Wszystkie
Ilość aktów: 150
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
01-01-2014Pomor.2013.3873w/s stawek podatku od nieruchomości

Pdf

30-10-2013Pomor.2013.3549w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnych 159/39 położonej w Subkowach, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Pdf

18-10-2013Pomor.2013.3458w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnych 196/7, 196/8, 197/3, 197/4, 198/1, 198/7 położonej w Subkowach, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla środowiska

Pdf

29-10-2013Pomor.2013.3548w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 350/6 położonej w Subkowach, gmina Subkowy

Pdf

07-08-2013Pomor.2013.2970w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Pdf

07-08-2013Pomor.2013.2971w/s zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia

PdfPdf

07-08-2013Pomor.2013.2969w/s zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń

Pdf

08-08-2013Pomor.2013.2993w/s trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Subkowy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

PdfPdfPdfPdfPdf

03-07-2013Pomor.2013.2544w/s zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli

Pdf

12-04-2013Pomor.2013.1597w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 80/10 i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr cz. 57, 76/2, 76/3, 76/5, 76/7, 76/8, 76/9, 77/1, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, cz. 79, 80/7, 81, 82 położonych w miejscowości Wielgłowy, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Pdf

06-04-2013Pomor.2013.1523w/s trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Pdf

06-04-2013Pomor.2013.1522w/s nadania nazwy ulicom i nazwy osiedla

Pdf

14-03-2013Pomor.2013.1138w/s ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Subkowy

PdfPdf

01-07-2013Pomor.2013.1137w/s określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pdf

01-07-2003Pomor.2013.1136w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Pdf

01-07-2013Pomor.2013.1139w/s określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Pdf

01-01-2013Pomor.2013.148w/s uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

PdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdf

23-01-2013Pomor.2013.147w/s przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy

PdfPdf

01-01-2013Pomor.2012.4300w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok

Pdf

01-01-2013Pomor.2012.4301w/s stawek podatku od środków transportowych

Pdf

13-09-2012Pomor.2012.2988w/s podziału Gminy Subkowy na stałe obwody głosowania

PdfPdf

13-09-2012Pomor.2012.2989w/s podziału Gminy Subkowy na okręgi wyborcze

PdfPdf

11-07-2012Pomor.2012.2127w/s określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy Subkowy

Pdf

11-07-2012Pomor.2012.2128w/s regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Subkowy

PdfPdf

30-05-2012Pomor.2012.1723w/s ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Pdf

14-04-2012Pomor.2012.1243w/s dotacji celowych z budżetu gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań statutowych spółek wodnych

Pdf

01-03-2012Pomor.2012.675w/s ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z potrzebami dróg dla dróg gminnych w Gminie Subkowy

PdfPdf

09-03-2012Pomor.2012.531w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 64/1, 64/2, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 64/8 położonych w miejscowości Wielgłowy, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej

PdfPdf

26-02-2012Pomor.2012.364w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 234/13, 317, 326, 412/4 i części działek nr 232, 318/1, 318/2, 320, 321/2, 322/2, 330/6, 411, 437/2 położonych w Subkowach, gmina Subkowy

PdfPdfPdf

01-01-2012Pomor.2011.170.3894w/s określenia wysokości opłaty targowej

Pdf

01-01-2012Pomor.2011.178.4275w/s określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości w podatku rolnym oraz w podatku leśnym

PdfPdfPdfPdfPdf

27-11-2011Pomor.2011.140.2869w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszarów obrębów geodezyjnych Subkowy i Wielka Słońca związanego z przebiegiem rurociągu i miejscem poboru wody oraz zrzutu ścieków dla planowanej elektrowni węglowej w miejscowości Rajkowy w gminie Pelplin

PdfPdf

30-12-2011Pomor.2011.158.3319w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 135, 136/2 i 148 położonych w miejscowości Brzuśce oraz dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 123 i 148 położonych w miejscowości Waćmierz z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych

PdfPdf

22-09-2011Pomor.2011.102.2060w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 28/1 i cz. 29/2 położonych w miejscowości Narkowy, obręb geodezyjny Subkowy, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

PdfPdf

22-09-2011Pomor.2011.102.2059w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 198/8 położonej w Subkowach, gmina Subkowy

PdfPdfPdfPdf

14-06-2011Pomor.2011.64.1435w/s zmiany "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Subkowy na lata 2009-2014"

Pdf

14-06-2011Pomor.2011.64.1436w/s nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach

PdfPdf

20-05-2011Pomor.2011.50.1153zmieniająca uchwałę Rady Gminy Subkowy Nr XXIX/262/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Subkowy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Pdf

20-05-2011Pomor.2011.50.1152w/s ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych w czasie przekraczającym zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

Pdf

07-02-2011Pomor.2011.2.46w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmującego obszar wsi Subkowy

PdfPdfPdf

07-02-2011Pomor.2011.2.44w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 417, 418/1, cz. 419, 430 i cz. 422/2 położonych w Subkowach, gmina Subkowy

PdfPdf

07-02-2011Pomor.2011.2.45w/s uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar dz. geod. nr 129/5 we wsi Subkowy w gminie Subkowy

PdfPdf

03-06-2011Pomor.2011.59.1335w/s zmiany „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

PdfPdf

27-01-2011Pomor.2011.4.135w/s określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Pdf

21-05-2011Pomor.2011.51.1201w/s określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Subkowy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

PdfPdf

24-07-2010Pomor.2010.93.1786w/s ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Pdf

01-07-2010Pomor.2010.86.1571w/s ustanowienia pomników przyrody

PdfPdfPdf

08-07-2010Pomor.2010.88.1627zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw w gminie Subkowy

Pdf

30-10-2009Pomor.2009.141.2643w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy Subkowy

Pdf

30-10-2009Pomor.2009.141.2638w/s nagród i wyróżnień za wyniki sportowe.

PdfPdfPdfPdf