zwiń
Pomor.2014.3949 w/s zniesienia formy ochrony przyrody - drz... Wersja od: 2014-12-05

UCHWAŁA Nr XXXVIII/321/14

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy Subkowy.

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 835 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002 i 1101) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz zasięgnięciu opinii Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa - uchwala się, co następuje:

§1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczej, tj.: wywrot całkowity, znosi się ochronę pomnika przyrody na terenie gminy Subkowy ustanowionego zarządzeniem Wojewody Gdańskiego Nr 25/90 z dnia 02 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 10, poz. 59).:

topoli białej o obwodzie pnia 500 cm, mierzonej na wysokości 130 cm, usytuowanej na terenie działki 418/1 w Subkowach, w granicach obszaru dworsko - parkowego , wpisanej do rejestru zabytków pod numerem 1027 - 1205 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn.zm.), zgodnie z którym zniesienie formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Projekt uchwały uzgodniony został z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Zniesienie formy ochrony przyrody dotyczy Topoli białej o obwodzie pnia 500 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, usytuowanego na terenie działki 418/1 w Subkowach, w granicach obszaru dworsko - parkowego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1027 - 1205 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Pomnik przyrody ustanowiony został Zarządzeniem Wojewody Gdańskiego Nr 25/90 z dnia 02.04.1990 r. (Dz. U. Woj. Gdańskiego Nr 10, poz. 59).

Z uwagi na zły stan sanitarno - zdrowotny (spróchniały pień) oraz w związku z działaniem warunków atmosferycznych - silny wiatr, w dniu 01.07.2014 r. drzewo uległo przewróceniu .W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.