Wszystkie
Ilość aktów: 178
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
08-05-2015Pomor.2015.1413w/s zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego pobieranego w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
08-05-2015Pomor.2015.1411w/s ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Subkowy
11-03-2015Pomor.2015.588w/s określenia kryteriów rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
01-01-2015Pomor.2015.230w/s uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.
15-12-2014Pomor.2014.4215w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
01-01-2015Pomor.2014.3862zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych
09-12-2014Pomor.2014.4100w/s uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Subkowy na lata 2015-2019"
30-01-2015Pomor.2014.4524w/s sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej geodezyjnie nr 47/1 i części obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 47/2 i nr 48 położonych w miejscowości Wielgłowy obręb geodezyjny Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej.
18-12-2014Pomor.2014.4291w/s sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działek oznaczonych geodezyjnie nr 255/2, 256 i nr 260/3 położonych w miejscowości Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
05-12-2014Pomor.2014.4004w/s określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
05-12-2014Pomor.2014.3949w/s zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy Subkowy.
25-12-2014Pomor.2014.4398w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 148/2 i części obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/2 położonych w miejscowości Brzuśce
01-01-2015Pomor.2014.3407w/s stawek podatku od nieruchomości
29-10-2014Pomor.2014.3408w/s utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
23-08-2014Pomor.2014.2726w/s trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Subkowy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
23-08-2014Pomor.2014.2728w/s szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Subkowy lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
23-08-2014Pomor.2014.2727zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych w czasie przekraczającym zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
13-06-2014Pomor.2014.2951w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
03-06-2014Pomor.2014.1924w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie rzeczowej lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
01-06-2014Pomor.2014.1607zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
02-05-2014Pomor.2014.1609w/s określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
02-05-2014Pomor.2014.1608w/s ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
01-01-2014Pomor.2014.654w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie rzeczowej lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
01-03-2014Pomor.2014.741w/s sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 154 i nr 155 położonych w miejscowości Brzuśce, gmina Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
01-02-2014Pomor.2014.53w/s zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
22-01-2014Pomor.2014.54w/s określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Subkowy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
01-01-2014Pomor.2013.4404w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok
01-01-2014Pomor.2013.4416w/s stawek podatku od środków transportowych
17-12-2013Pomor.2013.4218w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 249/1 położonej w miejscowości Wielgłowy i działek oznaczonych geodezyjnie nr 269 i nr 885 położonych w miejscowości Brzuśce, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
01-01-2014Pomor.2013.3873w/s stawek podatku od nieruchomości

Pdf

30-10-2013Pomor.2013.3549w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnych 159/39 położonej w Subkowach, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Pdf

29-10-2013Pomor.2013.3548w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 350/6 położonej w Subkowach, gmina Subkowy

Pdf

18-10-2013Pomor.2013.3458w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnych 196/7, 196/8, 197/3, 197/4, 198/1, 198/7 położonej w Subkowach, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla środowiska

Pdf

07-08-2013Pomor.2013.2971w/s zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia

PdfPdf

07-08-2013Pomor.2013.2969w/s zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń

Pdf

08-08-2013Pomor.2013.2993w/s trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Subkowy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

PdfPdfPdfPdfPdf

07-08-2013Pomor.2013.2970w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Pdf

03-07-2013Pomor.2013.2544w/s zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli

Pdf

06-04-2013Pomor.2013.1523w/s trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Pdf

06-04-2013Pomor.2013.1522w/s nadania nazwy ulicom i nazwy osiedla

Pdf

12-04-2013Pomor.2013.1597w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 80/10 i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr cz. 57, 76/2, 76/3, 76/5, 76/7, 76/8, 76/9, 77/1, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, cz. 79, 80/7, 81, 82 położonych w miejscowości Wielgłowy, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Pdf

01-07-2013Pomor.2013.1137w/s określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pdf

01-07-2013Pomor.2013.1139w/s określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Pdf

14-03-2013Pomor.2013.1138w/s ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Subkowy

PdfPdf

01-07-2003Pomor.2013.1136w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Pdf

01-01-2013Pomor.2013.148w/s uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

PdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdfPdf

23-01-2013Pomor.2013.147w/s przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy

PdfPdf

01-01-2013Pomor.2012.4300w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok

Pdf

01-01-2013Pomor.2012.4301w/s stawek podatku od środków transportowych

Pdf

13-09-2012Pomor.2012.2988w/s podziału Gminy Subkowy na stałe obwody głosowania

PdfPdf