zwiń
Pomor.2015.4138 w/s określenia wzorów formularzy informacji... Wersja od: 01.01.2016

UCHWAŁA Nr XII/65/15

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz w podatku leśnym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283 i 1777), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045. ) i art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045) Rada Gminy Subkowy - po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego uchwala, co następuje:

§1. Określa się wzór formularzy:

a) deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy stanowiący załącznik nr 1,

b) deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy stanowiący załącznik nr 2,

c) deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy stanowiący załącznik nr 3,

d) informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego stanowiący załącznik nr 4.

§2. Traci moc uchwała Nr XI/88/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz

w podatku leśnym (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 162, poz. 3303).

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski