacji nadpopulacji.

§3.

Realizację zadań, o których mowa w § 2 pkt 1- 4 powierza się Schronisku, w Tczewie przy ul. Malinowskiej, 83 – 110 Tczew.

Rozdział 3

Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§4.

1. Realizacja programu i zadań w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami polega na:

1) ustaleniu miejsc przebywania kotów wolno żyjących na podstawie zgłoszeń mieszkańców, organizacji społecznych, zarządców nieruchomości;

2) zapewnieniu opieki wolno żyjącym kotom w szczególności poprzez finansowanie ich dokarmiania;

3) usypianiu ślepych miotów przez lekarza weterynarii;

4) prowadzeniu działań promujących sterylizację albo kastrację kotów jako najskuteczniejszą metodę eliminacji nadpopulacji;

5) edukacji mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania kotów wolno żyjących;

6) współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji wykonywane będą przez lekarza weterynarii wskazanego przez Gminę.

3. Dokarmianie wolno żyjących kotów odbywa się w miejscu ich przebywania w okresie zimowym, tj. od 1 grudnia do 15 marca , a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innych okresach.

Rozdział 4

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§5.

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich bezdomnych następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej z Panem Stefanem Wantą właścicielem gospodarstwa rolnego w miejscowości Brzuśce 1, 83 – 120 Subkowy.

Rozdział 5

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt

§6.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń nagłych, w szczególności drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest na podstawie umowy cywilno – prawnej z Panem Krzysztofem Kacprzakiem, Gabinet Weterynaryjny w Turzu, ul.Długa 25, 83 – 113 Turze.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§7.

Dla realizacji działań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt domowych gmina może udzielić organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt , pomocy w formach:

1) udostępniania lokalu komunalnego na spotkania otwarte, których tematyka będzie humanitarne traktowanie zwierząt oraz eliminowanie nadpopulacji zwierząt bezdomnych;

2) promocji podejmowanych działań w środkach masowego przekazu.

§8.

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina.

2. Na realizację programu przeznacza się łączną kwotę 30.000 zł, w tym:

1) 23.000 zł na zadania, o których mowa w rozdziale 2;

2) 2.000 zł na zadania, o których mowa w rozdziale 3;

3) 1.000 zł na zadania, o których mowa w rozdziale 4;

4) 4.000 zł na zadania, o których mowa w rozdziale 5.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 z późn.zm.) zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Subkowy na 2019 rok. Program ten obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

9) finansowanie programu i wykonanie uchwały.

Na finansowanie zadań określonych w programie przeznaczono w budżecie gminy środki finansowe w wysokości 30.000 zł.

Projekt programu został przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals" w Bojanie), kołom łowieckim: "Szarak","Knieja" i "Kociewiak". Przeprowadzono konsultacje społeczne projektu. Do projektu programu nie wniesiono żadnych uwag.