zwiń
Pomor.2018.759 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowan... Wersja od: 16.03.2018

UCHWAŁA Nr XXXV/239/18

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmującego obszar wsi Subkowy

Na podstawie art. 20 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar wsi Subkowy uchwalonym uchwałą Nr VI/60/2003 Rady Gminy Subkowy z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 137 poz. 2440) wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą Nr XXX/274/10 Rady Gminy Subkowy z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 2, poz. 46) zmienia się ustalenia tekstowe w zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Przeznaczenie terenów oraz oznaczenie literowo-cyfrowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi zgodnie z rysunkami planu (załączniki nr 1 i nr 2) do uchwały Nr VI/60/2003 Rady Gminy Subkowy z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Subkowy pozostają bez zmian.

§2. 1. Zmienia się następujące ustalenia tekstowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar wsi Subkowy, uchwalonym uchwałą Nr VI/60/2003 Rady Gminy Subkowy z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 137, poz. 2440) wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą Nr XXX/274/10 Rady Gminy Subkowy z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 2, poz. 46):

1) w § 4 ust. 3 uchyla się pkt 7;

2) w § 4 ust. 3 pkt 9 otrzymuje nową treść: "9) w przypadku usytuowania budynku głównego - mieszkalnego kalenicowo (kalenica równolegle do drogi dojazdowej) zabudowę gospodarczą sytuować w głębi działki”;

3) w § 4 ust. 4 pkt 1 lit. a otrzymuje nową treść: "a) rzut głównej bryły budynku (z pominięciem drugorzędnych elementów budynku, takich jak wejścia do budynku, wiatrołapy, garaże dobudowane, schody, ganki, wykusze, loggie, balkony) prostokątny, wyklucza się rzut budynku w kształcie kwadratu; krótszy bok rzutu głównej bryły budynku do dłuższego boku rzutu głównej bryły budynku w proporcji jak 1 do nie mniej niż 1,2”;

4) w § 4 ust. 4 pkt 3 otrzymuje nową treść: "3) w zakresie wykończenia obiektów budowlanych ustala się wymóg zharmonizowania ich kolorystyki oraz rozwiązań materiałowych, poprzez: a) wykończenie elewacji z materiałów o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, drewno, kamień, wyklucza się stosowanie jaskrawych kolorów, b) ujednoliconą kolorystykę pokrycia dachów, ograniczoną do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, brązów, szarości i czerni;”.

2. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Subkowy, uchwalonego uchwałą Nr VI/60/2003 Rady Gminy Subkowy z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 137 poz. 2440) wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą Nr XXX/274/10 Rady Gminy Subkowy z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 2, poz. 46) niezmienione ustaleniami § 2 ust. 1 niniejszej uchwały zachowują moc.

§3. 1. Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu wyłożonego do publicznego wglądu, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

1. Wstęp

Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmującego obszar wsi Subkowy, opracowanej na podstawie Uchwały Nr XXV/158/17 Rady Gminy Subkowy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmującego obszar wsi Subkowy.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmującego obszar wsi Subkowy nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy, przyjętego Uchwałą nr VI/26/15 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 marca 2015 r.

Celem dokonania zmiany obowiązującego planu miejscowego jest wyłącznie modyfikacja ustaleń dotychczasowego dokumentu w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy, obejmująca:

• zmianę ograniczenia obszaru lokalizacji zabudowy w terenie działki do 2/5 jej głębokości, co w wielu przypadkach, w związku z istniejącym kształtem działki, uniemożliwia realizację zabudowy,

• zmianę parametrów rzutu budynku określonych jako wynik ilorazu długości budynku do szerokości w wysokości 0,7, co zawęża, a w wielu przypadkach wyklucza, możliwość realizacji nowych budynków do zaledwie kilku projektów budynków z katalogu projektów powtarzalnych,

• zmianę ograniczenia sytuowania na działce elementów zagospodarowania w określonym porządku.

Przeznaczenie terenów w obowiązującym planie pozostanie bez zmian, nie ulegną także zmianie załączniki graficzne do uchwały w sprawie uchwalenia planu.

Pozostałe ustalenia dotychczasowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Subkowy, uchwalonego Uchwałą Nr VI/60/2003 Rady Gminy Subkowy z dnia 28 sierpnia 2003r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 137 poz. 2440) wraz ze zmianą uchwaloną Uchwałą Nr XXX/274/10 Rady Gminy Subkowy z dnia 9 listopada 2010 r. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 2, poz. 46) niezmienione ustaleniami § 2 ust. 1 niniejszej uchwały zachowują moc, nie ulegają zmianie.

2. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

2.1. Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury

Modyfikacja ustaleń dotychczasowego dokumentu w zakresie zagadnień dotyczących zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy, w tym:

• wykreślenie zapisu dotyczącego ograniczenia obszaru lokalizacji zabudowy w terenie działki do 2/5 jej głębokości,

• zmiana parametrów rzutu budynku określonych jako wynik ilorazu długości budynku do jego szerokości w wysokości 0,7;

• wykreślenie zapisu dotyczącego sytuowania na działce elementów zagospodarowania w określonym porządku

nie wpłyną na pogorszenie ładu przestrzennego urbanistyki i architektury.

2.2. Walory architektoniczne i krajobrazowe

Walory architektoniczne i krajobrazowe obszaru planu nie zmieniają się na skutek dokonanej zmiany ustaleń planu w zakresie parametrów zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy.

2.3. Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych

Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych nie zmieniają się na skutek dokonanej zmiany ustaleń planu w zakresie parametrów zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy.

2.4. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie zmieniają się na skutek dokonanej zmiany ustaleń planu w zakresie parametrów zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy.

2.5. Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych

Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych nie zmieniają się na skutek dokonanej zmiany ustaleń planu w zakresie parametrów zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy.

2.6. Walory ekonomiczne przestrzeni

Na skutek dokonanej zmiany ustaleń planu w zakresie parametrów zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy zabudowa nowych terenów inwestycyjnych odbywać się będzie z większymi możliwościami inwestycyjnymi oraz zgodnie z wnioskami zgłaszanymi przez właścicieli gruntów i potencjalnych inwestorów, co przyczyni się do lepszego wykorzystania wartości ekonomicznych tych nieruchomości.

2.7. Prawo własności

Ustalenia zmiany planu nie ingerują w sposób własności gruntów.

2.8. Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa nie zmieniają się na skutek dokonanej zmiany ustaleń planu w zakresie parametrów zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy.

2.9. Potrzeby interesu publicznego

Potrzeby interesu publicznego nie zmieniają się na skutek dokonanej zmiany ustaleń planu w zakresie parametrów zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy.

2.10. Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych

Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych nie zmieniają się na skutek dokonanej zmiany ustaleń planu w zakresie parametrów zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy.

2.11. Udział społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych

Wójt Gminy Subkowy, na każdym etapie procedury planistycznej dotyczącej sporządzania zmiany planu miejscowego, zapewnił jawność i przejrzystość ww. procedury. W szczególności dotyczy to etapów związanych z udziałem społeczeństwa, tj.:

• pismem nr RK.F.6721.3.2017z dnia 07.03.2017r. Wójt Gminy Subkowy ogłosił o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Subkowach, w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Subkowach, wyznaczając termin składania wniosków do projektu planu – 31.03.2017 r.; w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski od podmiotów prywatnych i osób prawnych;

• projekt zmiany planu miejscowego został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 25.09.2017 r. do 23.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Subkowach, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00, po uprzednim ogłoszeniu o ww. wyłożeniu. Ogłoszenie zamieszczono w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Subkowach, a także na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Subkowach.

• w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu został wyznaczony termin dyskusji publicznej 23.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Subkowach, pokój nr 8 o godz. 14.00, w dyskusji publicznej uczestniczyło 2 osoby, nie zabrano głosów w dyskusji.

• w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu ustalono termin składania uwag – do dnia 08.11.2017 r.; w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Subkowy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi; uwagi mogą być składane na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym; w ww. terminie złożono 1 uwagę.

2.12. Zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności

Zmiana planu nie wpływa na zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.

2.13. Przeznaczenia terenów w odniesieniu do interesu publicznego i interesów prywatnych

Przeznaczenie terenów nie zmienia się na skutek dokonanej zmiany ustaleń planu w zakresie parametrów zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy.

2.14. Wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni, w przypadku sytuowania nowej zabudowy

Zmiana planu nie wpływa na wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni, w przypadku sytuowania nowej zabudowy.

3. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2

Plan miejscowy nie jest sprzeczny z polityką przestrzenną gminy sformułowaną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy, przyjętego Uchwałą nr VI/26/15 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 marca 2015 r. Wójt Gminy Subkowy dokonał analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w poprzedniej kadencji w 2014 roku. W zatwierdzonej Analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Subkowy przeanalizowano liczne wnioski wpływające do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar wsi Subkowy uchwalonym Uchwałą Nr VI/60/2003 Rady Gminy Subkowy z dnia 28 sierpnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 137 poz. 2440) wraz ze zmianą uchwaloną Uchwałą Nr XXX/274/10 Rady Gminy Subkowy z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 2, poz. 46), wskazując jednocześnie na zasadność dokonania zmian ustaleń tego planu miejscowego.

W bieżącej kadencji Wójt Gminy Subkowy nie dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, o którym mowa w art. 32 ust.1. Rada Gminy Subkowy nie podejmowała dotychczas uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy, ani planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Subkowy.

4. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy

Sporządzona prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykazała, że uchwalenie zmiany planu miejscowego nie wpłynie na finanse publiczne, w tym budżet gminy.

5. Przebieg dotychczasowej procedury planistycznej

Projekt planu miejscowego został poddany procedurze planistycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017.1073 z późń. zm.). Wójt Gminy Subkowy w ramach obowiązującej procedury planistycznej dokonał następujących czynności:

- ogłosił w prasie miejscowej, oraz poprzez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Subkowach oraz na stronach BIP o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określając formę, miejsce i termin składania wniosków,

- powiadomił na piśmie instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania,

- uzgodnił z właściwymi organami odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu zmiany planu miejscowego,

- rozpatrzył wnioski do zmiany planu miejscowego złożone przez organy i instytucje właściwe do uzgadniania i opiniowania,

- sporządził prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu,

- uzyskał opinie o projekcie zmiany miejscowego planu i dokonał jego uzgodnień,

- ogłosił w prasie, na stronach BIP, a także poprzez obwieszczenie o terminie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu, informując osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej o możliwości składania uwag dotyczących projektu planu miejscowego,

- wyłożył projekt zmiany miejscowego planu do publicznego wglądu i przeprowadził w trakcie jego trwania dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami,

- przyjmował uwagi w terminie do dnia 08.11.2017 r. w terminie tym wniesiono 1 uwagę,

Wobec wyczerpania procedury sporządzenia projektu zmiany planu miejscowego określonej w art. 17 pkt 1-14 przedkłada się Radzie Gminy Subkowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z ustawowo określonymi załącznikami – do uchwalenia.