zwiń
Pomor.2019.4360 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Subkowy Wersja od: 16.10.2019

UCHWAŁA Nr X/75/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 3 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Subkowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) uchwala się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr III/30/2003 Rady Gminy Subkowy z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Subkowy (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2003 r. Nr 65, poz. 1003, zm.: z 2007 r. Nr 160, poz. 3077 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 2493) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§1. Wyrażenia użyte w Statucie Gminy Subkowy oznaczają:

1) gmina - Gminę Subkowy;

2) rada - Radę Gminy Subkowy;

3) komisja - komisję stałą Rady Gminy Subkowy;

4) komisja rewizyjna - Komisję Rewizyjną Rady Gminy Subkowy;

5) przewodniczący rady - Przewodniczącego Rady Gminy Subkowy;

6) przewodniczący komisji- Przewodniczącego Komisji Rady Gminy Subkowy;

7) wójt - Wójta Gminy Subkowy;

8) urząd - Urząd Gminy Subkowy;

9) gminna jednostka organizacyjna - jednostkę budżetową lub zakład budżetowy Gminy Subkowy;

10) jednostka pomocnicza - Sołectwo w Gminie Subkowy;

11) gminna osoba prawna - gminną instytucję kultury i gminną spółkę prawa handlowego w Gminie Subkowy;

12) kierownik - dyrektor gminnej jednostki organizacyjnej;

13) sołtys- organ wykonawczy jednostki pomocniczej w Gminie Subkowy;

14) statut - Statut Gminy Subkowy;

15) ustawa - ustawę o samorządzie gminnym;

16) uchwała lub uchwały odrębne- inne niż statut uchwały rady;

17) przepisy odrębne – ustawy.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Terytorium gminy obejmuje obszar 7780 ha. Granice gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1* do statutu.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

§4. Rada, na zasadach przez nią określonych, może:

1) nadać osobie szczególnie zasłużonej dla gminy tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Subkowy";

2) przyznać osobie zasłużonej dla gminy medal "Za zasługi dla Gminy Subkowy.";

4) uchyla się § 5;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

§6. Status prawny gminy określają przepisy odrębne.”;

6) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Przewodniczący, a podczas jego nieobecności wiceprzewodniczący, organizuje pracę

rady i prowadzi jej obrady na zasadach określonych przez radę.”;

7) uchyla się § 9;

8) § 11 – § 13 otrzymują brzmienie:

§11. 1. Organami rady są komisje stałe określone w ustawie.

2. Zasady i tryb działania komisji stałych określają regulaminy stanowiące załącznik nr 4 i 5 * do statutu.

§12. 1. Rada może powołać inne komisje stałe, w szczególności:

1) budżetu i mienia komunalnego;

2) ochrony środowiska i rolnictwa;

3) spraw społecznych.

2. Zakres zadań komisji, o których mowa w ust. 1 odpowiednio obejmuje sprawy:

1) komisji budżetu i mienia komunalnego:

a) opiniowania projektu uchwał budżetowych,

b) podatków i opłat lokalnych,

c) kontroli wykonania budżetu,

d) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz,

e) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

f) dróg gminnych,

g) gospodarowania mieniem komunalnym,

h) majątkowe gminy przekraczające zakres zwykłego zarządu,

i) przejęcia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

j) współdziałania z innymi gminami oraz stowarzyszeniami i zrzeszeniami w kraju i zagranicą,

k) tworzenia i znoszenia jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych i osób prawnych;

2) komisji ochrony środowiska i rolnictwa:

a) ładu przestrzennego,

b) ochrony zwierząt, ochrony środowiska, przyrody oraz gospodarki wodnej,

c) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,

d) odpadów komunalnych i innych odpadów,

e) lokalnego transportu zbiorowego,

f) targowisk,

g) zieleni i zadrzewień,

h) porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

i) rolnictwa i leśnictwa,

j) nazw ulic i placów publicznych;

3) komisji spraw społecznych:

a) oświaty, w tym szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków,

b) ochrony zdrowia,

c) pomocy społecznej,

d) kultury, w tym: bibliotek, ośrodków kultury i świetlic wiejskich,

e) sportu i kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

f) wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki,

g) polityki prorodzinnej,

h) przemocy w rodzinie i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet.

3. Skład osobowy komisji, o których mowa w ust. 1 ustala rada. Maksymalna liczba członków komisji wynosi 5 radnych.”;

9) § 15 otrzymuje brzmienie:

§15. Wójt reprezentuje gminę w stowarzyszeniach i zrzeszeniach, w tym międzynarodowych, do których gmina przystąpiła.”;

10) uchyla się § 16;

11) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Utworzenie, połączenie, podział i zniesienie, a także zmiana granic jednostki pomocniczej następuje z uwzględnieniem następujących zasad:

1) sołectwo obejmuje obszar co najmniej jednej wsi;

2) przebieg granic sołectwa uwzględnia naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne;

3) rada, wójt oraz zainteresowani mieszkańcy wspólnoty samorządowej uprawnieni do głosowania na zebraniu wiejskim w liczbie nie mniejszej niż 50 % posiadają inicjatywę uchwałodawczą w zakresie utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej.”;

12) § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Sołtys ma prawo:

1) uczestniczenia w sesjach rady i posiedzeniach komisji oraz proponowania spraw dotyczących jednostki pomocniczej do rozpatrzenia na sesji;

2) zgłaszania interpelacji, zapytań i wniosków w sprawach dotyczących jednostki pomocniczej.”;

13) § 19 otrzymuje brzmienie:

19. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o fundusz sołecki, wydzielone środki w budżecie gminy oraz dochody własne.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczane są na realizację zadań z zakresu: edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej, promocji gminy, utrzymania i rozwoju infrastruktury komunalnej i inne zadania o charakterze użyteczności publicznej.”;

14) § 20 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2. Jednostka pomocnicza zarządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 oraz użytkuje je na zasadach określonych przez radę.

3. Statut jednostki pomocniczej określa zasady prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.”;

15) § 22 otrzymuje brzmienie:

22. 1. Rada, na podstawie przepisów odrębnych, tworzy gminne jednostki organizacyjne.

2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 7* do statutu.”;

16) uchyla się § 23;

17) § 24 otrzymuje brzmienie:

§24. 1. Rada, na podstawie przepisów odrębnych, tworzy gminne osoby prawne w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty.

2. Wykaz gminnych osób prawnych zawiera załącznik nr 8* do statutu.”;

18) uchyla się § 25;

19) § 26-§ 28 otrzymują brzmienie:

§26. 1. Radni mogą tworzyć kluby.

2. Warunkiem utworzenia klubu jest udział w nim co najmniej trzech radnych.

3 Radny może być członkiem tylko jednego klubu.

4. Powstanie klubu podlega zgłoszeniu przewodniczącemu obrad na sesji albo pisemnie przewodniczącemu rady w okresach między sesjami.

5. Zgłoszenie zawiera:

1) nazwę klubu;

2) listę członków;

3) dane osobowe przewodniczącego klubu.

§27. 1. Rozwiązanie klubu następuje:

1) z upływem kadencji rady;

2) na mocy decyzji członków o rozwiązaniu;

3) gdy liczba członków będzie mniejsza niż trzech radnych.

2. W razie zmiany składu osobowego klubu albo jego rozwiązania z przyczyn wymienionych w pkt 2 i 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio ust. 4 § 26.

§28. 1. Klub ma inicjatywę uchwałodawczą oraz jest uprawniony do składania wniosków i opinii w zakresie organizacji pracy rady i jej organów.

2. Klub przedstawia stanowisko na sesji rady za pośrednictwem umocowanego członka.

3. Do działalności klubu nie stosuje się przepisów odrębnych o jawności działania organów gminy.”;

20) tytuł Działu IV otrzymuje brzmienie: „Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów”;

21) § 29 otrzymuje brzmienie:

§29. 1. Dokumenty z zakresu działania rady i wójta oraz inne publiczne dokumenty udostępnia się w komórkach organizacyjnych w urzędzie w dniach pracy urzędu i godzinach urzędowania.

2. Z dokumentów, o których mowa w ust. 1 każdy może korzystać wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika urzędu.”;

22) załączniki nr 3 i 4 do Statutu Gminy Subkowy otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

23) po załączniku nr 4 do Statutu Gminy Subkowy dodaje się załącznik nr 5 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie

po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej

właściwości Rady Gminy należy uchwalanie statutu Gminy Subkowy, normującego najważniejsze ustrojowe sprawy samorządu.

Przedkładana uchwała zmieniająca Statut Gminy zasadniczo spowodowana jest dostosowaniem postanowień statutu do znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, która została wprowadzona ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ponadto, przy modyfikowaniu przepisów w celu ich dostosowania do regulacji wynikających z nowelizacji ustawy ustrojowej, dokonano zmian o charakterze porządkującym oraz niwelującym zaistniałe niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz orzecznictwem.

Projekt zmiany statutu Gminy Subkowy otrzymał pozytywną opinię Komisji statutowej Rady Gminy Subkowy.