zwiń
Pomor.2015.1413 w/s zarządzenia poboru w drodze inkasa poda... Wersja od: 2015-05-08

UCHWAŁA Nr VI/34/15

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego pobieranego w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia

Na podstawie art. 6 b ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 150), art. 6 ust. 8 ustawy z 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465) po uzyskaniu opinii Komisji budżetu i mienia komunalnego - Rada Gminy uchwala, co następuje :

§1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa .

§2. Inkasentami podatków, o których mowa w § 1 są sołtysi. Wykaz inkasentów stanowi załącznik do uchwały.

§3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 2% podatków pobranych i wpłaconych na rachunek bankowy gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski