zwiń
Pomor.2018.286 w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodar... Wersja od: 17.02.2018

UCHWAŁA Nr XXXIII/218/17

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Narkowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Subkowy” przyjętego Uchwałą Nr XXI/182/09 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 sierpnia 2009 r., zmienionego uchwałą Nr VI/26/15 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 marca 2015 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Narkowy, w granicach określonych na rysunku planu miejscowego i obejmujący obszar o powierzchni około 1,71 ha.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały, jako załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, jako załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, jako załącznik nr 3.

3. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składają się z:

1) części tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale 2 niniejszej uchwały – Ustalenia dla całego obszaru objętego planem;

2) części tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale 3 niniejszej uchwały – Ustalenia szczegółowe dla terenów;

3) części graficznej w formie rysunku planu Nr 1 stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 4, w planie nie określa się:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbol cyfrowo-literowy terenu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) obszar zagospodarowania zielenią;

6) granica strefy ochronnej farmy fotowoltaicznej;

7) przeznaczenie terenu.

2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, elementy rysunku planu, mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.

§4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię oznaczoną na rysunku planu miejscowego, określającą najbliższe możliwe położenie ściany budynku w stosunku do granicy działki;

2) obszarze planu – należy przez to rozumieć wszystkie tereny objęte planem;

3) powierzchni zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków istniejących i projektowanych na danej działce budowlanej - do powierzchni tej działki budowlanej;

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw;

5) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć funkcje wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi możliwe do realizacji na danym terenie oraz na poszczególnych działkach budowlanych;

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które jedynie uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, lokalizowane na zasadzie braku konfliktu z przeznaczeniem podstawowym;

7) szerokości frontu działki – należy przez to rozumieć szerokość działki mierzoną od strony drogi publicznej lub innej drogi, z której realizowany jest wjazd lub wejście na działkę;

8) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

9) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Subkowy.

2. Pozostałe pojęcia użyte w uchwale zgodne są z definicjami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem.

§5. Obszar planu obejmuje 2 tereny:

1) teren oznaczony symbolem 1EF/PU – teren produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o mocy przekraczającej 100 kW - farma fotowoltaiczna oraz teren produkcyjno – usługowy;

2) teren oznaczony symbolem 1U - teren zabudowy usługowej.

§6. 1. W obszarze planu ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) maksymalna wysokość zabudowy w obszarze planu – 20 m, o ile ustalenia szczegółowe dla terenów nie stanowią inaczej oraz wyłącznie w przypadku, gdy wysokość ta jest podyktowana względami technologicznymi obiektu;

2) obowiązek realizacji zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym;

3) zakaz stosowania blachy trapezowej i blachy falistej jako pokrycia dachów spadzistych;

4) zakaz stosowania jako podstawowych materiałów elewacyjnych:

a) bali drewnianych,

b) listew i paneli z tworzyw sztucznych typu „siding”,

c) oblicówki winylowej,

d) blachy;

5) zakaz stosowania jaskrawych kolorów w wykończeniu elewacji;

6) nakaz ujednolicenia kolorystyki pokrycia dachów w nowych obiektach budowlanych do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, brązów, grafitu i szarości;

7) nakaz wykończenia elewacji w nowych obiektach budowlanych i obiektach podlegających przebudowie i modernizacji materiałami o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, materiały cegłopodobne (klinkier), drewno, kamień; dopuszcza się deskowanie lub licowanie cegłą;

8) zakaz stosowania ogrodzeń, od strony dróg publicznych:

a) z prefabrykowanych elementów betonowych lub żelbetowych pełnych,

b) z blachy;

c) o wysokości większej niż 1,8m.

2. W obszarze planu zakazuje się lokalizacji blaszanych garaży oraz blaszanych obiektów gospodarczych.

3. Nową zabudowę należy lokalizować z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, określonej na rysunku planu.

§7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy stosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji;

2) zakaz prowadzenia prac trwale i niekorzystnie naruszających stosunki gruntowo-wodne panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie;

3) zakaz odprowadzenia ścieków do wód podziemnych, wód powierzchniowych oraz gruntu;

4) obowiązek stosowania takich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które zapewnią dotrzymanie obowiązujących norm w zakresie emisji w rozumieniu prawa ochrony środowiska tj. wprowadzenia bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji lub energii takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne;

5) nawierzchnie narażone na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi należy uszczelnić, a wody z tych nawierzchni odprowadzać do kanalizacji deszczowej lub rowów melioracyjnych za pośrednictwem separatorów olejów i benzyn;

6) obowiązek zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) do nasadzeń należy używać rodzimych, zgodnych z siedliskiem gatunków drzew i krzewów, z wyjątkiem urządzonych ogrodów;

8) należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych gatunków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: dziko występujących roślin objętych ochroną, dziko występujących zwierząt objętych ochroną, dziko występujących grzybów objętych ochroną.

§8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony i opieki nad zabytkami.

§9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) na obszarze planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości;

2) ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) powierzchnia działek nie mniejsza niż 3000 m2;

b) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 20 m;

c) kąt położenia granicy działki w stosunku do przyległego pasa drogowego, z którego ustalono obsługę komunikacyjną, lub do granicy z działką sąsiednią w przedziale pomiędzy 80° a 110°;

d) dopuszcza się możliwość wydzielenia działek pod drogi i infrastrukturę techniczną o parametrach innych niż określono w pkt 2 lit. a-c.

§10. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) ustala się obsługę komunikacyjną terenu, bezpośrednio z istniejącej drogi publicznej – ul. Wielgłowskiej, znajdującej się poza granicami opracowania planu, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

2) dopuszcza się wydzielanie dojazdów wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) ustala się minimalną szerokość nowo wydzielanych:

a) ciągów pieszo-jezdnych – 6 m,

b) dojazdów wewnętrznych – 8 m;

4) obowiązuje zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności dotyczących placów manewrowych.

2. W zakresie parkowania pojazdów obowiązują następujące ustalenia:

1) przy realizacji inwestycji wymagane jest zapewnienie miejsc postojowych, w ilości niezbędnej dla obsługi, lecz nie mniejszej niż:

a) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 40,0 m2 powierzchni użytkowej,

b) 2 miejsca postojowe dla każdego lokalu mieszkalnego,

2) dopuszcza się realizację miejsc postojowych w formie:

a) garaży wbudowanych w bryły budynków lub garaży wolnostojących,

b) terenowych miejsc parkingowych,

c) wiat;

3) wyznaczenie stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują następujące ustalenia:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w obszarze planu oraz spoza obszaru planu;

2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w obszarze planu;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej, w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi;

4) należy zapewnić dostęp do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dla zarządzających sieciami.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) rozbudowę istniejącej, gminnej sieci wodociągowej, w celu obsługi przedmiotowej inwestycji;

2) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych – według przepisów odrębnych.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków:

1) ustala się docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej,

2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się indywidualne systemy gromadzenia ścieków bytowo-gospodarczych. Po budowie sieci kanalizacyjnej wszystkie obiekty należy obowiązkowo podłączyć do sieci, a indywidualne rozwiązania bezwzględnie zlikwidować;

3) nie dopuszcza się funkcjonowania równocześnie kanalizacji sanitarnej i indywidualnych systemów gromadzenia lub oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych;

4) nie dopuszcza się lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

5) dopuszcza się wydzielenie terenów pod przepompownie ścieków uściślonych na etapie realizacji nowoprojektowanej sieci.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

1) ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

a) z dachów obiektów budowlanych ustala się odprowadzenie powierzchniowe,

b) z dojść, podjazdów i miejsc postojowych dla samochodów - do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych drogach, włączonej do systemu kanalizacji deszczowej wyposażonego w separator substancji ropopochodnych;

2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu lub magazynowanie w zbiornikach na terenie własnym inwestora, zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) ustala się obsługę z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia;

2) dopuszcza się realizację stacji transformatorowej na terenie;

3) dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii, stanowiących mikroinstalację;

4) dopuszcza się realizację sieci elektroenergetycznej oraz kabli sterowania i automatyki farmy fotowoltaicznej;

5) ustala się odprowadzenie wytworzonej energii do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia lub do sieci wysokiego napięcia;

6) dopuszcza się realizację nowych sieci i urządzeń na potrzeby oświetlenia dróg.

6. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się zaopatrzenie w sieci teletechniczne z istniejących i projektowanych sieci telekomunikacyjnych, szczególnie sieci szerokopasmowych i światłowodowych.

7. W zakresie sieci gazowej:

1) ustala się docelowe zasilanie za pośrednictwem sieci gazowej;

2) dopuszcza się zbiorniki gazu.

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) ustala się obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności - min. 70% i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

2) dopuszcza się zaopatrzenie w energię do celów grzewczych z odnawialnych źródeł energii.

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych oraz gminnych przepisach porządkowych.

§12. Ustala się stawkę służącą do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 30%.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe dla terenów.

