zwiń
Pomor.2015.3155 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości... Wersja od: 01.12.2015

UCHWAŁA Nr X/55/15

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 24 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z potrzebami dróg dla dróg gminnych w Gminie Subkowy

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774) Rada Gminy Subkowy, po zasięgnięciu opinii Komisji budżetu i mienia komunalnego uchwala, co następuje:

§1. W ust. 2 załącznika do uchwały Nr XIII/112/12 Rady Gminy w Subkowach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z potrzebami dróg dla dróg gminnych w Gminie Subkowy (Dz.Urz. Woj.Pom. z 2012 r. poz. 675) wprowadza się lit. e w brzmieniu:

"e) infrastruktura telekomunikacyjna -20 zł".

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Wysoka stawka opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń niezwiązanych z jej funkcjonowaniem stanowi istotną barierę do rozwoju na terenie gminy sieci przesyłowych dla internetu.

W związku z tym celowe jest podjęcie uchwały wprowadzającej preferencyjne stawki dla w/w infrastruktury.