zwiń
Pomor.2014.3407 w/s stawek podatku od nieruchomości Wersja od: 2015-01-01

UCHWAŁA Nr XXXVII/317/14

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 5 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy Subkowy - po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego uchwala, co następuje:

§1. Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Subkowy:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania

w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,58 zł od 1 ha

powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od 1 m2 powierzchni;,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego - 5,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli:

a) 2% ich wartości określanej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą o podatkach i opłatach lokalnych,

b) 1% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

służących do ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 , zm.: z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr

18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951 i 1513, z 2014 r. poz. 822),

zwanej dalej ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

c) 0,05 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/231/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 17 października 2013 r. w sprawie

stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 3873).

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski