zwiń
Pomor.2013.4404 w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta dla... Wersja od: 2014-01-01

UCHWAŁA Nr XXIX/257/13

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zm. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013 r. poz. 660), Rada Gminy Subkowy - po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego oraz Pomorskiej Izby Rolniczej uchwala, co następuje:

§1. Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. poz. 814), obniża się do kwoty 66 zł za 1 dt.

§2. Traci moc uchwała Nr XIX/168/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok (Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 4300).

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski