zwiń
Pomor.2014.3862 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od... Wersja od: 2015-01-01

UCHWAŁA Nr XXXIX/329/14

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 6 listopada 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy Subkowy - po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXIX/258/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 29 listopada 2013 w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 4416) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 18 564 564
18 25 864 864
25 31 1134 1134
31 1536 2040
Trzy osie i więcej
12 41 1854 2493
41 2076 2664

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Jacek Lisewski