zwiń
Pomor.2018.781 w/s Statutu Sołectwa Wielgłowy Wersja od: 20.03.2018

UCHWAŁA Nr XXXV/249/18

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie Statutu Sołectwa Wielgłowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2017 r. poz. 1875 i 2232), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami,

Rada Gminy Subkowy uchwala

Statut sołectwa Wielgłowy

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1. Ilekroć w  niniejszym statucie jest mowa o:

1) sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Wielgłowy;

2) zebraniu wiejskim – należy przez to rozumieć zebranie wiejskie Sołectwa Wielgłowy;

3) radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Wielgłowy;

4) statucie - należy przez to rozumieć statut Sołectwa Wielgłowy;

5) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Subkowy;

6) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Subkowy;

7) radzie gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Subkowy;

8) urzędzie gminy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w  Subkowach;

9) ustawie o  samorządzie gminnym – należy przez to rozumieć ustawę z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym.

§2. Sołectwo działa na  podstawie przepisów prawa, a  w szczególności:

1) ustawy o  samorządzie gminnym;

2) statutu Gminy Subkowy;

3) niniejszego statutu.

Rozdział 2

Nazwa i  obszar sołectwa

§3. 1. Nazwa sołectwa brzmi: Sołectwo Wielgłowy.

2. Członkami wspólnoty sołeckiej są wszyscy mieszkańcy sołectwa.

§4. Sołectwo obejmuje obszar 377,3689 ha. Granice terytorium sołectwa określono na  mapie stanowiącej załącznik nr 1 do statutu.

§5. Siedzibą sołectwa jest wieś Wielgłowy.

§6. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Wielgłowy.

Rozdział 3

Zakres zadań sołectwa oraz  sposób ich realizacji

§7. 1. Sołectwo jako jednostka pomocnicza Gminy Subkowy posiada i  realizuje zadania własne

na zasadach określonych w  niniejszym statucie.

2. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie, zgodnie z  ustaleniami niniejszego statutu.

3. Sołectwo współdziała z  organami gminy w  wykonywaniu powierzonych mu do realizacji zadań.

§8. 1. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy istotne dla  funkcjonowania sołectwa.

2. Do zadań i  kompetencji sołectwa należą:

1) wspieranie i  upowszechnianie idei samorządowej, w  tym tworzenie warunków do działania i  rozwoju sołectwa oraz  wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

2) inicjowanie, wspieranie i  organizowanie działań mających na  celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectwa, w  tym inicjatyw lokalnych;

3) organizowanie samopomocy mieszkańców i  wspólnych prac na  rzecz sołectwa;

4) kształtowanie zasad współżycia społecznego i  tworzenie więzi lokalnych;

5) decydowanie o  przeznaczeniu środków finansowych sołectwa;

6) współudział z  gminą i  organizacjami pozarządowymi w  inicjowaniu, organizowaniu i  realizowaniu inwestycji komunalnych na  terenie sołectwa;

7) wspomaganie gminy w  realizacji jej zadań;

8) inicjowanie i  współudział w  realizowaniu przedsięwzięć z  dziedziny kultury, kultury fizycznej, sportu, oświaty i  edukacji, a  także związanych z  integracją europejską;

9) współdziałanie z  innymi sołectwami w  celu realizacji wspólnych przedsięwzięć;

10) promocja sołectwa.

§9. Zadania określone w  § 8 sołectwo realizuje poprzez:

1) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa;

2) podejmowanie uchwał w  sprawach sołectwa w  ramach przyznanych kompetencji;

3) współuczestnictwo w  organizowaniu i  przeprowadzaniu konsultacji społecznych projektów uchwał rady gminy w  sprawach o  podstawowym znaczeniu dla  mieszkańców sołectwa;

4) występowanie do rady gminy i  wójta o  rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza zakres kompetencji sołectwa;

5) współuczestniczenie w  przedsięwzięciach realizowanych na  podstawie uchwał zebrania wiejskiego;

6) zawieranie porozumień z  innymi sołectwami w  zakresie realizacji wspólnych zadań;

7) wspieranie działań w  ramach inicjatyw lokalnych.

Rozdział 4

Organizacja i  zadania organów sołectwa

§10. 1. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie;

2) sołtys.

2. Rada sołecka jest organem opiniodawczo – doradczym wspomagającym sołtysa w  jego działalności.

3. Sołtys nie może pełnić jednocześnie funkcji członka rady sołeckiej.

4. W przypadku kandydowania członka rady sołeckiej na  sołtysa w  wyborach przedterminowych, jego mandat wygasa z  dniem wyboru na  sołtysa.

5. Kadencja sołtysa i  rady sołeckiej trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

6. Sołtys i  rada sołecka pełnią swoje funkcje do dnia wyboru nowych organów sołectwa.

§11. 1. Do właściwości zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy pozostające w  zakresie działania sołectwa, o  ile statut nie stanowi inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

1) wybór i  odwołanie sołtysa i  członków rady sołeckiej;

2) rozpatrywanie sprawozdań z  działalności sołtysa;

3) uchwalanie wniosku o  przyznanie środków z  funduszu sołeckiego;

4) ustalanie potrzeb sołectwa i  zgłaszanie ich do budżetu gminy w  terminie określonym uchwałą rady gminy w  sprawie trybu prac nad  projektem uchwały budżetowej;

5) uchwalanie programów gospodarczych sołectwa;

6) opiniowanie projektów uchwał rady gminy dotyczących zbycia nieruchomości gminnych, wykorzystywanych na  cele społeczne, położonych na  terenie sołectwa;

7) opiniowanie spraw dotyczących budowy dróg gminnych o  kategorii drogi publicznej, nadawania kategorii drogi gminnej bądź pozbawiania tej kategorii dróg przebiegających przez teren sołectwa;

8) wydawanie opinii w  innych sprawach, na  wniosek wójta;

9) rozpatrywanie skarg na  działalność sołtysa;

10) inicjowanie połączenia, podziału, zmiany granic lub zniesienia sołectwa i  uzgadnianie z  wójtem projektu przebiegu granic sołectwa;

11) podejmowanie uchwał w  sprawach współpracy z  innymi sołectwami.

§12. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa:

1) z  własnej inicjatywy;

2) na  wniosek co najmniej 38 uprawnionych mieszkańców;

3) na  wniosek rady gminy;

4) na  wniosek wójta, z  zastrzeżeniem ust.2.

2. Zebranie wiejskie zwołuje wójt w  przypadkach określonych w statucie oraz gdy sołtys uchyla się od obowiązku zwołania zebrania na  wniosek, w  szczególności gdy  mogłoby to doprowadzić do nie uchwalenia w  terminie wniosku o  przyznanie środków z  funduszu sołeckiego. Wójt zwołuje zebranie wiejskie w  terminie nie dłuższym niż 7 dni, z zastrzeżeniem § 29 ust. 3.

3. O terminie i  miejscu zebrania wiejskiego sołtys zawiadamia mieszkańców, w  formie ogłoszenia, na  co najmniej 7 dni przed  terminem zebrania.

4. Termin zwołania zebrania wiejskiego, o  którym mowa w  ust.3, może być krótszy, jeżeli zebranie wiejskie nie uchwaliło jeszcze wniosku o  przyznanie środków z  funduszu sołeckiego.

5. Ogłoszenie o  zwołaniu zebrania wiejskiego zawiera dokładne określenie daty, godziny i  miejsca zebrania, wskazanie na  czyj wniosek jest zwoływane oraz porządek obrad. W ogłoszeniu podaje  się informację o  zwołaniu zebrania w  drugim terminie w  przypadku braku kworum określonego w  § 16 ust. 1.

6. O terminie, miejscu i  tematyce zebrania wiejskiego, za  wyjątkiem zebrania zwoływanego na  wniosek wójta, sołtys każdorazowo powiadamia wójta przed  podaniem ogłoszenia do publicznej wiadomości.

7. W przypadku zebrania wiejskiego zwoływanego na  wniosek rady gminy, wójta lub mieszkańców, termin zebrania wyznaczany jest nie później niż na  14 dzień od daty złożenia wniosku, chyba że  wnioskodawca wskazał inny termin.

8. Wójt zapewnia obsługę administracyjno-biurową zebrania wiejskiego.

§13. Uprawnionymi do udziału w  zebraniu wiejskim z  prawem głosowania są pełnoletni mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na  jego terenie, zwani dalej „uprawnionymi mieszkańcami”. Do ustalenia miejsca zamieszkania stosuje  się przepisy Kodeksu cywilnego.

§14. Zebrania wiejskie zwoływane są w  zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w  roku.

§15. Obrady zebrania wiejskiego są jawne.

§16. 1. Zebranie wiejskie jest władne do przeprowadzenia wyborów oraz  podejmowania uchwał, gdy  uprawnieni mieszkańcy zostali o  nim prawidłowo powiadomieni, w  sposób zgodny z  wymogami statutu i  uczestniczy w  nim co najmniej 19 uprawnionych mieszkańców, z  zastrzeżeniem ust. 2.

2. Prawidłowo zwołane zebranie wiejskie, za  zgodą co najmniej 3/4 zgromadzonych, może być przeprowadzone w  drugim terminie pomimo braku wymaganego quorum.

3. Zebranie wiejskie odbywające  się w  trybie ust. 2 nie uchwala wniosku o  przyznanie środków z  funduszu sołeckiego, z  zastrzeżeniem ust. 4.

4. Zebranie wiejskie może uchwalić wniosek, o  którym mowa w  ust. 3 jeżeli uczestniczy w  nim nie mniej niż 14 uprawnionych mieszkańców.

§17. 1. Zebranie wiejskie otwiera i  przewodniczy jego obradom sołtys, a  w razie jego nieobecności przewodniczący rady sołeckiej.

2. Porządek obrad ustala sołtys po zasięgnięciu opinii rady sołeckiej, a  w przypadku zebrania zwoływanego na  wniosek – wnioskodawca. W porządku obrad każdego zebrania powinno znajdować  się sprawozdanie z  realizacji uchwał i  wniosków z  poprzedniego zebrania.

3. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony przez zebranie wiejskie, na  wniosek każdego uprawnionego mieszkańca oraz  wójta, zgłoszony po otwarciu obrad i  przedstawieniu porządku obrad, bezwzględną większością głosów.

§18. 1. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w  formie uchwał poprzez głosowanie.

2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, o  ile statut nie stanowi inaczej.

3. Głosowanie odbywa  się w  sposób jawny, z  wyjątkiem głosowań w  sprawie wyboru i  odwołania sołtysa lub członków rady sołeckiej.

4. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący zebrania.

5. Uchwały zebrania wiejskiego podlegają publikacji w  Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy.

§19. 1. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany oraz  może być utrwalany za  pomocą nośników elektronicznych.

2. Protokół z  zebrania wiejskiego powinien zawierać, w  szczególności:

1) datę, miejsce, godzinę i  termin zebrania;

2) załączoną listę uprawnionych mieszkańców obecnych na  zebraniu;

3) zatwierdzony porządek obrad;

4) sprawozdanie sołtysa z  realizacji uchwał i  wniosków z  poprzedniego zebrania;

5) przebieg obrad, a  w nim streszczenie wypowiedzi uczestników zebrania i  zgłoszonych wniosków;

6) podjęte uchwały, przy czym w  sprawach poddawanych pod  głosowanie ujmuje  się zapis o  liczbie głosów „za”, „przeciw” i  „wstrzymujących się”;

7) podpis przewodniczącego zebrania i  protokolanta.

3. Uchwały numeruje  się cyframi arabskimi łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku a  nowa numeracja zaczyna  się z  początkiem każdego roku kalendarzowego, według wzoru „1/17" gdzie „1" oznacza numer uchwały, a  „17" oznacza rok jej podjęcia.

4. Protokół podlega wyłożeniu do publicznego wglądu u sołtysa przez okres 5 dni od daty jego sporządzenia.

5. Oryginał protokołu wraz z  listą obecności, podjęte uchwały i  wnioski sołtys przekazuje wójtowi najpóźniej w  7 dniu po odbyciu zebrania.

6. Każdy ma prawo wglądu do protokołu, robienia z  niego notatek, odpisów i  wyciągów.

§20. 1. Wójt zapewnia realizację uchwał i  wniosków zebrania wiejskiego, jeżeli nie naruszają interesów gminy, zostały podjęte w  trybie określonym w  statucie i  są zgodne z  obowiązującymi przepisami. O sposobie załatwienia uchwał i  wniosków wójt informuje sołtysa w  terminie 30 dni od dnia otrzymania pełnej dokumentacji zebrania.

2. W przypadku odmowy realizacji uchwał i  wniosków zebrania wiejskiego, a  także braku odpowiedzi w  ustalonym terminie – sołtys ma prawo powiadomić o  tym radę gminy na  najbliższej sesji.

§21. Do zadań sołtysa należy:

1) zwoływanie zebrań wiejskich;

2) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;

3) składanie zebraniu wiejskiemu sprawozdania z  realizacji uchwał i  wniosków z  poprzedniego zebrania;

4) prawo zgłaszania na  sesjach rady gminy wniosków w  imieniu sołectwa;

5) opiniowanie projektów wniosków o  przyznanie środków z  funduszu sołeckiego przedłożonych przez uprawnionych mieszkańców;

6) uczestniczenie w  naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez wójta;

7) składanie zebraniu wiejskiemu rocznego sprawozdania ze  swojej działalności;

8) informowanie uprawnionych mieszkańców w  sposób zwyczajowo przyjęty o  wszystkich sprawach istotnych dla  gminy i  sołectwa.

§22. 1. Sołtys pełni swoją funkcję społecznie.

2. Zasady, na  jakich sołtysowi przysługuje dieta i  zwrot kosztów podróży określa rada gminy w  drodze uchwały.

§23. 1. Sołtys posługuje  się pieczęcią. Wzór pieczęci ustala wójt.

2. Na domu, w  którym mieszka sołtys, zamieszcza  się tablicę informacyjną z  napisem „SOŁTYS”.

3. Wyposażenie w  środki techniczne, tablice ogłoszeń i  pieczęcie zapewnia urząd gminy ze  środków budżetu gminy.

§24. 1. Rada sołecka liczy 5 osób.

2.   Pracami rady sołeckiej kieruje przewodniczący wybrany przez radę sołecką, spośród jej członków, zwykłą większością głosów w  głosowaniu jawnym.

3. Do właściwości rady sołeckiej należy:

1) wspomaganie sołtysa w  prowadzeniu i  załatwianiu spraw sołectwa;

2) podejmowanie inicjatyw dotyczących przedsięwzięć służących rozwojowi sołectwa;

3) opracowywanie i  przedkładanie na  zebraniu wiejskim projektów uchwał zebrania wiejskiego;

4) wspieranie sołtysa w  wykonaniu uchwał zebrania wiejskiego.

4. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają  się w  miarę potrzeb.

5. Na zaproszenie przewodniczącego rady sołeckiej w  posiedzeniach rady sołeckiej mogą uczestniczyć, bez  prawa głosowania, radni rady gminy.

Rozdział 5

Zasady i  tryb wyborów organów sołectwa

§25. 1. Wybory sołtysa i  rady sołeckiej zarządza wójt.

2. Zebranie wiejskie dla  przeprowadzenia wyboru sołtysa i  rady sołeckiej zwołuje wójt w  drodze

zarządzenia. W tym celu określa miejsce, dzień i  godzinę zebrania oraz  proponuje porządek zebrania. Zebranie otwiera i  przewodniczy obradom wójt lub upoważniona przez niego osoba.

3. Ogłoszenie wójta o  zwołaniu zebrania wiejskiego dla  przeprowadzenia wyboru sołtysa i  rady sołeckiej podaje  się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej 10 dni przed  wyznaczoną datą wyborów.

4. Wyznaczenie daty wyborów sołtysa i  rady sołeckiej na  nową kadencję następuje nie później niż na  30 dni przed  upływem kadencji.

5. Wybory przedterminowe zarządza  się w  terminie 30 dni od daty wystąpienia zdarzenia faktycznego uzasadniającego ich przeprowadzenie.

§26. 1. Wybory sołtysa i  rady sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w  składzie co najmniej dwóch uprawnionych mieszkańców wybranych spośród obecnych na  zebraniu. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca.

2. Komisja skrutacyjna pracuje w  oparciu o  regulamin uchwalony przez zebranie wiejskie.

3. Wybór członków komisji skrutacyjnej odbywa  się w  głosowaniu jawnym.

4. Członkami komisji skrutacyjnej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

5. Komisja skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§27. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania, w  tym przygotowanie i  wydanie kart do głosowania, czuwanie nad  poprawnością i  tajnością głosowania;

3) ustalenie wyników głosowania;

4) sporządzenie protokołu z  wynikami wyborów;

5) ogłoszenie wyników wyborów.

§28. 1. Sołtysa i  radę sołecką wybiera zebranie wiejskie w  głosowaniu tajnym.

2. Zgłaszanie kandydatów i  głosowanie dla  dokonania wyboru sołtysa i  rady sołeckiej przeprowadza  się oddzielnie. W pierwszej kolejności wybiera  się sołtysa.

3. Wybory odbywają  się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłoszonych przez uprawnionych mieszkańców. Kandydat wyraża zgodę na  kandydowanie. Kandydaci na  sołtysa lub członków rady sołeckiej mogą zgłaszać  się sami lub być zgłoszeni przez uprawnionych mieszkańców. Kandydat wyraża zgodę na  kandydowanie ustnie lub pisemnie - w  przypadku nieobecności na  zebraniu wiejskim.

4. Przed rozpoczęciem głosowania komisja skrutacyjna sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta, po czym zamyka ją i  opieczętowuje pieczęcią nagłówkową wójta oraz  ustala liczbę otrzymanych kart do głosowania.

5. Na zebraniu wiejskim, na  którym przeprowadza  się wybory, uprawnieni mieszkańcy podpisują listę obecności.

6. Karty do głosowania wydawane są wyborcom obecnym na  zebraniu wiejskim na  podstawie listy obecności.

7. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią nagłówkową wójta, zgodnie z  wzorami stanowiącymi załączniki nr 2 i  3 do statutu.

8. Na karcie do głosowania kandydaci są umieszczani w  kolejności alfabetycznej.

9. Głosowanie polega na  postawieniu znaku „X”:

1) w  wyborach sołtysa przy jednym nazwisku kandydata;

2) w  wyborach rady sołeckiej przy nazwisku co najmniej jednego kandydata i  nie więcej niż pięciu.

10. Przy ustalaniu wyników głosowania nie bierze  się pod  uwagę kart:

1) całkowicie przedartych,

2) innych, niż ustalone w  ust. 7 i § 29 ust. 4.

11. Nieważne są głosy w  wyborach sołtysa, jeśli głosujący:

1) nie postawił znaku „X” przy nazwisku żadnego z  kandydatów;

2) postawił znak „X” przy większej liczbie kandydatów.

12. Nieważne są głosy w  wyborach rady sołeckiej, jeśli głosujący:

1) nie postawił znaku „X” przy nazwisku żadnego z  kandydatów;

2) postawił znak „X” przy nazwiskach większej liczby kandydatów niż pięciu.

13. Po otrzymaniu karty do głosowania głosujący udaje  się do wyznaczonego miejsca zapewniającego tajność głosowania.

§29. 1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość głosów, z zastrzeżeniem ust.2.

2. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, o której mowa w ust. 1, wyboru sołtysa dokonuje się zwykłą większością głosów spośród dwóch kandydatów z największą ich liczbą, a w przypadku równej ich liczby w drodze losowania.

3. W przypadku, gdy zgłoszony   jedyny kandydat nie uzyskał ilości głosów, o której mowa w ust. 1 wójt zwołuje, w  terminie 30 dni, kolejne zebranie wiejskie, na którym o wyborze sołtysa decyduje zwykła większość głosów albo losowanie.

4. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na  sołtysa, wyboru dokonuje  się przy użyciu karty do głosowania zgodnej z  wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do statutu. W takim przypadku:

1) głosując na  kandydata stawia  się znak „X” w  kratce oznaczonej słowem „TAK”;

2) głosując przeciwko wyborowi kandydata stawia  się znak „X” w  kratce oznaczonej słowem „NIE”;

3) postawienie znaku „X” w  obu kratkach albo  niepostawienie znaku „X” w  żadnej z  kratek powoduje nieważność głosu.

5. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów, którzy wchodzą na  ostatnim miejscu do rady sołeckiej, przeprowadza  się ponowne głosowanie z  ich udziałem. Jeżeli w  drugim głosowaniu co najmniej dwóch kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, przeprowadza  się losowanie.

