zwiń
Pomor.2016.345 w/s uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 201... Wersja od: 01.01.2016

UCHWAŁA Nr XIII/69/15

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515)oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust.1 i 4, art. 236 ust.1, art. 237, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877,z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1854) Rada Gminy - po zasięgnięciu opinii komisji stałych Rady Gminy - uchwala, co następuje :

§1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w kwocie 17.734.210,-zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 17.474.210,- zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 260.000,- zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w kwocie 17.206.245,- zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 16.744.755,- zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 461.490,- zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2016 w kwocie 461.490,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 527.965,- zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 527.965,- zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, z załącznikiem Nr 4.

§4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,-zł.

§5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 37.335,- zł,

2) celową :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 36.931,- zł,

b) na inicjatywę lokalną - 3.000,- zł.

§6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom w kwocie 2.725.040,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.

§7. 1. Ustala się dochody w kwocie 61.000,- zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,- zł na realizację zadań określonych w harmonogramie i preliminarzu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.000,- zł na realizację zadań określonych w harmonogramie i preliminarzu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii.

2. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 760.000,- zł oraz wydatki na realizację zadań w tym zakresie w dziale 900, rozdział 90002 w kwocie 821.000,- zł.

3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 15.000,- zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 15.000,- zł.

4. Ustala się odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 24.000,- zł.

§8. Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych:

1) plan dochodów w wysokości - 366.000,-zł;

2) plan wydatków w wysokości - 366.000,- zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§9. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 560.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane poprzez podmioty nie należące do sfery finansów publicznych w kwocie 68.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych w kwocie 5.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w kwocie 206.739,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytu na przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,-zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych;

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski