zwiń
Pomor.2014.4215 w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultac... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXXIX/331/14

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1.

Uchwała określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawach przewidzianych przepisami prawa oraz w sprawach ważnych dla gminy.

§2.

Ilekroć w tekście jest mowa o:

1) radzie - rozumie się przez to Radę Gminy Subkowy,

2) wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Subkowy;

3) gminie - rozumie się przez to Gminę Subkowy;

4) konsultacjach - rozumie się przez to konsultacje społeczne przeprowadzane na podstawie przepisów niniejszej uchwały;

5) urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy Subkowy;

6) zebraniach wiejskich – rozumie się przez to organy uchwałodawcze w sołectwach określonych w załączniku nr 6 do Statutu Gminy Subkowy (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 65, poz. 1003, zm.: z 2007 r. Nr 160, poz. 3077, z 2008 r. Nr 97, poz. 2493).

§3.

1. Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się w sprawach przewidzianych przepisami prawa oraz w sprawach ważnych dla gminy.

2. Konsultacje mogą być przeprowadzone w szczególności w sprawach dotyczących:

1) strategii rozwoju gminy;

2) wieloletnich planów inwestycyjnych i programów gospodarczych;

3) inwestycji gminnych,

4) projektów aktów prawa miejscowego.

Rozdział 2

Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

§4.

1. Wójt może przeprowadzić konsultacje:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek mieszkańców.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji składa się na ręce wójta, a uprawnionymi do występowania z wnioskiem są:

1) mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej 100;

2) komisja rady właściwa rzeczowo w sprawie przedmiotu konsultacji;

3) radni gminy w liczbie co najmniej 8;

4) zebrania wiejskie - w sprawach dotyczących wyłącznie danego sołectwa.

3. Wniosek zawiera:

1) przedmiot, termin i zasięg terytorialny konsultacji;

2) formę konsultacji, określenie sposobu zgłaszania opinii, uwag i propozycji;

3) uzasadnienie z określeniem celu konsultacji;

4) wskazanie osoby upoważnionej do reprezentacji, z którą należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku oraz jej danych kontaktowych;

5) informację o sposobie dostępu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji.

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców gminy, oprócz wymagań

określonych w ust. 3 zawiera także listę mieszkańców popierających wniosek zawierającą: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis.

5. Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 2 wójt rozpatruje w terminie 30 dni od dnia złożenia.

6. Wnioski niekompletne uzupełnia się w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do ich uzupełnienia. Wnioski nieuzupełnione pozostają bez rozpatrzenia.

§5.

1. Wójt rozpatrując wniosek, uwzględnia koszty proponowanej formy konsultacji, istotność

przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji.

2. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji wójt podejmuje w formie zarządzenia.

3. Wójt informuje wnioskodawcę o sposobie realizacji wniosku w terminie 30 dni od dnia złożenia.

§6.

1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami, zwanych dalej spotkaniami konsultacyjnymi, odbywających się w sołectwach lub w części sołectw,

2) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego, projektu dokumentu lub założeń do projektu dokumentu, propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla gminy na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą m.in. poczty elektronicznej lub formularza zgłoszenia uwagi;

3) ankiet pisemnych lub elektronicznych skierowanych do mieszkańców.

2. Wójt dokonuje wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i zaistniałych okoliczności.

3. Możliwe jest prowadzenie konsultacji w różnych formach.

4. Konsultacje prowadzone w formie wskazanej w ust. 1 pkt 2 i 3 nie mogą trwać krócej niż 14 dni.

5. Wójt w uzasadnionych przypadkach może powołać zespół opiniodawczo-konsultacyjny, którego zadaniem jest pomoc w ocenie zasadności składanych uwag.

§7.

1. Gmina zapewnia obsługę merytoryczną i organizacyjną spotkań konsultacyjnych oraz ponosi koszty organizacji konsultacji.

2. Ze spotkania konsultacyjnego sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności osób biorących udział w spotkaniu. W przypadku gdy konsultacje prowadzone są jedynie w formie spotkań konsultacyjnych, protokół zamieszcza się na okres 7 dni na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z treścią protokołu.

3. Informacja o konsultacjach, powinna być podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszona na tablicy ogłoszeń w urzędzie, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Informacja o spotkaniach konsultacyjnych powinna być podana do wiadomości publicznej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem spotkania. Informacja ta podlega dodatkowo wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach właściwych ze względu na zasięg terytorialny konsultacji.

§8.

Konsultacje w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza lub ankiety, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 i 3 prowadzone są poprzez:

1) opublikowanie formularza lub ankiety na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) umieszczenie w budynku urzędu lub w innym wyznaczonym do tego celu miejscu urny oraz wyłożenie obok niej formularzy lub ankiet.

§9.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

§10.

Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

Rozdział 3

Postępowanie po zakończeniu konsultacji

§11.

Wyniki konsultacji, w terminie 30 dni od daty ich zakończenia, wójt:

1) przekazuje radzie;

2) zamieszcza na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń urzędu.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§12.

Traci moc Uchwała Nr V/55/03 Rady Gminy Subkowy z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Subkowy (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 114, poz. 2037).

§13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski