zwiń
Pomor.2014.2951 w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego... Wersja od: 2014-06-13

UCHWAŁA Nr XXXIV/297/14

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646 i poz. 1736, z 2014 r. poz.379) po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Subkowy za rok 2013, stanowiące

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XXXIV/297/14

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 13 czerwca 2014 r.

i Nr 1-4 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Subkowy za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej

uchwały podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.