zwiń
Pomor.2018.351 w/s uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 201... Wersja od: 01.01.2019

UCHWAŁA Nr XXXIV/222/17

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ust.2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t Dz. U. z 2017 r. poz.2077) - po zasięgnięciu opinii komisji stałych - Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje :

§1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w kwocie 24.876.880,-zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 24.457.680,- zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 419.200,- zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w kwocie 25.062.897,- zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 22.442.050,- zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.620.847,- zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§3. 1. Ustala  się deficyt budżetu gminy w  wysokości 186.017,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z  zaciągniętych kredytów krajowych w  kwocie 186.017,-zł.

2. Ustala  się przychody budżetu z  kredytów krajowych w  kwocie 700.000,- zł.

3. Ustala  się rozchody budżetu na  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i  pożyczek w  kwocie 513.983,- zł, zgodnie z  załącznikiem Nr 4.

§4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,- zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 186.017,- zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 513.983,-zł.

§5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 43.048,- zł;

2) celową:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 63.982,- zł,

b) na inicjatywę lokalną - 3.000,- zł.

§6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom w kwocie 7.234.504,- zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

§7. 1. Ustala się dochody w kwocie 61.000,- zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.000,- zł na realizację zadań określonych w harmonogramie i preliminarzu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3.000,- zł na realizację zadań określonych w harmonogramie i preliminarzu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii.

2. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 760.000,- zł oraz wydatki na realizację zadań w tym zakresie w dziale 900, rozdział 90002 w kwocie 839.758,- zł.

3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 11.000,- zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 11.000,- zł.

4. Ustala się odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 24.000,- zł.

§8. Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych:

1) plan dochodów w wysokości 366.000,-zł;

2) plan wydatków w wysokości 366.000,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§9. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 730.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane poprzez podmioty nie należące do sfery finansów publicznych w kwocie 133.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych w kwocie 5.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku w kwocie 245.119,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów na:

a) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 186.017,- zł;

c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 513.983,-.zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych;

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wójt gminy jest zobowiązany do przedłożenia radzie gminy projektu budżetu.

Projekt budżetu gminy Subkowy na 2018 rok został opracowany w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych;

- pismo Ministra Finansów w sprawie wstępnej wielkości subwencji dla gmin na 2018 rok oraz kalkulowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

- pismo Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku o wstępnej wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne realizowane przez gminę;

- własne szacunki w zakresie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, majątku gminy oraz pozostałych dochodów;

- przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok;

- wycinkowe materiały planistyczne.

Biorąc powyższe pod uwagę założono:

1) wielkość dotacji, subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano na podstawie ww. pism,

2) do naliczania podatku rolnego przyjęto średnią cenę żyta wg Komunikatu Prezesa GUS w wysokości 52,49 zł za 1 dt, a do naliczania podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 197,06 zł za 1m3,

3) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych skalkulowano na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2018 rok,

4) dochody z majątku gminy - przyjąć wielkość wpływów wynikających z :

- dzierżawy, najmu oraz wieczystego użytkowania gruntów według stawek i umów – 61.100,- zł,

- sprzedaży działek w Wielgłowach i Brzuścach – 279.200,- zł,

5) dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, według szacunków w kwocie 30.000,- zł,

6) dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacuje się na 760.000,- zł.

Ogółem dochody budżetu gminy na 2018 rok szacuje się na 24.876.880,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały.

Wielkość, kierunki i rodzaje wydatków gminy na 2018 rok determinowane są możliwościami finansowymi gminy.

W 2018 roku do spłaty przypada 513.983,- zł rat kredytów zaciągniętych przez gminę.

Szacuje się, że odsetki przypadające do spłaty w 2018 roku wyniosą około 220.000,- zł.

Kwotę wydatków jaką założono na 2018 roku oparto na dokładnej analizie przewidywanego wykonania wydatków w 2017 r.

W 2018 roku zaplanowano od 1 kwietnia wzrost płac dla nauczycieli o 5 % , dla pozostałych pracowników o 1,3 % , a w pozostałych wydatkach nie zaplanowano wzrostu cen towarów i usług o wskaźnik inflacji.

Ogółem wydatki w 2018 roku szacuje się na kwotę 25.062.897,- zł.

Szczegółowe szacunki wydatków stanowi załącznik Nr 2 do projektu uchwały.

Dla zrównoważenia budżetu planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 700.000,- zł.

Na finansowanie inwestycji planuje się przeznaczyć 2.620.847- zł, w tym:

Lp Nazwa inwestycji Rok rozpoczęcia i zakończenia

Koszt inwestycji

w zł

Nakłady do poniesienia w 2018 r.

w zł

1. Budowa sieci wodociągowej w obszarze nowej zabudowy mieszkaniowej w Wielgłowach 2017-2020 180.000,- 20.000,-
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2012-2018 1.020.000,- 926.000,-
3. Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Mały Garc ze zbiorczą siecią w Subkowach 2013-2019 626.000,- 321.000,-
4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 393 w miejscowości Subkowy 2017-2020 928.200,- 200.000,-
5. Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w ulicy Zamkowej w Subkowach 2018 80.000,- 80.000,-
6. Przebudowa ulicy Wiślanej w Małej Słońcy 2018 100.000,- 100.000,-
7. Wiślana trasa rowerowa R9 na terenie gminy Subkowy 2016-2019 37.900,- 10.000,-
8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce 419 w Subkowach pod cele rekreacyjno-turystyczne 2016-2019 467.500,- 155.000,-
9. Energia w gminie z odnawialnych źródeł energii 2018 167.000,- 167.000,-
10. Przygotowanie terenu oraz wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Brzuścach 2018 22.273,- 22.273,-
11. Wykonanie projektu i zakup i montaż zabawek na plac zabaw w Wielgłowach 2018 5.000,- 5.000,-
12. Zakup i montaż urządzeń i innych elementów na plac zabaw w Radostowie 2018 30.631,- 30.631,-
13. Budowa dróg w Osiedlu Witosa w Subkowach 2016-2022 1.137.500,- 30.000,-
14. Modernizacja ul. Hundsdorfa w Gorzędzieju 2016-2019 379.490,- 150.000,-
15. Modernizacja ul. Zduńskiej w Waćmierzu 2017-2024 700.000,- 38.000,-
16. Przebudowa ul. Sikorskiego w Subkowach wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicznym 2016-2019 509.914,- 200.000,-
17. Remont nawierzchni drogi gminnej od Józefowa w kierunku Brzuśc 2017-2018 79.000,- 60.800,-
18. Instalacja oprawy oświetleniowej na ulicy Głównej w Wielkiej Słońcy dz. 72/2 2018 18.872,- 18.872,-
19. Ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Gen. Dąbrowskiego w Narkowach 2018 50.400,- 50.400,-
20. Termomodernizacja budynku NZOZ „Hipokrates” w Subkowach 2016-2020 120.000,- 20.000,-
21. Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w Małym Garcu 2018 15.871,- 15.871,-
Ogółem 2.620.847,-

Jak wynika z przedstawionych materiałów planowane wydatki bieżące i pozostałe wyniosą 22.442.050,- zł:

1) odpis na izby rolnicze 24.000,- zł ,

2) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 106.130,- zł,

3) zakup pompy i remont ogrodzenia przy hydroforni – 6.500,- zł,

4) bieżące utrzymanie dróg – 202.500,- zł,

5) opłaty notarialne, wyceny rzeczoznawców i pozostała gospodarka komunalna (ubezpieczenia, remonty, przeglądy techniczne, kominiarskie, opłaty za ustanowienie służebności) – 108.400,- zł,

6) usługi geodezyjne – 13.000,- zł,

7) opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 127.200,- zł,

8) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - 96.700,- zł,

9) promocja gminy – 27.500- zł,

10) administracja rządowa - 96.780,- zł,

11) urząd gminy (płace, pochodne od płac, zakup mediów, materiałów biurowych, środków czystości, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, naprawa urządzeń biurowych i komputerów, zakup komputerów, licencji, oprogramowań, szkolenia, delegacje, odpisy na ZFŚS, pobór podatków i opłat) – 2.119.710,- zł,

12) pozostała działalność (diety sołtysów, ubezpieczenia sołtysów oraz składki związane z przynależnością gminy do do związków, stowarzyszeń i organizacji) - 72.500,- zł,

13) wspólna obsługa jednostek gminy – 199.970,- zł,

14) aktualizacja rejestru wyborców - 1.050,- zł,

15) wydatki związane z OSP i OC (zakup paliwa, części, drobnego sprzętu, remonty, ubezpieczenia, zakup energii, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych) – 109.700,- zł,

16) w rezerwie ogólnej mieści się:

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 63.982,- zł,

- rezerwa ogólna – 43.048,- zł,

- rezerwa na inicjatywę lokalną - 3.000,- zł,

17) spłata odsetek od kredytu - 220.000,- zł,

18) pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci realizowanego w innych gminach - 130.000,- zł,

19) Zespół Szkół w Subkowach – 5.885.011,- zł, w tym:

- szkoła podstawowa – 2.321.695,- zł,

- przedszkole – 534.919,- zł,

- gimnazjum – 2.246.707,- zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci w przedszkolach – 97.100,- zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 91.720,- zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w gimnazjach – 188.260,- zł,

- świetlica – 158.800,- zł,

- stołówka szkolna – 144.100,- zł,

- dokształcanie nauczycieli – 31.100,- zł,

- odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli – 32.360,- zł,

- nauka pływania - 8.200 zł,

- utrzymanie boiska Orlik – 30.050,- zł,

20) Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy – 1.697.530,- zł, w tym:

- szkoła podstawowa 1.398.450,- zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci w szkołach podstawowych – 87.800,- zł,

- przedszkole – 187.680,- zł,

- dokształcanie nauczycieli – 8.600,- zł,

- odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli – 15.000,- zł,

21) dowożenie dzieci do szkół – 597.837,- zł,

22) wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych – 720,- zł,

23) na badania w celu wykrycia raka piersi u kobiet i raka prostaty u mężczyzn- 5.000,- zł oraz pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Tczewie na szczepienie dziewczynek przeciw brodawczakowi ludzkiemu – 5.000,- zł,

24) prace społecznie użyteczne – 11.000,- zł,

25) na pomoc społeczną – 8.259.424,- zł, w tym:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Narkowach – 507.454,- zł,

- świadczenia rodzinne – 2.605.000,- zł,

- świadczenia wychowawcze – 4.055.000,- zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 56.440,- zł,

- zasiłki okresowe i celowe -136.000,- zł,

- zasiłki stałe – 208.530,- zł,

- dodatki mieszkaniowe - 24.500,- zł,

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 313.600,- zł,

- dożywianie dzieci – 129.500,- zł,

- opłaty za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych - 1.000,- zł,

- opłaty za umieszczenie dorosłych w domu pomocy społecznej - 90.000,-zł,

- opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – 18.000,- zł,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 8.000,- zł,

- wspieranie rodziny - 44.900,- zł,

- usługi opiekuńcze – 500,- zł,

- przeciwdziałanie narkomanii - 3.000,- zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z harmonogramem wydatków przyjętym przez radę gminy - 58.000,- zł,

26) stypendia dla uczniów – 8.000,- zł,

27) stypendia socjalne dla uczniów – 25.000,- zł (dopłata 20% do dotacji z budżetu państwa),

28) gospodarka odpadami komunalnymi – 839.758,- zł,

29) dopłata do utylizacji azbestu – 40.000,- zł

30) oświetlenie ulic i placów – 261.700,- zł,

31) utrzymanie zieleni w gminie - 26.400,- zł, na konkurs " Piękna Wieś "- 1.800,- zł,

32) oczyszczanie wsi – 7.500,- zł,

33) opłaty za korzystanie ze środowiska - 11.000,- zł,

34) realizację programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - 32.000,- zł,

35) dla instytucji kultury zaplanowano dotację w kwocie - 730.000,- zł, w tym dla:

- Domu Kultury 540.000,-zł,

- Gminnej Biblioteki Publicznej 190.000,- zł,

36) utrzymanie boisk, placów zabaw oraz imprezy sportowo - rekreacyjne organizowane przez gminę – 92.700,- zł,

37) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystki, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, promocja wolontariatu w gminie Subkowy oraz utrzymanie urządzeń melioracyjnych, konserwacje zabytków i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - 133.000,- zł.

Ze względu na niskie dochody w budżecie gminy na 2018 rok nie zaplanowano wielu przedsięwzięć, w związku z czym należy zabiegać o uzyskanie ponadplanowych dochodów z przeznaczeniem na kolejne zadania.

Zadania zaplanowane w budżecie gminy na 2018 rok są zgodne ze strategią rozwoju gminy.