zwiń
0.0.0 w/s "Regulaminu udzielania dotacji na reali... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXVI/168/17

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie "Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) i art. 400a ust 1 pkt 2, 8 i 42 oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250, 1427, 1933, 1936, 1991, 2255, 2260), po zasięgnięciu opinii Komisji budżetu i mienia komunalnego uchwala się co następuje:

§1. Przyjmuje się "Regulamin udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/168/17

Rady Gminy Subkowy

z dnia 9 marca 2017 r.

Regulamin udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy

Rozdział 1

Definicje

§1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1) budynku mieszkalnym – rozumie się przez to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość;

2) kosztach kwalifikowalnych - rozumie się przez to koszty, które podlegają refundacji;

3) obiekcie budowlanym – rozumie się przez to budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

4) wnioskodawcy – rozumie się przez to właściciela, współwłaścicieli lub użytkownika wieczystego nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie;

5) zadaniu - rozumie się przez to wykonanie prac mających na celu ochronę środowiska oraz utrzymanie czystości i porządku, na które gmina aplikuje o dofinansowanie.

Rozdział 2

Zasady ogólne

§2. Ustala się zasady udzielania dotacji i tryb realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy.

§3. 1. Dotacja może zostać udzielona na zadania takie jak:

1) demontaż, utylizacja i transport odpadów zawierających azbest;

2) utylizacja i transport odpadów zawierających azbest;

3) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, na których brak jest kanalizacji sanitarnej lub budowa przyłącza jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona;

4) instalacja pomp ciepła;

5) wymiana kotłów węglowych, miałowych i innych przestarzałych technologicznie na nowoczesne, obniżającą niską emisję.

2. Możliwe jest realizowanie tylko wybranych zadań, o których mowa w ust. 1.

§4. Dotacja udzielona wnioskodawcy może wynieść do 100% kosztów kwalifikowalnych zadania.

§5. Zadania, o których mowa w § 3 realizowane będą pod warunkiem pełnego zabezpieczenia finansowania zadania środkami:

1) pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych krajowych lub wspólnotowych;

2) gminy Subkowy, zabezpieczonymi w budżecie;

3) przekazanymi przez wnioskodawcę.

§6. 1. Warunkiem uzyskania przez wnioskodawcę dotacji jest lokalizacja jego budynku mieszkalnego, obiektu budowlanego lub miejsca składowania na terenie gminy Subkowy.

2. Niniejszy regulamin nie obejmuje zadań, które zostały przez wnioskodawcę wykonane (zakończone) lub rozpoczęte przed złożeniem wniosku.

Rozdział 3

Warunki udziału

§7. Warunkiem udzielenia dla wnioskodawcy dotacji jest:

1) terminowe złożenie wniosku w danym roku budżetowym;

2) posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3) spełnienie innych wymagań określonych w zarządzeniu wójta gminy dla poszczególnego zadania;

4) niezaleganie z podatkami i opłatami na rzecz gminy Subkowy.

§8. 1. W przypadku ubiegania się o  udzielenie dotacji przez wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, dotacja stanowić będzie odpowiednio:

1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE.L.352 z 24.12.2013 roku);

2) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE.L.352 z 24.12.2013 roku).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 wnioskodawca musi ponadto złożyć:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 ze zm. z 2013 r. poz. 276, z 2014 r. poz. 1543);

3) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 121, poz. 810).

§9. Wójt gminy w drodze zarządzenia powoła komisję do spraw rozpatrzenia wniosków oraz określi:

1) termin składania wniosków i harmonogram realizacji zadania;

2) wzór wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 1 oraz wzory innych niezbędnych dokumentów;

3) dodatkowe wymagania, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania dotacji i realizację zadań.

§10. 1. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski.

2. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§11. W przypadku odrzucenia lub niezrealizowania wniosku, wnioskodawca nie rości wobec gminy jakichkolwiek roszczeń finansowych i prawnych.

§12. Z chwilą złożenia wniosku, wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób i w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym z zakresu ochrony środowiska i przyrody, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, należy do zadań własnych gminy. Wobec powyższego, mając również na uwadze wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zapisy wynikające z art. 1 lit. d rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, należało w formie regulaminu stanowiącego akt prawa miejscowego określić warunki udzielenia dotacji na zadania mieszczące się w ww. zakresie.

Realizacja zadań określonych w regulaminie pozwoli na poprawę stanu czystości wód powierzchniowych i gleb, czystości powietrza oraz przyczyni się do spełnienia obowiązku usunięcia do 2032 roku wyrobów zawierających azbest.

Przyjęcie regulaminu jest również niezbędne, aby gmina mogła aplikować o środki zewnętrzne przeznaczone na realizację określonych w regulaminie zadań.

Projekt uchwały, zgodnie z art. 7 ust 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej został zgłoszony do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podmioty te w odpowiedzi zgłosili uwagi o szczegółach zapisu pomocy de minimis, które ostały uwzględnione w ostatecznej wersji uchwały.

Uchwała jest zgodna ze "Strategią rozwoju gminy Subkowy na lata 2015-2020 z prognozą do roku 2025" - punkt 13.1. Cele średniookresowej rozwoju gminy Subkowy, podpunkt 2. Podniesienie poziomu życie mieszkańców gminy poprzez rozwiązanie problemów infrastruktury społecznej i technicznej oraz rozwoju kultury i edukacji poprzez dalsze wdrażanie systemów przydomowych oczyszczalni ścieków.