6. Za wybranego na  członka rady sołeckiej uważa  się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów albo został wylosowany.

§30. 1. W ciągu 3 dni od daty wyborów każdy może złożyć protest przeciwko ważności wyborów z  powodu naruszenia postanowień statutu dotyczących przebiegu głosowania, jak też ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów.

2. Protest wnosi  się na  piśmie do wójta.

3. W proteście należy sformułować zarzuty oraz  wskazać dowody na  ich poparcie.

4. Wójt w  ciągu 5 dni od złożenia protestu przeprowadza postępowanie wyjaśniające przedkładając ustalenia radzie gminy.

5. O zasadności lub bezzasadności złożonego protestu rozstrzyga rada gminy na  najbliższej sesji, w  formie uchwały.

6. W przypadku unieważnienia wyborów wójt zarządza, w  ciągu 30 dni od daty unieważnienia, ponowne wybory.

§31. 1. Sołtys i  członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed  zebraniem wiejskim i  mogą być odwołani przed  upływem kadencji, jeżeli nie wykonują obowiązków wynikających ze  statutu lub działają na  szkodę mieszkańców sołectwa.

2. Uzasadniony pisemny wniosek o  odwołanie sołtysa, rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków składa na  zebraniu wiejskim, z  zastrzeżeniem ust.3:

1) co najmniej 38 uprawnionych mieszkańców sołectwa;

2) rada gminy;

3) wójt.

3. Wniosek o  odwołanie rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków może złożyć sołtys.

4. Uchwała w  sprawie odwołania rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków podejmowana jest w  głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

5. Odwołanie sołtysa może być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego. Niestawiennictwo sołtysa nie wstrzymuje biegu rozpatrzenia wniosku.

6. Uchwała w  sprawie odwołania sołtysa podejmowana jest w  głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

7. Jeżeli wniosek o  odwołanie sołtysa, rady sołeckiej lub jej członka nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania w  tej sprawie.

8. Do odwołania sołtysa i  członków rady sołeckiej stosuje  się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru sołtysa i  członków rady sołeckiej.

§32. 1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa albo członka rady sołeckiej przed  upływem kadencji następuje wskutek:

1) pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego;

2) śmierci;

3) rezygnacji z  funkcji;

4) wskutek wyboru na  sołtysa członka rady sołeckiej;

5) odwołania.

2. Wygaśnięcie mandatu z  przyczyn wskazanych w  ust. 1 pkt 1-4 stwierdza wójt w  drodze zarządzenia.

3. Zarządzenie w  sprawie wygaśnięcia mandatu z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 doręcza  się niezwłocznie zainteresowanemu.

4. Od zarządzenia w  sprawie wygaśnięcia mandatu zainteresowanemu przysługuje protest do rady gminy w  terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia.

§33. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa albo członków rady sołeckiej zarządza  się wybory uzupełniające w  terminie 30 dni od dnia wydania zarządzenia, o  którym mowa w  § 32 ust. 2.

2. Kadencja sołtysa i  członków rady sołeckiej wybranych w  wyborach przedterminowych i  uzupełniających upływa z  dniem zakończenia kadencji sołtysa i  rady sołeckiej wybranych w  zwykłym trybie.

3. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy. W takim przypadku wójt wyznacza osobę do pełnienia funkcji sołtysa spośród członków rady sołeckiej.

§34. W sprawach nieuregulowanych w  niniejszym rozdziale stosuje  się odpowiednio przepisy rozdziału 4 statutu.

Rozdział 6

Gospodarka finansowa sołectwa

§35. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w  ramach budżetu gminy.

2. Obsługę finansowo-księgową prowadzi urząd gminy.

3. Środki finansowe, stanowiące dochód sołectwa wpływają na  rachunek budżetu gminy, a  wydatki sołectwa realizowane są z  rachunku budżetu gminy.

4. Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiada sołtys, który upoważniony jest do uzyskiwania informacji finansowo-księgowych z  referatu finansowego urzędu gminy.

§36. Środkami finansowymi pozostającymi do dyspozycji sołectwa w  roku budżetowym są:

1) środki wydzielone z  budżetu gminy, zwane dalej „funduszem sołeckim”;

2) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i  prawnych na  rzecz sołectwa.