§13. 1. Wyznacza się teren produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o mocy przekraczającej 100 kW - farma fotowoltaiczna oraz teren produkcyjno – usługowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 1EF/PU, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe:

1) teren produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o mocy przekraczającej 100 kW - farma fotowoltaiczna;

2) zabudowa produkcyjno – usługowa.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:

1) dopuszcza się realizację urządzeń wytwarzających energię elektryczną w procesie przetwarzania energii promieniowania słonecznego – ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcjami wsporczymi;

2) ustala się moc baterii fotowoltaicznych do 2 MW na 1 ha;

3) dopuszcza się realizację stacji transformatorowych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem farmy fotowoltaicznej, w tym urządzeń do przetwarzania napięcia stałego na zmienne (konwertery) i transformatorów do transformacji napięcia z niskiego 0,4kV na średnie 15kV, urządzeń zabezpieczających i pomiarowych;

4) obowiązuje zagospodarowanie zielenią z uwzględnieniem stopniowania zieleni (nasadzenia rodzime, alejowe, szpalery drzew, zieleń niska) oraz istniejących drzew wysokich, w obszarze obowiązkowego zagospodarowania zielenią, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) intensywność zabudowy:

a) minimalna – 0,1,

b) maksymalna – 0,7;

2) powierzchnia zabudowy, w tym pokrycia panelami fotowoltaicznymi – maksymalnie 70% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20% powierzchni działki budowlanej;

4) minimalna szerokość elewacji frontowej:

a) budynków produkcyjno-usługowych – 6 m,

b) budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów zaplecza technicznego – 3,5 m,

5) maksymalna szerokość elewacji frontowej:

a) budynków produkcyjno-usługowych – 15 m,

b) budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów zaplecza technicznego – 6 m,

6) maksymalna wysokość:

a) budynków produkcyjno-usługowych – 10 m,

b) budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów zaplecza technicznego – 5 m,

c) konstrukcji wsporczych wraz z zamocowanymi panelami fotowoltaicznymi – 7 m;

7) geometria dachów - dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°;

8) elewacje oraz pokrycie dachowe zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6;

9) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej terenu 1EF/PU z drogą dojazdową poza obszarem planu – ul. Wielgłowską;

10) powierzchnie lokalizowanych paneli fotowoltaicznych nie mogą powodować odbicia promieni słonecznych większego niż 5%.

4. Wyznacza się granicę strefy ochronnej farmy fotowoltaicznej związaną z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz z występowaniem znaczącego oddziaływania na środowisko – w granicach określonych na rysunku planu i tożsamą z liniami terenów 1EF/PU.

§14. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1U, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa;

2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa mieszkaniowa.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zagospodarowanie zielenią z uwzględnieniem stopniowania zieleni (nasadzenia rodzime, alejowe, szpalery drzew, zieleń niska) oraz istniejących drzew wysokich, w obszarze obowiązkowego zagospodarowania zielenią, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) forma zabudowy – zabudowa wolnostojąca;

2) intensywność zabudowy:

a) minimalna – 0,1,

b) maksymalna – 0,8;

3) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej;

4) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40% powierzchni działki budowlanej;

5) minimalna szerokość elewacji frontowej budynków - 6 m;

6) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków - 15 m;

7) liczba kondygnacji nadziemnych budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego nie może przekraczać dwóch, w tym druga kondygnacja w poddaszu;

8) maksymalna wysokość:

a) budynków usługowych, mieszkalno-usługowych lub mieszkalnych – 8 m,

b) budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów zaplecza technicznego – 5 m,

9) geometria dachów - dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°;

10) elewacje oraz pokrycie dachowe zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6;

11) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej terenu 1U z drogą dojazdową zlokalizowaną poza obszarem planu.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Subkowy.

§16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Narkowy, Gmina Subkowy, sporządzony został w związku z podjęciem przez Radę Gminy Subkowy uchwały Nr XIII/73/15 z dnia 17 grudnia 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Narkowy oraz Uchwałą Nr XXVIII/116/16 Rady Gminy Subkowy z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Narkowy, Gmina Subkowy, w granicach zgodnych z mapą stanowiącą załącznik graficzny do ww. uchwały.

Głównym celem projektu planu jest zmiana przeznaczenia terenów produkcji rolniczej, (użytkowanych na cele produkcyjne) pod tereny produkcji energii elektrycznej z OZE o mocy przekraczającej 100kV – farma fotowoltaiczna oraz teren produkcyjno-usługowy pod zabudowę produkcji energii elektrycznej – farmy fotowoltaiczne a także w części pod tereny zabudowy usługowej, zgodnie z intencjami właściciela terenu, w nawiązaniu do stanu faktycznego oraz w ramach kontynuacji ustaleń Studium.

Po uchwaleniu, jako akt prawa miejscowego, niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stanowić będzie instrument do prowadzenia bieżącej polityki inwestycyjnej na obszarze objętym planem.