zwiń
Pomor.2018.1319 w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodar... Wersja od: 19.04.2018

UCHWAŁA Nr XXXVI/255/18

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wielka Słońca, Gmina Subkowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wielka Słońca, Gmina Subkowy, w granicach określonych na rysunku planu miejscowego i obejmujący obszar o powierzchni około 6,16 ha.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały - załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu - załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, jako załącznik nr 3.

3. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składają się z:

1) części tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale 2 niniejszej uchwały – Przepisy ogólne;

2) części tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale 3 niniejszej uchwały – Ustalenia szczegółowe;

3) części graficznej w formie rysunku planu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 4, nie określa się:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynku historycznego dworu;

5) teren wpisany do gminnej ewidencji zabytków, chroniony ustaleniami planu;

6) krzyż, chroniony ustaleniami planu;

7) granice historycznego zespołu folwarcznego;

8) historyczny wjazd;

9) obszar zagospodarowania zielenią;

10) szpaler drzew do zachowania, uzupełnienia – kompensacji;

11) granice strefy ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego;

12) symbol cyfrowo-literowy terenu;

13) przeznaczenie terenu.

2. Pozostałe niewymienione w ust. 1 elementy rysunku planu mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.

§4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię oznaczoną na rysunku planu miejscowego, określającą najbliższe możliwe położenie ściany budynku w stosunku do granicy działki;

2) obszarze planu – należy przez to rozumieć wszystkie tereny objęte planem;

3) powierzchni zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków istniejących i projektowanych na danej działce budowlanej - do powierzchni tej działki budowlanej;

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

5) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć funkcje wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi możliwe do realizacji na danym terenie oraz na poszczególnych działkach budowlanych;

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć sposób użytkowania lub zagospodarowania, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe, w sposób określony w ustaleniach planu;

7) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

8) terenach usługowo – produkcyjnych – należy przez to rozumieć tereny, na których funkcje usługowa i produkcyjna, w tym magazynowa, mogą występować samodzielnie lub łącznie;

9) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę.

2. Pozostałe pojęcia użyte w uchwale zgodne są z definicjami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw.

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem.

§5. Obszar planu obejmuje 3 tereny:

1) oznaczony symbolem 1MN/ZP – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zieleni urządzonej;

2) oznaczony symbolem 1U/P – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej;

3) oznaczony symbolem 1KDS – teren komunikacji.

§6. 1. W obszarze planu, ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakaz stosowania jako podstawowych materiałów elewacyjnych z listew i paneli z tworzyw sztucznych - metoda siding (oblicówka);

2) zakaz stosowania jaskrawych kolorów w wykończeniu elewacji;

3) nakaz wykończenia elewacji w nowych obiektach budowlanych i obiektach podlegających przebudowie i modernizacji materiałami takimi jak: tynk, cegła, materiały cegłopodobne (klinkier), drewno, kamień; dopuszcza się deskowanie lub licowanie cegłą, itp.;

4) zakaz stosowania ogrodzeń, od strony dróg publicznych:

a) z prefabrykowanych elementów betonowych lub żelbetowych pełnych,

b) z pełnej blachy,

c) o wysokości większej niż 1,8 m.

2. W obszarze planu zakazuje się lokalizacji blaszanych garaży oraz blaszanych obiektów gospodarczych.

3. Nową zabudowę należy lokalizować z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, określonej na rysunku planu.

4. Dla istniejącej zabudowy o wskaźnikach i parametrach przekraczających określone w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów, dopuszcza się roboty budowlane, które nie spowodują zwiększenia przekroczenia tych wskaźników i parametrów.

§7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu ustala się:

1) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy stosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji;

2) zakaz prowadzenia prac trwale i niekorzystnie naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie, stosunki gruntowo-wodne;

3) obowiązek stosowania takich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które zapewnią dotrzymanie obowiązujących norm w zakresie emisji w rozumieniu prawa ochrony środowiska, tj. wprowadzenia bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji lub energii takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne;

4) nawierzchnie narażone na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi należy uszczelnić, a wody z tych nawierzchni odprowadzać do kanalizacji deszczowej lub rowów melioracyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) obowiązek zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) ochronie podlegają następujące elementy zagospodarowania przestrzennego kształtujące krajobraz kulturowy i przyrodniczy:

a) zieleń zabytkowego parku podworskiego,

b) zieleń związana z ekosystemami zbiorników wodnych,

c) aleje i szpalery drzew,

d) drogi i wjazdy historyczne;

7) do nasadzeń należy używać rodzimych, zgodnych z siedliskiem gatunków drzew i krzewów z wyjątkiem urządzonych ogrodów;

8) należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych gatunków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: dziko występujących roślin objętych ochroną, dziko występujących zwierząt objętych ochroną, dziko występujących grzybów objętych ochroną.

§8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej:

1) obejmuje się ochroną prawa miejscowego park podworski, oznaczony na rysunku planu, dla którego:

a) ustala się dążenie do rewaloryzacji parku,

b) ustala się wymóg zachowania elementów historycznego układu przestrzennego parku, w tym wjazdu, starodrzewu i zieleni wysokiej,

c) zakazuje się usuwania starodrzewu, z zastrzeżeniem lit. d,

d) dopuszcza się wycinkę drzew w złym stanie fitosanitarnym i zagrażających bezpieczeństwu, pod warunkiem ich kompensacji,

e) zakazuje się wprowadzania wewnętrznych podziałów na terenie parku oraz jego dzielenia;

f) zakazuje się wprowadzenia nowej zabudowy na terenie parku, z wyjątkiem odtworzenia historycznego dworu, w orientacyjnej lokalizacji – jak na rysunku planu (docelowa lokalizacja na reliktach fundamentów),

g) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w obrębie parku oraz elementów chronionych – starodrzewu, podlegają przepisom odrębnym z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami;

2) obejmuje się ochroną prawa miejscowego krzyż, oznaczony na rysunku planu, dla którego ustala się:

a) utrzymanie obecnej lokalizacji,

b) utrzymanie obecnego (trójkątnego) kształtu terenu, na którym znajduje się krzyż,

c) utrzymanie formy obiektu,

d) utrzymanie zieleni towarzyszącej;

3) wskazuje się na rysunku planu granicę strefy ochrony konserwatorskiej dawnego zespołu pofolwarcznego, dla której obowiązują ustalenia zawarte w pkt 1 oraz ustalenia szczegółowe dla terenu, zawarte w § 13.

4) wskazuje się na rysunku planu fragment granicy strefy ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi Wielka Słońca, dla której obowiązują ustalenia zawarte w pkt 1 oraz ustalenia szczegółowe dla terenu, zawarte w § 13;

5) w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi.

§9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) na obszarze planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości;

2) ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) powierzchnia działek nie mniejsza niż 1200 m2,

b) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 15 m,

c) kąt położenia granicy działki w stosunku do przyległego pasa drogowego, z którego ustalono obsługę komunikacyjną, lub do granicy z działką sąsiednią w przedziale pomiędzy 80° a 110°,

d) dopuszcza się możliwość wydzielenia działek pod drogi i infrastrukturę techniczną o parametrach innych niż określono w pkt 2 lit. a-c.

§10. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) ustala się obsługę komunikacyjną terenów, bezpośrednio z istniejącej drogi publicznej – ul. Jasnej, znajdującej się poza granicami opracowania planu, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

2) dopuszcza się wydzielanie dojazdów wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych, z uwzględnieniem pkt 3;

3) ustala się minimalną szerokość nowo wydzielanych:

a) ciągów pieszo-jezdnych - 5 m,

b) dojazdów wewnętrznych – 4,5 m;

4) obowiązuje zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności dotyczących placów manewrowych.

2. W zakresie parkowania pojazdów obowiązują następujące ustalenia:

1) przy realizacji inwestycji wymagane jest zapewnienie miejsc parkingowych, w ilości niezbędnej dla obsługi, lecz nie mniejszej niż:

a) 2 miejsca postojowe na 1 budynek jednorodzinny,

b) dla zabudowy usługowej – 2 miejsce postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 1 miejsce postojowe,

c) dla zakładów produkcyjnych – 20 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych, ale nie mniej niż 2 miejsca postojowe,

d) dla hurtowni, magazynów, placów składowych – 10 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych, ale nie mniej niż 2 miejsca postojowe;

2) dopuszcza się realizację miejsc postojowych w formie:

a) garaży wbudowanych w bryły budynków lub garaży wolnostojących,

b) terenowych miejsc parkingowych,

c) wiat;

3) wyznaczenie stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w ilości zgodnej z przepisami odrębnymi.

§11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują następujące ustalenia:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w obszarze planu oraz spoza obszaru planu;

2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w obszarze planu;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, a także zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej, w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi;

4) należy zapewnić dostęp do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dla zarządzających sieciami.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) rozbudowę gminnej sieci wodociągowej;

2) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych – według przepisów odrębnych.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków:

1) ustala się docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej;

2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się indywidualne systemy gromadzenia ścieków bytowo-gospodarczych;

3) dopuszcza się wydzielenie terenów pod przepompownie ścieków.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

1) ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu lub magazynowanie w zbiornikach na terenie własnym inwestora, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) ustala się obsługę z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia;

2) dopuszcza się realizację stacji transformatorowej na terenie;

3) dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii, stanowiących mikroinstalacje;

4) dopuszcza się realizację nowych sieci i urządzeń na potrzeby oświetlenia dróg.

6. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się zaopatrzenie w sieci teletechniczne z istniejących i projektowanych sieci telekomunikacyjnych, szczególnie sieci szerokopasmowych i światłowodowych.

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) ustala się docelowe zasilanie za pośrednictwem sieci gazowej;

2) dopuszcza się zbiorniki gazu.

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) ustala się obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

2) dopuszcza się zaopatrzenie w energię do celów grzewczych z odnawialnych źródeł energii, stanowiących mikroinstalacje.

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

§12. Ustala się stawkę służącą do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 30%.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe dla terenów

§13. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN/ZP, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zieleń urządzona – parkowa.

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1:

1) ustala się kształtowanie budynków mieszkalnych jako wolnostojących;

2) dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:

a) dojazdów niewydzielonych, miejsc postojowych,

b) wolnostojących budynków gospodarczych, garaży stanowiących miejsca postojowe,

c) infrastruktury technicznej,

d) zieleni towarzyszącej,

e) obiektów małej architektury,

f) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe;

3) na terenie dawnego parku podworskiego - obowiązuje zagospodarowanie zielenią komponowaną z uwzględnieniem istniejących drzew wysokich w obszarze obowiązkowego zagospodarowania zielenią, zgodnie z rysunkiem planu;

4) od strony terenu 1U/P obowiązuje zagospodarowanie zielenią z uwzględnieniem stopniowania zieleni (nasadzenia rodzime, alejowe, szpalery drzew, zieleń niska) w obszarze obowiązkowego zagospodarowania zielenią, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) intensywność zabudowy:

a) minimalna – 0,01,

b) maksymalna – 0,6;

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 60% powierzchni działki budowlanej;

4) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków – 25 m;

5) minimalna szerokość elewacji frontowej budynków – 3,5 m;

6) maksymalna wysokość:

a) budynków mieszkalnych – 9 m,

b) budynków gospodarczych i garaży – 5 m,

c) pozostałych obiektów – 10 m, wyłącznie w przypadku, gdy wysokość ta jest podyktowana względami technologicznymi obiektu;

7) budynki mieszkalne usytuowane kalenicą prostopadle lub równolegle do drogi – ul. Głównej lub kalenicą równolegle do ul. Jasnej;

8) geometria dachów – dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°;

9) nakaz ujednolicenia kolorystyki pokrycia dachów do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, brązów, grafitu i szarości;

10) zakaz stosowania pokrycia dachów z blachy trapezowej i blachy falistej;

11) elewacje zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6;

12) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;

13) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 1200 m2.

4. Parametry dla budynku odtwarzanego dworu:

1) forma budynku w nawiązaniu do histerycznej zabudowy mieszkaniowej wsi Wielka Słońca;

2) budynek na rzucie prostokąta, o stosunku boku krótszego do dłuższego 1:1,5;

3) usytuowanie kalenicą równolegle do drogi – ul. Głównej;

4) maksymalna wysokość – 10 m:

5) dach bryły głównej – dwuspadowy, symetryczny, o kącie nachylenia połaci dachowych od 40° do 45°;

6) wystawka na środku połaci dachu - kryta dachem dwuspadowym;

7) nakaz ujednolicenia kolorystyki pokrycia dachów do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej;

8) zakaz stosowania pokrycia dachów z blachy trapezowej i blachy falistej;

9) elewacje zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6;

10) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynku historycznego dworu, zgodnie z rysunkiem planu;

§14. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1U/P, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe:

1) usługi;

2) obiekty produkcyjne;

3) magazyny, bazy, składy, centra logistyczne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:

1) dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:

a) dojazdów niewydzielonych, miejsc postojowych,

b) wolnostojących budynków gospodarczych, garaży stanowiących miejsca postojowe,

c) infrastruktury technicznej,

d) zieleni towarzyszącej,

e) obiektów małej architektury,

f) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe, itp.,

g) urządzeń ochrony przed hałasem;

2) strony terenu 1MN/ZP obowiązuje zagospodarowanie zielenią z uwzględnieniem stopniowania zieleni (nasadzenia rodzime, alejowe, szpalery drzew, zieleń niska) w obszarze obowiązkowego zagospodarowania zielenią, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) intensywność zabudowy:

a) minimalna – 0,01,

b) maksymalna – 0,6;

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 30% powierzchni działki budowlanej;

4) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków - 80 m;

5) minimalna szerokość elewacji frontowej budynków - 3,5 m;

6) maksymalna wysokość:

a) budynków usługowych, produkcyjnych, magazynowych – 15 m,

b) budynków gospodarczych, pomocniczych i garaży – 5 m,

c) pozostałych obiektów – 15 m, wyłącznie w przypadku, gdy wysokość ta jest podyktowana względami technologicznymi obiektu;

7) geometria dachów:

a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°,

b) dachy płaskie,

c) dachy łukowe;

8) elewacje zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6;

9) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej terenu 1U/P z drogą dojazdową poza obszarem planu – ul. Jasną

10) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 3000 m2.

§15. 1. Wyznacza się teren komunikacji, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDS, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe – teren komunikacji.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1

1) ustala się:

a) zachowanie i ochronę istniejącego akcentu urbanistycznego – krzyża,

b) obowiązuje zagospodarowanie zielenią komponowaną z uwzględnieniem istniejących drzew wysokich, w obszarze obowiązkowego zagospodarowania zielenią, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza się:

a) elementy dróg i urządzenia obsługi uczestników ruchu: jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejścia piesze i przejazdy rowerowe,

b) urządzenia techniczne dróg: odwodnienie i oświetlenie dróg, bariery i wygrodzenia, skarpy i podparcia drogowej budowli ziemnej, konstrukcje mostowe, przepusty,

c) możliwość lokalizacji, z zachowaniem przepisów odrębnych, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej funkcjonalnie z drogami.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wielka Słońca, Gmina Subkowy, sporządzony został w związku z Uchwałą Nr XVI/94/16 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 marca 2016 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wielka Słońca, Gmina Subkowy, w granicach zgodnych z mapą stanowiącą załącznik graficzny do ww. uchwały.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem planistycznym, określającym politykę zagospodarowania przestrzennego obszaru, dla którego jest sporządzany i określa zasady zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu.

W odróżnieniu od studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi on prawo miejscowe. Jest zobowiązaniem władz gminy do działań zgodnie z zapisami uchwały MPZP. W dokumencie tym formułuje się zasady ogólne oraz szczegółowe dotyczące zagospodarowania danego teren oraz integruje dokumenty programowe i wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym.

Głównym celem opracowania planu przeznaczenie terenu pod zabudowę usługowo-produkcyjną, zgodnie faktycznym zagospodarowaniem i z intencjami właściciela terenu oraz pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zieleni urządzonej w miejscu dawnej zabudowy folwarcznej z parkiem, w ramach kontynuacji ustaleń Studium, przy uwzględnieniu walorów kulturowych i historycznych terenu opracowania.

Projekt planu, nie narusza ustaleń obowiązującego (na dzień przedłożenia do uchwalenia Radzie Gminy Subkowy ww. projektu planu) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/182/09 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 sierpnia 2009 r., zmienionego uchwałą Nr VI/26/15 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 marca 2015 r., nie zawierającego prognoz demograficznych oraz analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, określonych w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obowiązujących od dnia 18 listopada 2015 r.

W przedkładanym do uchwalenia planie miejscowym zrealizowano wymogi wynikające z art. 1 ust. 2-4 ustawy:

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury dostosowane zostały do istniejącego sposobu zagospodarowania zarówno w warstwie funkcjonalnej przeznaczenia terenów jak i w warstwie dotyczącej parametrów zabudowy. Na rysunku planu jednoznacznie określono linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a w miejscach gdzie dopuszczono zabudowę ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy i niezbędne parametry. Uwzględniono strukturę funkcjonalno-przestrzenną oraz mieszkaniowo - usługowy charakter terenów sąsiednich, a także obecny sposób zagospodarowania terenów objętych opracowaniem;

2) z zakresie walorów architektonicznych i krajobrazowych - wyznaczając nowe tereny pod zabudowę usługowo-produkcyjną, uwzględniono walory architektoniczne i krajobrazowe, tak aby nowo powstałe obiekty uwzględniały uwarunkowania historyczne oraz nawiązywały do obiektów istniejących w sąsiedztwie, m.in. ustalono maksymalną wysokość zabudowy oraz rodzaje i kolorystykę dachów;

3) ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych została uwzględniona między innymi poprzez ustalenie stosownej liczby miejsc parkingowych przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi. Na terenie opracowania nie ma obszarów szczególnego zagrożenia, które wymagały by odrębnych zapisów;

4) projekt planu uwzględnia zarówno walory ekonomiczne przestrzeni obszaru objętego planem jak i prawo własności a także potrzeby interesu publicznego. Przy kreowaniu przestrzeni, kierowano się przede wszystkim zasadą kontynuacji zabudowy i funkcji istniejących na przedmiotowym terenie oraz na obszarach przyległych, z uwzględnieniem obszarów wyposażonych w infrastrukturę techniczną, w tym także dostępności do publicznego transportu zbiorowego oraz w maksymalnym stopniu uwzględniając prawo własności przede wszystkim poprzez utrzymanie istniejących funkcji terenów oraz partycypację społeczną w trakcie sporządzania projektu planu;

5) z uwagi na wyposażenie obszaru w podstawową infrastrukturę techniczną, ustalenia planu nie generują konieczności budowy nowych sieci infrastrukturalnych związanym z realizacją ustaleń planu, jednocześnie ustalenia dopuszczają wydzielanie niezbędnych działek dla realizacji infrastruktury technicznej oraz budowę przyłączy;

6) zgodnie z wymogami art. 17 ustawy zapewniono udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

a) w wyniku ogłoszenia i obwieszczenia, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o przystąpieniu do sporządzenia planu nie wpłynęły żadne wnioski od osób fizycznych.

b) wszystkie procedury związane z opracowaniem projektu planu prowadzone były z zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych.

Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, w planie nie określa się:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

2) dóbr kultury współczesnej;

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Wpływ ustaleń planu, na finanse publiczne, w tym budżet gminy:

1) z wyliczeń zawartych w prognozie skutków finansowych opracowanej zgodnie z art. 17 pkt 5 ustawy wynika, że uchwalenie planu miejscowego nie będzie obciążeniem dla gminy, natomiast po powstaniu obiektów przewidzianych przez inwestorów można się spodziewać zwiększonych wpływów podatkowych;

2) w przypadku niniejszego projektu planu miejscowego nie zachodzi konieczność poniesienia znaczących nakładów na budowę urządzeń infrastruktury technicznej i drogowej dla nowo wyznaczonych terenów, gdyż posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz sieci infrastruktury technicznej.

Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały Rady Gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wielka Słońca, Gmina Subkowy jest zgodny z uchwałą nr XXXIX/330/14 Rady Gminy Subkowy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Subkowy.

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999) została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania projektu dla fragmentu wsi Wielka Słońca, Gmina Subkowy, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zieleni urządzonej oraz teren komunikacji, na środowisko:

- uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tczewie;

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przedłożono ww. organom do zaopiniowania;

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 11 grudnia 2017 r. do 8 stycznia 2018 r. W dniu 8 stycznia 2018 r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu Umożliwiono zainteresowanym składanie uwag do ww. dokumentów. Do udostępnionej do publicznego wglądu dokumentacji planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie zostały złożone żadne uwagi.

Do ww. uchwały dołącza się następujące załączniki, stanowiące jej integralne części:

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu;

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

Dokumentacja prac planistycznych projektu planu, będąca podstawą do stwierdzenia przez Wojewodę Pomorskiego jego zgodności z prawem, została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po uchwaleniu, jako akt prawa miejscowego, niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stanowić będzie instrument do prowadzenia bieżącej polityki inwestycyjnej na obszarze objętym planem.

Uchwała jest zgodna ze 4 celem średniookresowym rozwoju gminy Subkowy, wskazanym w Strategii Rozwoju Gminy Subkowy na lata 2015-2020 z prognozą do roku 2025, tj. "rozwojem osadnictwa na terenie gminy w oparciu o zabudowę historyczną na obszarze gminy oraz gospodarcze wykorzystanie Wisły" poprzez zwiększenie obszaru gminy objętego miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.