Wszystkie
Ilość aktów: 216
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
19-04-2018Pomor.2018.1319w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wielka Słońca, Gmina Subkowy
20-03-2018Pomor.2018.783w/s Statutu Sołectwa Subkowy
20-03-2018Pomor.2018.784w/s Statutu Sołectwa Radostowo
20-03-2018Pomor.2018.781w/s Statutu Sołectwa Wielgłowy
20-03-2018Pomor.2018.782w/s Statutu Sołectwa Waćmierz
20-03-2018Pomor.2018.785w/s Statutu Sołectwa Mały Garc
14-03-2018Pomor.2018.726w/s wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Subkowy
20-03-2018Pomor.2018.775w/s Statutu Sołectwa Rybaki
20-03-2018Pomor.2018.780w/s Statutu Sołectwa Brzuśce
20-03-2019Pomor.2018.778w/s Statutu Sołectwa Gorzędziej
20-03-2018Pomor.2018.779w/s Statutu Sołectwa Narkowy
16-03-2018Pomor.2018.759w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmującego obszar wsi Subkowy
20-03-2018Pomor.2018.777w/s Statutu Sołectwa Wielka Słońca
20-03-2019Pomor.2018.776w/s Statutu Sołectwa Mała Słońca
01-01-2018Pomor.2018.351w/s uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 2018 r.
09-02-2018Pomor.2018.307w/s określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
09-02-2018Pomor.2018.311w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
17-02-2018Pomor.2018.286w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Narkowy
07-04-2017Pomor.2017.1030w/s określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Subkowy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Pomor.2017.84w/s uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 2017 r.
10-10-2016Pomor.2016.3229w/s "Gminnego programu opieki nad zabytkami na terenie gminy Subkowy na lata 2017-2020"
11-10-2016Pomor.2016.3249w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Subkowy
03-08-2016Pomor.2016.2587w/s ustanowienia nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
02-08-2016Pomor.2016.2563w/s "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Subkowy"
03-08-2016Pomor.2016.2588w/s sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
03-08-2016Pomor.2016.2586w/s przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy
24-06-2016Pomor.2016.2144w/s Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
20-06-2016Pomor.2016.2097w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
30-03-2016Pomor.2016.1123w/s określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Subkowy
01-01-2016Pomor.2016.345w/s uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 2016 r.
01-01-2016Pomor.2015.4135w/s stawek podatku od środków transportowych
01-01-2016Pomor.2015.4136w/s stawek podatku od nieruchomości
01-01-2016Pomor.2015.4137w/s uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
01-01-2016Pomor.2015.4138w/s określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz w podatku leśnym
01-12-2015Pomor.2015.3155zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z potrzebami dróg dla dróg gminnych w Gminie Subkowy
07-05-2015Pomor.2015.1746zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
01-05-2015Pomor.2015.1412zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
08-05-2015Pomor.2015.1414w/s zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
08-05-2015Pomor.2015.1411w/s ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Subkowy
08-05-2015Pomor.2015.1413w/s zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego pobieranego w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
11-03-2015Pomor.2015.588w/s określenia kryteriów rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
01-01-2015Pomor.2015.230w/s uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.
15-12-2014Pomor.2014.4215w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
01-01-2015Pomor.2014.3862zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych
09-12-2014Pomor.2014.4100w/s uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Subkowy na lata 2015-2019"
30-01-2015Pomor.2014.4524w/s sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej geodezyjnie nr 47/1 i części obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 47/2 i nr 48 położonych w miejscowości Wielgłowy obręb geodezyjny Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej.
18-12-2014Pomor.2014.4291w/s sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działek oznaczonych geodezyjnie nr 255/2, 256 i nr 260/3 położonych w miejscowości Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
05-12-2014Pomor.2014.3949w/s zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy Subkowy.
05-12-2014Pomor.2014.4004w/s określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
25-12-2014Pomor.2014.4398w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 148/2 i części obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/2 położonych w miejscowości Brzuśce