zwiń
Pomor.2015.4136 w/s stawek podatku od nieruchomości Wersja od: 01.01.2016

UCHWAŁA Nr XII/63/15

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 5 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283 i 1777) Rada Gminy Subkowy - po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego uchwala, co następuje:

§1. Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Subkowy:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania

w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego - 5,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli:

a) 2% ich wartości określanej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą o podatkach i opłatach lokalnych,

b) 1% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

służących do ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139), zwanej dalej ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

c) 0,05 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/317/14 Rady Gminy Subkowy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 3407).

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku

UrzędowymWojewództwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski