zwiń
Pomor.2014.4100 w/s uchwalenia "Wieloletniego programu gosp... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXXVIII/319/14

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Subkowy na lata 2015-2019"

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 150) po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Subkowy na lata 2015-2019":

Rozdział 1

Wielkość oraz stan techniczny mieszkaniowego zasobu

1. Mieszkaniowy zasób gminy obejmuje lokale mieszkalne wyszczególnione w poniższej tabeli, stanowiące własność gminy z podziałem na :

1) lokale socjalne – brak,

2) lokale służbowe,

Lp Położenie lokalu Powierzchnia lokalu w m2 Ilość lokali mieszkalnych
1 Subkowy, ul. Wybickiego 19a 42,65 1
2 Gorzędziej, ul.Tczewska 21 85,20 1

3) pozostałe lokale mieszkalne:

Lp Położenie lokalu Powierzchnia lokalu w m2 Ilość lokali mieszkalnych
1 Gorzędziej, ul. Tczewska 21

36,90

61,05

2

2. Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu gminy Subkowy: w latach 2015 - 2019 nie przewiduje się zmiany wielkości zasobu mieszkaniowego.

3. Lokale znajdujące się w zasobie mieszkaniowym zlokalizowane są w dwóch budynkach użyteczności publicznej. Budynek położony w Gorzędzieju został wybudowany w latach osiemdziesiątych, budynek położony w Subkowach wybudowany został w 1990 r. Mieszkania wyposażone są w podstawowe instalacje i urządzenia - instalacja wodociągowa- 100%, instalacja kanalizacyjna - 100%, centralne ogrzewanie-100%.

4. Przyjmuje się prognozę dotyczącą stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy Subkowy w poszczególnych latach 2015 -2019 - stan techniczny dobry.

Rozdział 2

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali

1. Stan techniczny zasobu w 2014 r. uległ znacznej poprawie w związku z wykonaniem robót budowlanych poprawiających standard, jakość i parametry techniczne obiektu przy ul. Tczewskiej 21 w Gorzędzieju. W latach 2015-2018 planuje się wykonać roboty budowlane poprawiające standard, jakość i parametry techniczne budynku przy ul. Wybickiego 19a w Subkowach.

2. Stan lokali mieszkalnych wymaga jedynie niewielkich bieżących remontów, które będą wykonywane w miarę potrzeb.

Rozdział 3

Planowana sprzedaż lokali

Ze względu na niewielki zasób lokali i ze względu na ich usytuowanie w budynkach wykorzystywanych na

cele publiczne: administracyjne (urząd gminy) lub kultury(budynek świetlicy wiejskiej) oraz ze względu

na brak lokali socjalnych nie planuje się ich sprzedaży.

Rozdział 4

Zasady polityki czynszowej

1. Zasady polityki czynszowej mieszkaniowego zasobu uchwala organ stanowiący. Jeżeli Gmina nie dostarczy lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi od dnia 01.01.2002 r. przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

2. Stawkę bazową czynszu za najem lokali komunalnych ustala organ wykonawczy w oparciu o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem.

3. Stawka czynszu podlega zróżnicowaniu, z uwagi na czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokalu mieszkalnego - wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje.

4. Ustala się czynniki podwyższające wartość bazową stawki czynszu:

1) lokal z instalacją wodno-kanalizacyjną i c.o. -czynsz podwyższa się o 60%;

2) lokal z instalacją wodno-kanalizacyjną -czynsz podwyższa się o 20%;

3) lokal z instalacją wodociągową -czynsz podwyższa się o 10%.

5. Ustala się czynniki obniżające wartość bazową stawki czynszu:

1) lokal bez instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o -czynsz obniża się o 60%;

2) lokal bez instalacji wodno-kanalizacyjnej -czynsz obniża się o 20%;

3) lokal bez instalacji wodociągowej -czynsz obniża się o 10%.

6. Stawka czynszu za lokale socjalne wynosi połowę stawki najniższego czynszu obowiązującego w

mieszkaniowym zasobie. Dla ustalenia czynszu najmu lokali socjalnych nie mają zastosowania czynniki obniżające wartość użytkową lokali.

Rozdział 5

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem

Lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu zarządza organ wykonawczy. W okresie obowiązywania „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Subkowy na lata 2015-2019” nie przewiduje się zmian w zarządzaniu mieszkaniowym zasobem gminy.

Rozdział 6

Finansowanie gospodarki mieszkaniowej

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są dochody z czynszów za lokale mieszkalne.

Wydatki na bieżącą eksploatację, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu będą corocznie określane w budżecie gminy.

Rozdział 7

Inne działania mające na celu poprawę gospodarki mieszkaniowym zasobem

1. Stworzenie warunków do podjęcia inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

2. Podjęcie starań o pozyskanie pozabudżetowych środków finansowych.

3. W związku ze stale pogarszającą się sytuacją mieszkaniową rodzin pozbawionych samodzielnego

mieszkania, uznaje się za uzasadnioną możliwość wynajmowania przez gminę lokali od innych właścicieli i

podnajmowanie ich osobom, których sytuacja życiowa i mieszkaniowa będzie dramatyczna.

§2. Traci moc uchwała Nr XXI/185/09 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Subkowy na lata 2009-2014" (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 141, poz. 2639 zm.: z 2011 r. Nr 59, poz. 1335 i Nr 64, poz. 1435).

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Polityka mieszkaniowa władz samorządowych oparta jest na założeniach polityki mieszkaniowej państwa zarówno w zakresie budowania mieszkań, jak i gospodarowania już istniejącym zasobem. Rolą państwa jest wspieranie obywateli w działaniach zmierzających do pozyskania mieszkania.

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości finansowe na bieżącą realizację zadań z zakresu budownictwa mieszkaniowego oraz brak możliwości poprawienia istniejących zasobów, oczywista staje się konieczność opracowania strategii działania w tym zakresie.

Strategia taka pozwoli na bieżące śledzenie sytuacji mieszkaniowej zmierzającej do poprawy lokalnej polityki mieszkaniowej.