zwiń
Pomor.2015.4135 w/s stawek podatku od środków transportowych Wersja od: 2016-01-01

UCHWAŁA Nr XII/62/15

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283 i 1777) Rada Gminy Subkowy - po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego uchwala, co następuje:

§1. Określa się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Subkowy:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 420 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 618 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 762 zł,

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy

zawieszenia osi jezdnych

1 2 3 4
Dwie osie
12 13 666 666
13 14 768 768
14 15 864 864
15 1038 1320
Trzy osi
12 17 792 792
17 19 864 864
19 21 960 960
21 23 1038 1038
23 25 1134 1656
25 1434 1656
Cztery osie i więcej
12 25 792 792
25 27 1134 1134
27 29 1524 1728
29 31 1776 2568
31 1776 2568

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 7 ton włącznie – 444 zł,

b) powyżej 7 ton i poniżej 12 ton – 540 zł,

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 18 564 564
18 25 864 864
25 31 1134 1134
31 1536 2040
Trzy osie i więcej
12 41 1854 1854
41 2076 2664

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 9,5 tony – 174 zł,

b) od 9,5 tony i poniżej 12 ton – 198 zł,

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, według stawek określonych w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Jedna oś
12 18 246 246
18 25 396 396
25 828 828
Dwie osie
12 28 396 396
28 33 768 888
33 38 1020 1368
38 1164 1776
Trzy osie i więcej
12 38 1038 1038
38 1038 1344

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 546 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1284 zł.

§2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/258/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4416, z 2014 r. poz. 3862).

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski