zwiń
Pomor.2015.1414 w/s zarządzenia poboru opłaty za gospodarow... Wersja od: 2015-05-08

UCHWAŁA Nr VI/33/15

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia

Na podstawie art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz.U. z 2013 r. poz. 13991, z 2015 r. poz . 87) po uzyskaniu opinii Komisji budżetu i mienia

komunalnego - Rada Gminy uchwala, co następuje :

§1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§2. Inkasentami opłaty, o której mowa w § 1 są sołtysi. Wykaz inkasentów stanowi załącznik do uchwały.

§3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% opłaty pobranej i wpłaconej na rachunek bankowy gminy.

§4. Traci moc Uchwała Nr XXV/216/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia (Dz. Urz. poz. 2971 zm. z 2014 r. poz. 53).

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski