zwiń
Pomor.2014.54 w/s określenia przystanków komunikacyjnych... Wersja od: 22.01.2014

UCHWAŁA Nr XXX/267/13

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Subkowy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, zm.: Nr 228, poz. 1368), po zasięgnięciu opinii Komisji ochrony środowiska i rolnictwa uchwala się, co następuje:

§1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, udostępnione operatorom i przewoźnikom na terenie gminy Subkowy.

§2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Subkowy, określone są w regulaminie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)) w art. 15 ust. 1 pkt 6 nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały przystanków komunikacyjnych, których są właścicielem lub zarządzającym, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z nich.

Podjęcie uchwały określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Subkowy, konieczne jest w celu zapewnienia organizowania i funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Wykaz przystanków komunikacyjnych

na terenie gminy Subkowy

Lp. Miejscowość Lokalizacja
1. Waćmierz skrzyżowanie ul. Kasztanowej z ul. Zduńską
2. Waćmierz skrzyżowanie ul. Kasztanowej z ul. Topolową
3. Radostowo ul. Pielgrzymów (przy świetlicy wiejskiej)
4. Radostowo ul. Pielgrzymów 4
5. Radostowo skrzyżowanie ul. Pielgrzymów z ul. Polną
6. Radostowo ul. Pielgrzymów 21 i 23
7. Brzuśce ul. Milenijna 21
8. Wielgłowy ul. Pelplińska przy stanicy "Uroczysko"
9. Wielgłowy skrzyżowanie ul. Pelplińskiej z ul. Parkową
10. Wielgłowy skrzyżowanie ul. Pelplińskiej z ul. Leśną
11. Wielgłowy skrzyżowanie ul. Pelplińskiej z ul.Gdańską (dr. krajowa nr 91)
12. Wielgłowy dr. kraj. nr 91 w km 47+600
13. Wielgłowy dr. kraj. nr 91 w km 47+800
14. Wielgłowy dr. kraj. nr 91 w km 48+600
15. Wielgłowy dr. kraj. nr 91 w km 48+700
16. Gorzędziej ul. Tczewska 8
17. Gorzędziej ul. Tczewska 10
18. Mała Słońca ul. Tczewska 15
19. Mała Słońca ul. Tczewska (przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego)
20. Rybaki ul. Kociewska 9
21. Rybaki ul. Kociewska 26
22. Mały Garc ul. Pelplińska (przy placu zabaw)
23. Mały Garc ul. Szkolna 1
24. Wielka Słońca ul. Jasna 1
25. Narkowy ul. Tczewska 1
26. Narkowy skrzyżowanie ul. Tczewskiej z ul. Jana Pawła II
27. Narkowy ul. Tczewska 11
28. Subkowy ul. Słoneczna 9
29. Subkowy ul. Wybickiego 3
30. Subkowy ul. Wybickiego 19
31 Subkowy ul. Wybickiego 57
32. Subkowy ul. Wybickiego 71
33. Subkowy ul. Wybickiego 73
34. Subkowy ul. Wybickiego 79
35. Subkowy dr. kraj. nr 91 w km 51+200
36. Subkowy dr. kraj. nr 91 w km 51+400
37. Subkowy dr. kraj. nr 91 w km 53+300
38. Subkowy dr. kraj. nr 91 w km 54+000
39. Subkowy dr. kraj. nr 91 w km 54+100

Regulamin

korzystania z przystanków komunikacyjnych,

których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Subkowy

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Subkowy

2. Do korzystania z przystanków komunikacyjnych uprawnieni są przewoźnicy i operatorzy prowadzący działalność w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.

3. Warunkiem korzystania z przystanków przez przewoźników wykonujących regularne przewozy osób jest zawarcie umowy z gminą Subkowy.

4. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać rozwiązana w przypadku stwierdzenia:

1) nieprzestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innego przewoźnika,

2) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

3) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

5. Przystanki komunikacyjne udostępnia się przewoźnikom na wniosek, do którego należy dołączyć:

1) proponowany rozkład jazdy, uwzględniający godziny odjazdów z poszczególnych przystanków,

2) schemat połączeń z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie gminy.

6. Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:

1) przewoźnicy mogą korzystać z przystanków komunikacyjnych w celu umożliwienia wsiadania i wysiadania pasażerom,

2) postój na przystankach możliwy jest w czasie koniecznym do obsługi pasażerów;

dopuszcza się możliwość dłuższego postoju tylko w przypadku wynikającym z rozkładu jazdy,

3) na przystankach dopuszcza się zatrzymanie jednocześnie więcej niż jednego pojazdu, tylko wówczas jeżeli warunki techniczne na to pozwalają,

4) pojazdy powinny zatrzymywać się na przystanku w obrębie zatoki przystankowej a w przypadku jej braku na wysokości znaku oznaczającego przystanek,

5) przewoźnicy obowiązani są do korzystania z przystanków w sposób nieutrudniający ruchu innym użytkownikom drogi, osobom korzystającym z przystanku komunikacyjnego, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,

6) przewoźnicy zobowiązani są do korzystania z przystanków zgodnie z rozkładem jazdy,

7) przewoźnik umieszcza informację dotyczącą rozkładu jazdy na każdym przystanku komunikacyjnym,

8) przewoźnik zobowiązany jest poinformować wójta o zamiarze zmiany rozkładu jazdy oraz uzyskać na nią zgodę,

9) do przewoźnika należy uzupełnienie lub wymiana rozkładów jazdy,

10) zamiar umieszczenia na przystanku innych informacji dla pasażerów należy uzgodnić z wójtem.

7. Właściciel lub zarządzający przystankami komunikacyjnymi może odmówić zgody na korzystanie z przystanku jeżeli:

1) spowoduje to ograniczenie jego przepustowości,

2) stworzy zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.