zwiń
Pomor.2016.3249 w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Subkowy Wersja od: 11.10.2016

UCHWAŁA Nr XIX/122/16

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Subkowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) - po zasięgnięciu opinii Komisji rolnictwa i ochrony środowiska - Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. Ulicy, stanowiącej drogę powiatową nr 2811G(Z) na odcinku położonym w granicach administracyjnych wsi Subkowy, nadaje się nazwę "Józefa Wybickiego".

§2. Szczegółowe położenie ulicy przedstawiono w załączniku graficznym stanowiącym załącznik do uchwały.

§3. Traci moc § 1 pkt 1 uchwały Nr XVI/74/77 Gminnej Rady Narodowej w Subkowach z dnia 24 marca 1977 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Subkowy.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski