zwiń
0.0.0 w/s wymagań jakie powinni spełniać przedsię... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXIX/183/17

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250 i 1920) i § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299), po zasięgnięciu opinii Komisji rolnictwa i ochrony środowiska - Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Subkowy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) wyposażenie techniczne:

a) dysponowanie pojazdami asenizacyjnymi spełniającymi wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. nr 193, poz. 1617),

b) oznakowanie pojazdów asenizacyjnych w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy;

2) baza transportowa:

a) zlokalizowana na terenie utwardzonym, ogrodzonym, niedostępnym dla osób postronnych,

b) wyposażona w miejsca postojowe dla pojazdów asenizacyjnych,

c) zapewniająca utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w należytym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym, a w przypadku braku możliwości mycia, dezynfekcji i naprawy czynności te wykonuje się w miejscach do tego przeznaczonych;

3) zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

a) prowadzenie działalności w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia osób oraz dla środowiska,

b) utrzymywanie pojazdów asenizacyjnych w należytym stanie sanitarno-higienicznym,

c) porządkowanie i dezynfekowanie miejsc zanieczyszczonych nieczystościami ciekłymi w trakcie i po wykonaniu usługi.

§2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przekazuje nieczystości ciekłe do stacji zlewnej zapewniającej pomiar objętości dowiezionych nieczystości ciekłych oraz ich hermetyczny zrzut.

§3. Traci moc uchwała nr XXIII/208/09 Rady Gminy Subkowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późń. zm.), rada gminy określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Do chwili wprowadzenia zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych były określone w uchwale nr XXIII/208/09 Rady Gminy Subkowy z dnia 10 grudnia 2009 r.

W związku ze zmianą zapisów ww. ustawy przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy obecnie obowiązani są posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej. Zaszła więc potrzeba uchylenia ww. uchwały i ponownego określenia wymagań tylko dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zapisy dot. bezdomnych zwierząt, grzebowisk i zwłok zwierzęcych zostały uregulowane odrębną uchwałą.

Wymagania zawarte w uchwale określają wyposażenie techniczne w zakresie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług i bazy transportowej oraz zabiegi sanitarne i porządkowe zawiązane ze świadczonymi usługami, a także miejsce przekazywania nieczystości ciekłych. Wymagania zostały określone, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2012, poz. 299)

W celu realizacji obowiązku ustawowego konieczne jest przyjęcie uchwały.