§37. 1. Środki  finansowe sołectwa mogą być przeznaczone wyłącznie na  cele określone w  uchwałach zebrania wiejskiego.

2. Uchwały w  sprawie wniosku o  przyznanie środków z  funduszu sołeckiego zapadają bezwzględną większością głosów.

3. Uchwały zebrania wiejskiego określają:

1) dochody uzyskiwane ze  źródeł określonych w  § 36;

2) wydatki przeznaczone na  potrzeby sołectwa.

§38. Sołtys przy pomocy rady sołeckiej przygotowuje i  przedstawia na  zebraniu wiejskim sprawozdanie z  gospodarki finansowej sołectwa.

Rozdział 7

Nadzór i  kontrola nad  działalnością organów sołectwa

§39. 1. Kontrolę nad  działalnością organów sołectwa sprawuje rada gminy na  podstawie kryteriów: zgodności z  prawem, celowości, rzetelności i  gospodarności.

2. Środkami kontroli są:

1) przeprowadzanie przez komisję rewizyjną rady gminy lustracji sołectwa co najmniej raz w  kadencji;

2) ocena stanu sołectwa na  sesji rady gminy;

3) wyrażanie stanowiska w  drodze uchwały rady gminy w  sprawie realizacji statutowych zadań sołectwa;

4) rozstrzyganie sporów między organami sołectwa a  wójtem i  protestów.

§40. 1. Nadzór i  bieżącą kontrolę nad  działalnością organów sołectwa sprawuje wójt.

2. Wójt jest uprawniony do żądania od organów sołectwa niezbędnych informacji i  danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.

3. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego sprzecznych z  prawem i przekazuje je do rozpatrzenia radzie gminy.

Rozdział 8

Postanowienia przejściowe i  końcowe

§41. Traci  moc § 1 pkt 10 uchwały Nr XI/105/2004 Rady Gminy Subkowy z  dnia 29 kwietnia 2004 r. w  sprawie uchwalenia statutów sołectw w  gminie Subkowy (Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 87, poz. 1600, zm. z  2010 r. Nr 88, poz. 1627), z  zastrzeżeniem § 42.

§42. Do dnia 1 stycznia 2019 r. wybory przedterminowe i uzupełniające sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się na podstawie dotychczasowych przepisów.

§43. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Aktualnie obowiązujące statuty sołectw w gminie Subkowy zostały wprowadzone na podstawie uchwały XI/105/2004 Rady Gminy Subkowy z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmienionej uchwałą Nr XXV/232/10 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 kwietnia 2010 r.

Statuty te wymagały zaktualizowania i dostosowania do aktualnie obowiązujących norm prawnych.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do kompetencji Rady Gminy należy nadawanie jednostkom pomocniczym statutów, które powinny w szczególności określać:

1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej;

2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej, w tym także sprawę zasad i trybu odwołania tych organów;

3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej;

4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji;

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Określenie w statucie jednostki pomocniczej gminy ww. elementów ma charakter obligatoryjny.

Projekty statutów jednostek pomocniczych podlegają ponadto obowiązkowej konsultacji z mieszkańcami sołectwa.

W dniu 28 sierpnia 2017 r. Wójt Gminy Subkowy wydał Zarządzenie Nr 74/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów sołectw w gminie Subkowy. Celem konsultacji było zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców na temat zapisów projektów statutów sołectw.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie:

1) spotkań konsultacyjnych w ramach zebrań wiejskich sołectw oraz

2) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektów statutów na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą formularza zgłoszenia uwag.

Do projektów statutów wniesiono uwagi, które w części zostały uwzględnione przez Wójta. Podkreślić należy, że konsultacje z mieszkańcami w sprawie statutów sołectw mają charakter jedynie opiniodawczy, a ich wynik nie ma charakteru wiążącego dla Wójta i Rady Gminy, jednakże nieprzeprowadzenie konsultacji o charakterze obligatoryjnym stanowi istotne naruszenie prawa.

Zgodnie z § 11 Uchwały Nr XXXIX/331/14 Rady Gminy Subkowy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014 r. poz. 4215) Wójt wyniki konsultacji podał do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie stosownej informacji.

Statut jednostki jest aktem prawa miejscowego i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

W związku powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.