zwiń
Pomor.2019.2089 w/s zarządzenia poboru w drodze inkasa poda... Wersja od: 14.05.2019

UCHWAŁA Nr V/38/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego pobieranego w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia

Na podstawie art. 6 b ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z 2018 r. poz. 1588 i 1669), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1693, 1669, 1722, i 2073), art. 6 ust. 8 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821, z 2018 r. poz. 1588 i 1669) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i  podatku od nieruchomości od osób fizycznych w  drodze inkasa.

§2. Inkasentami podatków, o  których mowa w  § 1 są sołtysi. Wykaz inkasentów stanowi załącznik do uchwały.

§3. Ustala  się wynagrodzenie za  inkaso w  wysokości 2% podatków pobranych i  wpłaconych na  rachunek bankowy gminy.

§4. Traci moc uchwała Nr VI/34/15 Rady Gminy Subkowy z  dnia 26 marca 2015 r. w  sprawie zarządzenia poboru w  drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i  podatku leśnego pobieranego w  drodze łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów i  określenia wysokości wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Pom. z  2015 r. poz. 1413).

§5. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Ustawa o podatku rolnym, leśnym i podatku od nieruchomości przewiduje możliwość zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i  podatku od nieruchomości od osób fizycznych w  drodze inkasa i  określenia inkasentów oraz  wysokości wynagrodzenia za  inkaso. Dla sprawniejszego poboru podatków wyznaczono sołtysów jako ich inkasentów. W związku z wyborem nowych sołtysów na kadencję 2019-2023 należy dokonać zmiany w wykazie inkasentów. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian w stosunku do regulacji z 2015 r.