zwiń
Pomor.2015.230 w/s uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. Wersja od: 01.01.2015

UCHWAŁA Nr III/10/14

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust.1 i 4, art. 236 ust.1, art. 237, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, i 1736 2014 r. poz. 379 , 911,1146 i 1626) Rada Gminy - po zasięgnięciu opinii komisji stałych Rady Gminy - uchwala, co następuje :

§1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w kwocie 19.405.200,-zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 18.291.092,- zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1.114.108,- zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w kwocie 19.414.700,- zł. z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 16.793.828,- zł:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.939.528,- zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.734.815,- zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.204.713,- zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 570.000,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.114.300,- zł,

d) wydatki na obsługę długu publicznego - 170.000,- zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.620.872,- zł. na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : - na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 610.230,- zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.500,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie 9.500,- zł.

2 Ustala .się przychody budżetu w kwocie 1.367.400,-zł, w tym z kredytów krajowych 910.000,- zł i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 457.400,-z ł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.357.900,-zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 860.000,- zł i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 497.900,-zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,-zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.500,- zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 860.000,-zł,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 457.400,- zł.

§5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 181.572,- zł,

2) celową :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 39.446,- zł,

b) finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych, dla których nie są podpisane jeszcze umowy - 870.000,- zł,

c) na inicjatywę lokalną - 1.000,- zł.

§6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.

§7. 1. Ustala się dochody w kwocie 61.000,- zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,- zł na realizację zadań określonych w harmonogramie i preliminarzu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.000,- zł na realizację zadań określonych w harmonogramie i preliminarzu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii.

2. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 792.000,- zł oraz wydatki na realizację zadań w tym zakresie w dziale 900, rozdział 90002 w kwocie 792.000,- zł.

3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 10.000,- zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 10.000,- zł.

4. Ustala się dochody w kwocie 300,- zł z tytułu opłaty produktowej oraz wydatki na realizację zadań w tym zakresie w kwocie 300,- zł .

5. Ustala się odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 26.000,- zł.

§8. Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych:

1) plan dochodów w wysokości - 307.000,-zł;

2) plan wydatków w wysokości -307.000,- zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§9. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane poprzez podmioty nie należące do sfery finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 10.

§11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,-zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.500,- zł;

c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 860.000,-zł;

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 457.400,-zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych;

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski