zwiń
Pomor.2017.84 w/s uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 201... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXIII/143/16

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 i 1579) oraz art. 212 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 i 1984) - po zasięgnięciu opinii komisji stałych Rada Gminy Subkowy- uchwala, co następuje :

§1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w kwocie 22.156.739,-zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 21.936.739,- zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 220.000,- zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w kwocie 21.642.756,- zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 20.661.018,- zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 981.738,- zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2017 - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§3. 1. się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 513.983,- zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 513.983,- zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,-zł.

§5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 21.482,- zł,

2) celową :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 57.972,- zł,

b) na inicjatywę lokalną - 3.000,- zł.

§6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom w kwocie 6.632.090,- zł

- zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

§7. 1. Ustala się dochody w kwocie 61.000,- zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,- zł na realizację zadań określonych w harmonogramie i preliminarzu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.000,- zł na realizację zadań określonych w harmonogramie i preliminarzu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii.

2. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 750.000,- zł oraz wydatki na realizację zadań w tym zakresie w dziale 900, rozdział 90002 w kwocie790.000,- zł.

3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 15.000,- zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 15.000,- zł.

4. Ustala się odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 24.000,- zł.

§8. Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych:

1) plan dochodów w wysokości - 373.000,-zł;

2) plan wydatków w wysokości - 373.000,- zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§9. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 581.000,- zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane poprzez podmioty nie należące do sfery finansów publicznych w kwocie 105.000,- zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych w kwocie 12.500,- zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w kwocie 196.533,- zł

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytu na przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,-zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych;

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wójt gminy jest zobowiązany do przedłożenia radzie gminy projektu budżetu.

Projekt budżetu gminy Subkowy na 2017 rok został opracowany w oparciu o :

- ustawę o finansach publicznych;

- pismo Ministra Finansów w sprawie wstępnej wielkości subwencji dla gmin na 2017 rok oraz kalkulowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

- pismo Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku o wstępnej wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne realizowane przez gminę;

- własne szacunki w zakresie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, majątku gminy oraz pozostałych dochodów;

- przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok;

- wycinkowe materiały planistyczne.

Biorąc powyższe pod uwagę założono:

1) wielkość dotacji, subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano na podstawie w/w pism,

2) do naliczania podatku rolnego przyjęto średnią cenę żyta wg Komunikatu Prezesa GUS wysokości 52,44 zł za 1 dt, a do naliczania podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 191,01 zł za 1m3 ,

3) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych pozostawiono na poziomie 2016 roku,

4) dochody z majątku gminy - przyjąć wielkość wpływów wynikających z :

- dzierżawy, najmu oraz wieczystego użytkowania gruntów według stawek i umów – 75.100,- zł,

- sprzedaży działek w Wielgłowach, Brzuścach i zamiany działek w Waćmierzu– 220.000,- zł,

5) dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, według szacunków w kwocie 38.000,- zł,

6) dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacuje się na 750.000,- zł.

Ogółem dochody budżetu gminy na 2017 rok szacuje się na 22.156.739,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały.

Wielkość, kierunki i rodzaje wydatków gminy na 2017 rok determinowane są możliwościami finansowymi gminy.

Wydatki w 2017 roku szacuje się na kwotę 21.642.756,- zł.

Kwoty szacunkowych wydatków określa załącznik Nr 2 do projektu uchwały.

Zaplanowano nadwyżkę w wysokości 513.983,- zł, którą planuje się przeznaczyć na częściową spłatę zaciągniętych kredytów.

W budżecie gminy na 2017 rok nie zaplanowano zaciągania nowych kredytów i pożyczek.

W 2017 roku do spłaty przypada 513.983,- zł rat i 200.000,- zł odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich.

Kwotę wydatków jaką założono na 2017 rok oparto na dokładnej analizie przewidywanego wykonania wydatków w 2016 r.

W 2017 roku w wydatkach nie zaplanowano wzrostu cen towarów i usług o wskaźnik inflacji.

Na finansowanie inwestycji planuje się przeznaczyć 974.238,- zł, w tym:

Lp Nazwa inwestycji Rok rozpoczęcia i zakończenia

Koszt inwestycji

w zł

Nakłady do poniesienia w 2017 r.

w zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Leśnej w Radostowie 2014-2017 140.200,- 140.000,-
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2012-2019 1.020.000,- 5.000,-
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego w Subkowach na działce 434/11 2017 18.300,- 18.300,-
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego w Subkowach na działce 445 2017 10.100,- 10.100,-
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działkach położonych w Subkowach nr 198/9, 198/69, 198/70 wraz z przykanalikami do nieruchomości sąsiadujących z w/w działkami 2016- 2017 43.500,- 34.500,-
6. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do nieruchomości w Subkowach w działkach nr 111/4 i 111/5 2014-2017 64.900,- 60.000,-
7. Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg grupowy w Waćmierzu z wodociągiem grupowym w Wielgłowach 2017-2019 170.000,- 10.000,-
8. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obszarze działek położonych w Subkowach oznaczonych geodezyjnie nr 171/3-171/8 2016-2017 24.900,- 21.500,-
9. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek 502/50 – 502/53 położonych w Subkowach w ul. Wodnej 2016-2017 29.700,- 27.600,-
10. Rozbudowa sieci wodociągowej do działek o numerze 502/50, 502/51, 502/52, 502/53 2016-2017 25.300,- 23.200,-
11. Rozbudowa sieci wodociągowej w Waćmierzu w ul. Polnej w kierunku Płaczewa 2015-2018 124.500,- 18.000,-
12. Przebudowa pobocza oraz budowa zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 230 w Wielgłowach 2017 30.000,- 30.000,-
13. Budowa dróg w Osiedlu Witosa w Subkowach 2016-2022 1.137.500,- 30.000,-
14. Modernizacja ul. Hundsdorfa w Gorzędzieju 2016-2018 200.000,- 104.490,-
15. Modernizacja ul. Zduńskiej w Waćmierzu 2017 31.202,- 31.202,-
16. Przebudowa ul. Sikorskiego w Subkowach wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicznym 2016-2018 142.750,- 96.384,-
17. Remont nawierzchni drogi gminnej od Józefowa w kierunku Brzuśc 2017 40.000,- 40.000,-
18. Ułożenie chodnika przy ul. Głównej w Wielkiej Słońcy 2017 31.002,- 31.002,-
19. Ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Gen. Dąbrowskiego w Narkowach 2017-2024 150.000,- 61.624,-
20. Budowa przejścia dla pieszych przez magistralę kolejową w m. Subkowy (w ul. Sportowej) 2014-2017 60.000,- 40.000,-
21. Termomodernizacja budynku NZOZ „Hipokrates” w Subkowach 2016-2019 120.000,- 20.000,-
22. Wykup gruntów 2017 5.000,- 5.000,-
23. Modernizacja PSZOK w Subkowach 2017 20.000,- 20.000,-
24. Modernizacja drogi wewnętrznej między gimnazjum a salą gimnastyczną przy Zespole Szkół w Subkowach 2017 5.000,- 5.000,-
25. Modernizacja łazienek w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Subkowach 2017 25.000,- 25.000,-
26. Naprawa stropu kotłowni sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Subkowach 2017 15.000,- 15.000,-
27. Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Subkowach 2017-2021 6.000.000,- 20.000,-
28. Budowa zaplecza infrastrukturalnego dla boiska sportowego w Radostowie, gmina Subkowy 2015-2018 275.400,- 10.000,-
29. Zakup i montaż elementów siłowni w Brzuścach 2017 16.243,- 16.243,-
30. Zakup i montaż elementów siłowni w Radostowie 2017 5.093,- 5.093,-
31. Dotacja na zakup wyposażenia do szpitala powiatowego w Tczewie 2017 7.500,- 7.500,-
Ogółem 981.738,-

Jak wynika z przedstawionych materiałów planowane wydatki bieżące i pozostałe wyniosą 20.661.018,- zł :

1) odpis na izby rolnicze 24.000,- zł ,

2) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 100.000,- zł,

3) zakup hydrantów i zasów – 6.000,- zł,

4) bieżące utrzymanie dróg – 109.298,- zł,

5) opłaty notarialne, wyceny rzeczoznawców i pozostała gospodarka komunalna (ubezpieczenia, remonty, przeglądy techniczne, kominiarskie, opłaty za ustanowienie służebności) – 116.800,- zł,

6) usługi geodezyjne – 10.000,- zł,

7) opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 122.500,- zł,

8) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - 95.000,- zł,

9) promocja gminy – 27.700- zł,

10) administracja rządowa - 95.000,- zł,

11) urząd gminy (płace, pochodne od płac, zakup mediów, materiałów biurowych, środków czystości, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, naprawa urządzeń biurowych i komputerów, zakup komputerów, licencji, oprogramowań, szkolenia, delegacje, odpisy na ZFŚS, pobór podatków i opłat) – 2.330.990,- zł,

12) pozostała działalność (diety sołtysów, ubezpieczenia sołtysów oraz składki związane z przynależnością gminy do związków, stowarzyszeń i organizacji) - 60.400,- zł,

13) aktualizacja rejestru wyborców - 1.050,- zł,

14) wydatki związane z OSP i OC (zakup paliwa, części, drobnego sprzętu, remonty, ubezpieczenia, zakup energii, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych) - 112.000,- zł,

15) w rezerwie ogólnej mieści się:

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 57.972,- zł,

- rezerwa ogólna – 21.482,- zł,

- rezerwa na inicjatywę lokalną - 3.000,- zł,

16) spłata odsetek od kredytu - 200.000,- zł,

17) pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci realizowanego w innych gminach - 115.000,- zł,

18) Zespół Szkół w Subkowach – 5.503.000,- zł, w tym:

- szkoła podstawowa – 2.217.250,- zł,

- przedszkole – 387.900,- zł,

- gimnazjum – 2.145.410,- zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci w przedszkolach – 85.000,- zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 276.700,- zł,

- świetlica – 142.000,- zł,

- stołówka szkolna – 147.000,- zł,

- dokształcanie nauczycieli – 29.740,- zł,

- odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli - 35.000,- zł,

- nauka pływania - 8.000 zł,

- utrzymanie boiska Orlik - 29.000,- zł,

19) Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy – 1.485.000,- zł, w tym:

- szkoła podstawowa 1.162.280,- zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci w szkołach podstawowych – 116.370,- zł,

- przedszkole – 183.500 zł,

- dokształcanie nauczycieli – 7.200,- zł,

- odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli – 15.650,- zł,

20) dowożenie dzieci do szkół – 557.000,- zł,

21) wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych – 480,- zł,

22) na badania w celu wykrycia raka piersi u kobiet i raka prostaty u mężczyzn- 5.000,- zł oraz pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Tczewie na szczepienie dziewczynek przeciw brodawczakowi ludzkiemu – 5.000,- zł,

23) prace społecznie użyteczne – 11.000,- zł,

24) na pomoc społeczną – 7.582.000 zł, w tym:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Narkowach – 355.040,- zł,

- świadczenia rodzinne - 2.505.000,- zł,

- świadczenia wychowawcze – 3.705.000,- zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 48.930,- zł,

- zasiłki okresowe i celowe -115.500,- zł,

- zasiłki stałe – 160.500,- zł,

- dodatki mieszkaniowe - 18.000,- zł,

- na utrzymanie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 314.630,- zł,

- dożywianie dzieci – 125.000,- zł,

- opłaty za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych - 1.000,- zł,

- opłaty za umieszczenie dorosłych w Dom Pomocy Społecznej - 110.000,-zł,

- opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – 18.000,- zł,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 10.000,- zł,

- wspieranie rodziny - 34.000,- zł,

- usługi opiekuńcze – 400,- zł,

- przeciwdziałanie narkomanii - 1.000,- zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z harmonogramem wydatków przyjętym przez radę gminy - 60.000,- zł,

25) stypendia dla uczniów – 8.000,- zł,

26) stypendia socjalne dla uczniów – 28.000,- zł (dopłata 20% do dotacji z budżetu państwa),

27) gospodarka odpadami komunalnymi – 790.000,- zł,

28) oświetlenie ulic i placów – 245.000,- zł,

29) utrzymanie zieleni w gminie - 25.200,- zł, na konkurs " Piękna Wieś "- 1.800,- zł, zakup kosiarki spalinowej z funduszu sołeckiego sołectwa Brzuśce – 1.500,- zł,

30) oczyszczanie wsi – 7.500,- zł,

31) opłaty za korzystanie ze środowiska - 15.000,- zł,

32) realizację programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - 27.000,- zł,

33) dla instytucji kultury zaplanowano dotację w kwocie - 581.000,- zł, w tym dla:

- Domu Kultury 406.000,-zł,

- Gminnej Biblioteki Publicznej 175.000,- zł,

34) wydatki bieżące na świetlice wiejskie – 16.346,- zł, w tym:

- zakup rynien do budynku świetlicy wiejskiej w Brzuścach – 3.500,- zł,

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Małym Garcu – 12.846,- zł,

35) utrzymanie boisk, placów zabaw oraz imprezy sportowo - rekreacyjne organizowane przez gminę – 53.000,- zł,

36) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystki, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, promocja wolontariatu w gminie Subkowy oraz utrzymanie urządzeń melioracyjnych realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - 105.000,- zł.

Ze względu na niskie dochody nie zaplanowano w budżecie gminy na 2017 rok wielu przedsięwzięć, w związku z czym należy zabiegać o uzyskanie ponadplanowych dochodów z przeznaczeniem na kolejne zadania.

Zadania zaplanowane w budżecie gminy na 2017 rok są zgodne ze strategią rozwoju gminy.