zwiń
Pomor.2018.2294 w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodar... Wersja od: 18.06.2018

UCHWAŁA Nr XXXVIII/273/18

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 28 położonej w obrębie geodezyjnym Radostowo, jednostka ewidencyjna Subkowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 i z 2018 r. poz. 130) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

Dział I

Postanowienia ogólne

§1. Po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Subkowy dla fragmentu działki nr 28 położonej w obrębie geodezyjnym Radostowo, obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,5 ha, w granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§2. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§3. Część tekstowa uchwały została podzielona na następujące jednostki redakcyjne:

1) Dział I zawierający postanowienia ogólne;

2) Dział II zawierający ustalenia planu:

a) Rozdział I zawierający ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

b) Rozdział II zawierający ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz kształtowania krajobrazu,

c) Rozdział III zawierający ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,

d) Rozdział IV zawierający ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej,

e) Rozdział V zawierający ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

f) Rozdział VI zawierający ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu,

g) Rozdział VII zawierający ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa,

h) Rozdział VIII zawierający ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków podziału oraz scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

i) Rozdział IX zawierający ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowywania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

j) Rozdział X zawierający ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

k) Rozdział XI zawierający ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów,

l) Rozdział XII zawierający ustalenia dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy;

3) Dział III zawierający ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów wyróżnionych w planie;

4) Dział IV zawierający ustalenia końcowe.

Dział II

Ustalenia planu

§4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć część graficzną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

5) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynku w rozumieniu przepisów odrębnych oraz wysokość innych obiektów budowlanych mierzoną od najniżej położonej rzędnej terenu w miejscu posadowienia do najwyżej położonego punktu tego obiektu;

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie, poza które nie mogą wykraczać ściany zewnętrzne budynków; wykusze, schody, podjazdy i balkony nie mogą być wysunięte poza tę linię więcej niż 1,5 m;

7) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi do powierzchni terenu; powierzchnia zabudowy wyznaczana jest przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu;

8) m.p. – należy przez to rozumieć miejsce postojowe;

9) zaleceniu – należy przez to rozumieć wskazanie wykonania pewnych czynności, niebędących nakazem;

10) usługach uciążliwych – należy przez to rozumieć usługi z grupy przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

§5. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice opracowania planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbole cyfrowo-literowe określające przeznaczenie terenów.

Rozdział I

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§6. Ustala się następujące przeznaczenia terenów objętych planem:

1)  RM – tereny zabudowy zagrodowej;

2)  MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Rozdział II

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz kształtowania krajobrazu

§7. 1. Zaleca się ujednolicenie kolorystyki pokrycia dachów w obiektach budowlanych do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, brązów lub grafitu.

2. Ustala się nakaz wykończenia elewacji w nowych obiektach budowlanych materiałami o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, materiały cegłopodobne (klinkier), drewno, kamień; dopuszcza się deskowanie lub licowanie cegłą.

Rozdział III

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

§8. 1. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji.

2. Zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności musi być ograniczony do granic obszaru, dla którego inwestor posiada tytuł prawny (poza urządzeniami i obiektami telekomunikacyjnymi, które należy rozpatrywać i lokalizować w oparciu o przepisy odrębne), a znajdujące się w granicach obszaru pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.

3. Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją oraz przed zaleganiem wód opadowych.

4. Przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk ochrony gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej dziko występujących: roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną.

Rozdział IV

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej

§9. W obrębie obszaru planu nie występują obiekty, ani tereny o wartościach kulturowych oraz nie występują dobra kultury współczesnej podlegające ochronie.

Rozdział V

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§10. W granicach planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział VI

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§11. 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla poszczególnych terenów określone są w dziale III uchwały.

2. W odniesieniu do parametrów i wskaźników zabudowy określonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów:

1) dopuszcza się podpiwniczenie budynków;

2) ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych;

3) ustalenie wysokości zabudowy nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej;

4) ustalenia dotyczące linii zabudowy obowiązują dla budynków, nie dotyczą budowli oraz urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Ustalenia dotyczące podziałów geodezyjnych:

1) obowiązuje zakaz dokonywania podziałów i wydzielania nowych działek wynikających z potrzeb lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

2) ustalone w planie zasady podziału terenu na działki nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz terenów układu komunikacyjnego; dla urządzeń infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działki o powierzchni i parametrach dowolnych;

4. W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się tylko jeden budynek mieszkalny na działce.

Rozdział VII

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa

§12. 1. Na obszarze objętym planem nie występują: tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych ani nie występują naturalne predyspozycje do występowania zjawisk osuwiskowych.

2. Na obszarze planu nie zostały wykonane badania geologiczne, które potwierdzałyby konieczność wskazania terenów zagrożonych osuwaniem mas ziemnych. Obszar objęty opracowaniem planu nie jest ujęty w rejestrze obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

3. Na dzień uchwalenia planu nie został sporządzony audyt krajobrazowy w związku z czym w granicach planu nie zostały wyznaczone krajobrazy priorytetowe.

Rozdział VIII

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§13. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się granic terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości.

Rozdział IX

Szczególne warunki zagospodarowywania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,

w tym zakaz zabudowy

§14. Ustalenia dotyczące istniejącego zagospodarowania:

1) wybudowane niezgodne z ustaleniami planu budynki i inne obiekty mogą być poddawane remontom i przebudowie; rozbudowa tych budynków dopuszczona jest na zasadach określonych w planie, za zastrzeżeniem pkt 2;

2) rozbudowa nieprzekraczająca 20% powierzchni zabudowy budynku istniejącego, w przypadku zachowania dotychczasowych parametrów dachu, nie wymaga stosowania ustaleń planu dotyczących kształtu dachu.

Rozdział X

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§15. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

1) na całym obszarze planu dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, a także przebudowę i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń;

2) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

3) odprowadzenie ścieków sanitarnych: do sieci kanalizacji sanitarnej lub do przydomowych oczyszczalni ścieków; do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych jako tymczasowe rozwiązanie z zakresu gospodarki ściekowej; po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wszystkie obiekty należy podłączyć do sieci, a zbiorniki bezwzględnie zlikwidować. Nie dopuszcza się funkcjonowania na działce równocześnie kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

a) z dachów obiektów kubaturowych – lokalne odprowadzenie na terenie działki do gruntu lub do systemu kanalizacji deszczowej, gromadzenie części wód opadowych w celu późniejszego wykorzystania do nawodnienia trawników, zieleńców, do prac porządkowych lub celów p. poż.,

b) dla terenów wymagających wyposażenia w urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych obowiązuje lokalizacja urządzeń podczyszczających na terenie inwestycji,

c) z terenów parkingów, dróg utwardzonych, placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika, tj.: cieków naturalnych, kanałów, rowów melioracyjnych, gruntu, zbiornika lub kanalizacji deszczowe należy podczyścić w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych,

d) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości;

5) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazociągowej albo poprzez dystrybucję gazu butlowego;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej niskiego albo średniego napięcia; dopuszcza się lokalizację nowych elektroenergetycznych sieci i stacji transformatorowych niewskazanych na rysunku planu;

7) zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło ze źródeł nieemisyjnych lub niskoemisyjnych;

8) unieszkodliwianie odpadów stałych: odpady komunalne – zasady gospodarki odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy określają uchwały Rady Gminy Subkowy; odpady inne – zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) pozostałe uzbrojenie: dopuszcza się realizację uzbrojenia z zakresu sieci telekomunikacyjnej, teletechnicznej; gospodarkę odpadami prowadzi się zgodnie z ustawą o odpadach i prawem miejscowym;

10) dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nieograniczający podstawowego przeznaczenia terenów.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) obsługa komunikacyjna obszaru objętego granicami planu: z istniejącej drogi publicznej (ul. Leśna);

2) na obszarze planu należy zapewnić miejsca postojowe w ilości minimalnej:

a) 1 m. p. / 1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) 1 m. p. / 1 lokal mieszkalny w zabudowie zagrodowej,

c) 2 m. p. / 100 m2 powierzchni użytkowej usług (nie dotyczy powierzchni magazynowej),

d) dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 1 m. p. na 1 budynek usługowy oraz 0 m. p. dla pozostałych obiektów.

Rozdział XI

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§16. 1. Na całym obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego. Do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

2. Ustala się zasady lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych:

1) wyklucza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem:

a) zabudowy związanej z procesem budowlanym,

b) obiektów niezbędnych do urządzenia zieleńców, parków i innych przestrzeni o charakterze publicznym, ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników terenu.

Rozdział XII

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§17. Ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.

Dział III

Ustalenia szczegółowe terenów

§18. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01-RM:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej:

a) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na zasadach określonych w § 15 ust. 1 uchwały,

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy:

- 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej, jak na rysunku planu,

b) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 30%,

c) wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0,0, maksymalny 0,9,

d) powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 50%,

e) szerokość elewacji frontowej: nie ustala się,

f) wysokość zabudowy: maksymalnie 9,0 m,

g) geometria dachu: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównej połaci dachu 35-45º;

3) zasady i warunki podziału nieruchomości: zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zasady dotyczące obsługi komunikacyjnej terenów:

a) obsługa komunikacyjna terenu: z istniejącej drogi powiatowej graniczącej z obszarem planu (ul. Leśna),

b) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na zasadach określonych w § 15 ust. 2 uchwały;

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów:

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 14 uchwały.

§19. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 02-MN/U:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej:

a) dopuszcza się usługi rzemiosła,

b) dopuszcza się występowanie na terenie działki samodzielnie jednej z funkcji,

c) nie dopuszcza się usług uciążliwych,

d) dopuszcza się budynki o funkcji mieszanej w formie budynków mieszkalnych z lokalem usługowym oraz budynki usługowe z maksymalnie dwoma lokalami mieszkalnymi,

e) dopuszcza się zachowanie i rozwój istniejącej zabudowy zagrodowej,

f) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na zasadach określonych w § 15 ust. 1 uchwały,

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy:

- 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej, jak na rysunku planu,

b) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 30%,

c) wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0,0, maksymalny 0,9,

d) powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 50%,

e) szerokość elewacji frontowej: nie ustala się,

f) wysokość zabudowy: maksymalnie 9,0 m,

g) geometria dachu:

- dla budynków mieszkalnych, usługowych i funkcji mieszkalnej: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównej połaci dachu 35-45º,

- dla budynków gospodarczych, garażowych, inwentarskich i warsztatowych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównej połaci dachu 5-45º;

3) zasady i warunki podziału nieruchomości: minimalnie 1000 m2;

4) zasady dotyczące obsługi komunikacyjnej terenów:

a) obsługa komunikacyjna terenu: z istniejącej drogi powiatowej graniczącej z obszarem planu (ul. Leśna),

b) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na zasadach określonych w § 15 ust. 2 uchwały;

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów:

a) obowiązują ustalenia zawarte w § 14 uchwały.

Dział IV

Ustalenia końcowe

§20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Mirosław Rudnik

Uzasadnienie

Projekt planu opracowany został w oparciu o Uchwałę nr XXX/191/17 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 28 położonej w obrębie geodezyjnym Radostowo, jednostka ewidencyjna Subkowy. Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,5 ha.

Celem przedmiotowego planu jest ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy w zakresie działki nr 28 położonej w obrębie geodezyjnym Radostowo, która pozwoli na podjęcie działalności inwestycyjnej w zakresie rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

Ustalenia planu opracowane zostały na wniosek zainteresowanych mieszkańców, w związku z tym przyjęcie uchwały uważa się za celowe.