zwiń
Pomor.2015.4137 w/s uchylenia uchwały w sprawie określenia... Wersja od: 2016-01-01

UCHWAŁA Nr XII/64/15

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art.15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283 i 1777), Rada Gminy Subkowy - po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego uchwala, co następuje:

§1. Traci moc uchwała Nr XI/87/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 170, poz. 3894).

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski