zwiń
Pomor.2014.2728 w/s szczegółowych zasad, sposobu i trybu um... Wersja od: 2014-08-23

UCHWAŁA Nr XXXV/305/14

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 17 lipca 2014 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Subkowy lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: 938, 1646 z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Subkowy – po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego uchwala, co następuje:

§1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Subkowy lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) organie – rozumie się przez to Wójta Gminy Subkowy;

2) jednostce podległej – rozumie się przez to gminną jednostkę organizacyjną oraz gminną osobę prawną;

3) kierowniku jednostki podległej (osobie uprawnionej) – rozumie się przez to kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz dyrektora gminnej osoby prawnej;

4) wierzycielu – rozumie się przez to gminę Subkowy oraz jej jednostki podległe;

5) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

6) uldze – rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej;

7) należności pieniężnej – rozumie się przez to wymagalną kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami dochodzenia tej należności jako należności ubocznej według stanu na dzień podjęcia decyzji;

8) ważnym interesie dłużnika – rozumie się przez to sytuację finansową, majątkową lub społeczną, również gospodarczą, w której zapłata całości należności pieniężnej bądź jej części mogłaby zagrozić dalszej egzystencji dłużnika, a w przypadku osób fizycznych również osób pozostających na jego utrzymaniu;

9) interesie publicznym – rozumie się pewną potrzebę (dobro), zaspokojenie której powinno służyć zbiorowości lokalnej (mieszkańcom gminy) lub całemu społeczeństwu.

§3. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

2. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną w rolnictwie udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

3. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną w rybołówstwie udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25.07.2007 r.).

4. W przypadku określonym w art. 56 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: 938, 1646 z 2014 r. poz. 379) udzielane ulgi mogą stanowić pomoc de minimis gdy zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

5. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi rozporządzenie wymienione w ust. 1, 2 , 3 i 4.

6. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega kumulacji z każdą inna pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka.

7. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.):

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiegał się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których na być przeznaczona pomoc de minimis.

3) wszystkie informacje, które zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.(Dz. U. Nr 53, poz. 311).

§4. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

§5. 1. Należności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika w całości lub części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

2. Udzielenie ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w formie pisemnej przez zawarcie porozumienia między dłużnikiem a organem lub osobą uprawnioną, o której mowa w § 8 uchwały.

3. Odmowa udzielenia ulg następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ lub osobę uprawnioną wymienioną w § 8 uchwały.

§6. 1. Wniosek o udzielenie ulgi składa dłużnik wierzycielowi.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje uzasadniające zaistnienie przesłanek, o których mowa w § 5 ust. 1 uchwały, w szczególności opis aktualnej sytuacji finansowej.

3. Do wniosku powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

4. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 8 uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia, określając termin, w którym uzupełnienie powinno być dokonane.

5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§7. Umarzanie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, w przypadku gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich dłużników.

§8. Kierownicy jednostek podległych udzielają ulg w zakresie należności pieniężnych przypadających danej jednostce podległej. Łączna, roczna kwota należności pieniężnych, które mogą być umorzone nie może przekraczać 2.000,00 zł

§9. 1. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, że:

1) dowody, na podstawie których organ lub osoba uprawniona do udzielenia ulgi, okazały się fałszywe;

2) dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd, co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi;

3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.

2. W przypadku gdy dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat, niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

§10. Do wniosku o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, nierozpoznanych do dnia wejścia w życie uchwały, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§11. Kierownicy jednostek podległych składają wójtowi do dnia 31 stycznia roku następnego po zakończeniu roku budżetowego informację o łącznej liczbie i wysokości udzielonych ulg. Wójt informuje Radę Gminy w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu o łącznej liczbie i wysokości udzielonych ulg.

§12. Traci moc uchwała Nr XXIX/262/10 Rady Gminy w Subkowach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określanie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Subkowy lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 51 poz. 1201, zm. z 2011 r. Nr 50, poz. 1153).

§13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Pomoc publiczna była udzielana na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r., w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r., w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej, które z dniem 31 grudnia 2013 r. przestały obowiązywać. W dniu 24 grudnia 2013 r. opublikowane zostały nowe Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2014 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, obowiązujące od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. Powyższe rozporządzenia umożliwiają kontynuację pomocy w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców i w rolnictwie. Do projektu uchwały zostały wprowadzone poprawki po opiniowani Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 czerwca 2014 r. nr DDO-530-611 (2)/14/MM oraz zgłoszono Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podjęcie nowej uchwały wynika z dostosowania zapisów brzmienia rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis.

Uchwała nie pociąga za sobą skutków finansowych.