zwiń
Pomor.2019.237 w/s uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pi... Wersja od: 28.01.2019

UCHWAŁA Nr II/17/18

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, koron drzew stanowiących pomniki przyrody

Na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) uchwala się, co następuje:

§1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, polegających na wykonaniu cięć sanitarnych w obrębie 2 sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy i 1 sztuki drzewa z gatunku lipa drobnolistna, stanowiących pomniki przyrody, usytuowanych na terenie działki o numerze ewidencyjnym 9, obręb geodezyjny Brzuśce, stanowiącej własność Skarbu Państwa i będącej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Starogard, w zakresie:

1) usunięcia suchych, złamanych oraz zwieszonych w koronach gałęzi i konarów, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, użytkowników parkingu leśnego i drogi dojazdowej do leśniczówki Leśnictwa Bukowiec;

2) oczyszczenia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzew, po zakończeniu prac.

§2. Zabiegi pielęgnacyjne, o których mowa w § 1 należy przeprowadzić w terminie do 28 lutego 2019 r., przy spełnieniu następujących warunków:

1) cięcia sanitarne przeprowadzi podmiot posiadający uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;

2) cięcia sanitarne nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych drzew.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Przedmiotowe drzewa ustanowione zostały pomnikami przyrody na podstawie Uchwały Nr XXV/227/10 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 kwietnia 2010 r. oraz Orzeczenia nr 65 Prezydium WRN w Gdańsku z dnia 24.01.1955 r.

Przed podjęciem uchwały uzgadniającej zakres i warunki przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych należy przeprowadzić oględziny drzew pomnikowych.

W wyniku przeprowadzonych oględzin, stwierdzono:

1) występowanie suchych i nadłamanych gałęzi zwisających nad drogą dojazdową do leśniczówki w Bukowcu a tym samym stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, użytkowników drogi i parkingu leśnego usytuowanego w sąsiedztwie drzew;

2) konieczność przeprowadzenia cięć sanitarnych w obrębie koron przedmiotowych drzew.

Podstawę prawną wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy na utrzymywanie pomników przyrody stanowi art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z jego treścią zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in z zakresu ochrony przyrody, należy do zadań własnych gminy. Objęcie drzew ochroną prawną w formie ustanowienia pomników przyrody oznacza, że nadzór nad ich utrzymaniem i pielęgnacją odbywa się na koszt gminy

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.