zwiń
Pomor.2016.3229 w/s "Gminnego programu opieki nad zabytkami... Wersja od: 2016-10-10

UCHWAŁA Nr XIX/121/16

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie "Gminnego programu opieki nad zabytkami na terenie gminy Subkowy na lata 2017-2020"

Na podstawie art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505) - po zasięgnięciu opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku oraz Komisji ochrony środowiska i rolnictwa - Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się "Gminny program opieki nad zabytkami na terenie gminy Subkowy na lata 2017-2020", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski